http://www.robzor.com/rhouse/metodology123_files/image001.png

OF THE “GREAT WONDERLAND”, БАСИ?!
ЗА ВЕЛИКИТЕ ЧУДЕСА, LOVELY JOSEPHINE,
OF UNREALITY  = НА ФАНТАСМАГОРИИТЕ =
ПЛАТФОРМАТА (ЗА) PRODUCING THE EVIL:
WELCOME TO
ДОМ(ЕЙН)А НА MYSTICiSM!


НЕКА ДА ГОВОРИМ ЗА (УЖ КРАСИВА, АЛА
IN FACT) ГРОЗНАТА & ВРЕДНА УТОПИЯ!
НЕКА ДА ГОВОРИМ СЕГА ЗА MYSTIC(iSM)
&
ITS REALLY GREATEST  ПРОСТОТИЯТА:
ЗА (THE BUILDING, LOVELY JOSEPHINE,
OF) УТОПИИТЕ AND THEIR EVIL ДОГМИ
THAT PRODUCE ЗЛ(ОТВОРН ИДЕ(ОЛОГИ,
THAT
PRODUCE A FANATICAL VIEW OF LIFE!

SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE,
TO THE 2 MAIN EVIL УТОПИЧНИ ПРОЕКТИ,
  
КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ  ТОТАЛИТАРИЗЪМ!
[UTOPIA IS АБСОЛЮТНО WISHFUL THINKING!
UTOPIA NEVER CHANGES INTO
THE REALITY!
ПРИ ОПИТ TO BUILD УТОПИЯ, LOVELY JOS,
IT
ALWAYS IN THE LONG-TERM FAILS! YES!]

РАЦИОНАЛНО-МИСЛЕЩИЯТ човек = (РАЗ)УМНИЯ ЧОВЕК, lovely Josephine,
не, не, не е подвластен на any evil DOGMA of the MYSTIC(ism-based) ДОКТРИНА,
докато
ИРАЦИОНАЛНИЯТ(ТОЗ' ЧОВЕК) ВИНАГИ Е, баси! YES, absolutely!
ИРАЦИОНАЛНО МИСЛЕЩИЯТ човек е НЕразумно същество, lovely Josephine,
което е absolutely ПОДАТЛИВО НА BELIEVING IN (a version of) УТОПИЧЕН проект!

НЕКА ДА ПОГОВОРИМ СЕГА, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА АБСОЛЮТНАТА & ЗЛ(ОТВОРН)АТА ТЪМ(НИН)А,
ЗА ТЪМНИНАТА (= УТОПИЧНИ ИДЕИ, КОИТО ARE BASED ON FAITH),
THAT
ТОТАЛ(ИТАР)НО ПРЕВЗЕМА (=ПРОИЗВЕЖДА SICK) MINDSETS,
ЗА БЕЗДНАТА НА НАЙ-ГОЛЯМАТА (EVER!) ПРОСТОТИЯ, ИДИОТИЯ,
ЗА
THE ABSOFUCKINLUTELY MOST НЕЗДРАВ(ОСЛОВН)ИТЕ STUFFS:
ЗА ЕТИКАТА НА ПРИМИТИВНИ (FAITHiSM-BASED) ИДЕ(ОЛОГИ,
THAT EXIST ПРИ ABSOLUTE INCOHERENCE СЪС ЗДРАВИЯ (РАЗ)УМ=
 
ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТУК (ЩЕ ПО)ГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА (POLIT) М-А-Ф-И-О-Т-И1  &  (CONFORMiSM-BASED) И-Д-И-О-Т-И2,
ЗА
ФИЛОСОФИИТЕ/ИДЕИТЕ НА ФИЛОСОФИТЕ WHO LOVE PREACHING
ИЛЮЗИЯТА, КОЯТО ФАЛШИВО НАРИЧАТ И ПРИЕМАТ ЗА РЕАЛНОСТ:
“ПО
ОБРАЗ И ПОДОБИЕ OF THE GREAT(EST OF ALL) ГОСПОД(АР)!” -

ТОВА МИСЛИ ЧОВЕК(А), КОЙТО IN REALITY НЯМА ЗДРАВ РАЗУМ =
ТОВА МИСЛИ ЧОВЕК(А), КОЙТО HAS NO (COMMON) SENSE,
THAT HE IS,
IN FACT, LIVING WITH NO, NO, NO REAL ЦЕЛ,
THAT
ТОЙ ВСЪЩНОСТ ВОДИ A MEANINGLESS LIFE(TIME)!
ДОМ(ЕЙН)ЪТ В КОЙТО ВИНАГИ RULZ THE IRRATIONAL IDEA(L) OF MYSTICiSM,
И КОЙТО
ПРОИЗВЕЖДА (BLOODY!) ТОТАЛИТАРИЗЪМ, A VERSION OF TZARiSM!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO (ANY EVIL TYPE OF DOGMATIC) TRIBALiSM!
WELCOME TO
ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА OF A(NY) DYSTOPIAN WORLD,
(НАРКОМАНИЯТА НА ANY VERSION OF DOGMAtic MYSTICiSM)
КОЙТО IS ALWAYS BASED ONTO RADICAL IRRATIONALITY!
  
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO ЖИВЕЕНЕТО В УТОПИЧЕН СВЯТ =
LIVING WITHIN ANY VERSION OF PARALLEL/UTOPIAN “РЕАЛНОСТ”=
LIVING WITHIN
НАРКОМАНИЯТА НА ANY VERSION OF DOGMAtic MYSTICiSM =
OH, THIS
(SOFT ИЛИ RADICALLY) DELUSIONAL (= IRRATIONAL) HUMAN(ITY).

В СТЕПЕНта в която човек е IRRATIONAL(ity-based) in his THINKing, lovely Josephine,
В ТАЗИ ИМЕННО СТЕПЕН ТОЙ Е И МИСТИК = НЕ(раз)УМЕН ЧОВЕК = TRIBAList! Absolutely!
  
You, lovely Josephine, ought to (be
able to) UNDERSTAND, that хората са RESENTful & ЗАВИСТливи,
в СТЕПЕНта в която са НЕ(
раз)умни = с МИСТИЧНО мислене = НЕЩАСТНИ(ци)! Yes, absolutely!
(Religious or not) МИСТИЦИ(змът) – ШИРОКО отворената врата към the evil  TOTALITARIANism,
that is based on (a version of)
УТОПИЧНИ ЗЛ(ОВРЕДН)И ИДЕ(ОЛОГИ = извън РЕАЛНОстта!
Всеки
човек ЖИВЕЕ (НЕ)ЩАСТЛИВО СПОРЕД (THE USE OF) HIS OWN (IR)RATIONALITY!
Всеки
човек ЖИВЕЕ (НЕ)ЩАСТЛИВО СПОРЕД (КАЧЕСТВОТО НА) (раз)УМА СИ! Absolutely!

AN IRRATIONAL(ITY-BASED) HUMAN(iTY) IS A TRIBAL MISTIC(iSM) = ПРИМИТИВ!
ALL
THE HUMAN(ITY) REALLY NEEDS, LOVELY JOSEPHINE, IS TO BE(COME) FREE =
E ДА ИЗВЪРШИ RADICAL & RATIONAL ДЕМИСТИФИКАЦИЯ НА СВОИТЕ ИДЕ(АЛ)И!
В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ, LOVELY JOSEPHINE, (WITH)IN THE 21st CENTURY, E, БАСИ,
ПРИМИТИВИЗМА Е ВЪЗМОЖНО ТОТАЛ(ИТАР)НО ДА ПРЕВЗЕМЕ СВЕТА, ОТНОВО!
    
ДА, В ТАКЪВ СЛУЧАЙ THE HUMAN(ITY) Е ВЪЗМОЖНО (БЪРЗО!) ДА (ИЗ)ТИЧА КЪМ
(BACK TO THE)
TRIBAL(iSM-BASED) ОРГАНИЗАЦИЯ OF LIVING = HUMAN РЕГРЕС =
THE DESTRUCTION OF
THE HUMAN (MINDSET, PERSONALITY) = THE PRODUCTION
OF THE ABSO
FREAKINLUTELY, LOVELY JOS, IRRATIONAL(ITY-BASED) ЛИЧНОСТ)!

Нека сега, с отвращение, lovely Josephine,
да поговорим ЗА МЕСИАНЩИНАТА OF THE TRIBAL(ist) HUMAN(ity), баси!
ALL TRUTH -as George admits- IS RELATIVE! Yes, ABSOLUTELY!” says who?

ОХ, ТОЗ’ FAITH-BASED (= DEEPLY RADICALIZED!) ДЕБИЛиЗЪМ, GODiSM =
ОБЪРКАНО ИЛИ ТОТАЛ(ИТАР)НО СБЪРКАНО (= SICK) MINDSET/MENTALITY!

WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO МЕСИАНСКИТЕ ИДЕ(ОЛОГИ1 & 2,
КОИТО ВИНАГИ ИЗ(Г)РАЖДАТ (ЗЛОТВОРЕН) POWERFUL STATISM,

BASED ONTO “
ТВЪРДАТА РЪКА” НА МАЧО/МЕСИЯ/БАЩИЦА!
  
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO
THE ABSOLUTELY UTOPIC IDEA(L)S,
BASED ON A DOGMATIC FAITH(iSM), THAT PRODUCES TOTALITARIANiSM!
 
ЗЛОВРЕДНОТО, LOVELY JOSEPHINE, ВИНАГИ СЕ ОСНОВАВА НА ДОГМАТИЧНА ВЯРА,
И КОЙТО НЕ СПОДЕЛЯ ТАЗ ВЯРА Е THE ABSOLUTE ОБРАЗА НА ВРАГА TO BE KILLED!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE “ВЕЛИКАТА (FAITH-BASED) КАУЗА, БАСИ!
WELCOME TO Д-О-М-(ЕЙН)-А OF: TOTALITARIANiSM, TERRORiSM AND ТИРАНИЯТА,
WHICH IS
BASED ОСНОВНО ONTO (THE DOGMA OF) IDEALiSM AND MATERIALiSM!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO
ОСНОВИТЕ НА (
ANY) MYSTICiSM =
ЧУДОВИЩНИЯ ПРИМИТИВ(изъм)=
(THE RADICALiZED)
ДЕБИЛИЗЪМ=
МИ(С)ТИЧНОТО (ПО)ЗНАНИЕ =
DICTATORSHIP
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
НА (ФАКТИТЕ OF) THE REALITY:
ИЗВРАЩЕНИЕ (НА  ИСТИНАТА),
ИЗВРАЩЕНИЕ НА РЕАЛНОСТТА &
роман(т)изиране на ЗЛО(ТВОРНО)ТО!

НЕКА СЕГА ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE, ЗА
THE CLASSICal CASE OF WISHful THINKing (vs REALiTY):
ЗА THE (RADICALLY) IRRATIONAL ХОРА (И ДЪРЖАВИ),

ЗА THE
(RADICALLY) TRIBALiZED ХОРА (И ДЪРЖАВИ),

ЗА ФАНАТИЧНАТА (MYSTICiSM-BASED) ФИЛОСОФИЯ,
ЗА THE ФАНТАСМАГОРИЧНИТЕ ИДЕ(ОЛОГИ, БАСИ,
ЗА THE (RESENTMENT & NIHILISM) МАНТАЛИТЕТА НА
THE FREAKINLUTELY ОРАКУЛиЗМА НА МИСТИЦИзМА,

ЗА THE INDOCTRINATED (= THE BRAINWASHED) MINDSETS,
ЗА МАСОВОТО ЛАПНЍШАРАНСТВО НА МНОГО ХО̀РА &
ЗА THE IRRATIONAL(ITY-BASED) CELEBRATION OF THE
МИСТИЧНИЯТ Д-У-Х(ОВЕН ОБРАЗ) & (ITS EVIL) IDEA(L)S,

[=
УТОПИЧНОТО СХЕМАДЖИЙСТВО, LOVELY JOSEPHINE,

УТОПИЧНИТЕ, BUT VERY ROMANTIC(iZING) ИДЕ(ОЛОГИ
OF THE (SO MANY VERSIONS OF) ABSOFREAKINLUTELY
DOGMATISM-BASED (ILLUSIVE IDEAS НА) EVIL ИДЕОЛОЗИ!]

ЗА THE ABSOLUTELY  E-V-I-L (IDEOLOGY OF) T-R-I-B-A-L(iSM),


ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY  Ч-У-Д-О-Т-О  OF THE STUPID(iSM),ЗА THE (EVIL) DISTORTION OF (OR ESCAPING) THE REALITY = THE IRRATIONAL =
[МИСТИЦИЗМЪТ Е ОБРАТНОТО НА (THE OBJECTIVE) РЕАЛНОСТТА & ИСТИНАТА!
THE IRRATIONAL е always ВРАГ на цивилизованото (= rational развитие), lovely Josephine,
and it is (in
fact) НАЙ-ГОЛЕМИЯ ПРИЯТЕЛ (& supporter) на the evil (ideology of) TZARism!
РАДИКАЛНИЯТ МИСТИК, LOVELY JOSEPHINE, Е ИСТИНСКИ (EVIL) ТОТАЛИТАРИСТ,
КОЙТО Е ЗАКЛЕТ
TRIBAL(iSM-BASED) НАЦИОНАЛ(-SOCIAL)ИСТ, БАСИ! ABSOLUTELY!
РАДИКАЛНИЯТ МИСТИК, LOVELY JOS, НЕ, НЕ, НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ РЕАЛНОСТТА!]
  
ДА ЗАРОВИШ  YOUR MIND INTO THE ABSOLUTELY HUGE IRRATIONALITIES OF
THE  M-Y-S-T-I-C-i-S-M: РЕЛИГИЯ, ФАШИЗЪМ & MANY (EVIL) КОНСПИРАЦИИ =
THE ABSOLUTELY EVIL ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА (МИТОЛОГИЯ) OF МИСТИЦИ(ЗѢМ) =
ЗА THE ABSOLUTELY НЕИЗЛЕЧИМО БОЛНИТЕ СЪЗНАНИЯ =
ЗА НЕВЕРОЯТНИТЕ ХАЛЮЦИНАЦИИ OF THE  SICK  MINDS,

ЗА ФАНТАСМАГОРИЧНИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ OF THE SICK MINDS,
[
THE EVIL COLLECTIViSM-BASED СТОКХОЛМСКИ СИНДРОМ
OF (THE HARDCORE) МИСТ(ИЧНО-УТОП)ИЧНИТЕ ВЪЗГЛЕДИ
WHICH
OPPOSE, БАСИ, PROFITS, PROGRESS & PROSPERITY?!]

ЗА THE ЧУДОВИЩНИЯ PATH КЪМ THE ABSOLUTE ЗЛО(ТВОРНО)ТО:

ПРОДУЦИРАНЕ & ПРОИЗВОДСТВО НА THE STUPIDiSM ИДЕОЛОГИЯ =
EVIL (ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА THE REAL) ЕТИКАТА (МОРАЛА) BASED ON
  
(BE
LIEVING IN) МЕСИЯНСКАТА В-Я-Р-А (= DOGMA OF FANATIC FAITHiSM),

ЗА THE UNREALITY [НЕРЕА̀ЛНОСТ, УТОПИЯ, ИЛЮЗОРНОСТ, ФИКЦИЯ=
TO DENY1 the (EXISTENCE of) OBJECTIVE REALITY (& OBJECTIVE TRUTH),
TO TEMPER/неутрализира/mix2 the objective (principled) РИЗЪНинг with FAITH, и
ДА НАСАЖДА THE (darkness of moral & polit философията of) RESENTment3!],
ЗА THE INDIVIDUAL (& THE SOCIAL) IMMORALITY (OF DISHONEST PPL),
  
ЗА THE IRRATIONAL(ITY-BASED) MORALITY, LOVELY JOSEPHINE, THAT IS BASED ON
(A SET OF) TRULY ФАНТАСМАГОРИЧНИ (= НАУЖКИМ REAL & ABSOLUTE) ПРИНЦИПИ!
(IN FACT, LOVELY JOSEPHINE, АБСОЛЮТНО ПРОИЗВОЛНИ И РЕЛАТИВИСТИЧНИ = EVIL
ПРИНЦИПИ, КОИТО CONTRADICT THE OBJECTIVE REALITY & RATIONAL REASONING!)

THE IRRATIONAL, lovely Josephine, is the tribal! THE TRIBAL is the irrational! Absolutely!
THE IRRATIONAL is THE IMMORAL! The IMmoral is the IRrational (UNpractical)! Yes!
THE TRIABAL MINDSETS ALWAYS PRODUCE THE EVIL IDEA OF TZAR(ISM)!
Ирационалното, the irrationally build system, CANNOT (in the long-term to) EXIST in the reality,
ала ирационалното винаги (лъжовно!) (иска да) се представя за (уж!) устойчиво и стабилно!
Ирационалното (the tribal, the primitive) ПРОИЗВЕЖДА THE ABSOLUTE EVIL: ДИКТАТ(ура)!
Any dictator(ship) ЗАВЪРШВА, lovely Jos, винаги с huge хаос (, война) & тотал(итар)ен РАЗПАД!

ЗА ДОМ(ЕЙ)ЪТ, LOVELY JOSEPHINE, НА  И-Р-А-Ц-И-О-Н-А-Л-Н-О-Т-О,
КОЕТО РАЖДА POLIT(-ECONOM)ICS BASED ON МИСТИЦИ(ЗѢМ), БАСИ!
WELCOME TO
THE ABSOLUTELY EVIL ИДЕИ (VALUES) OF МИСТИЦИТЕ!
[THE EVIL (PHILOSOPHY OF STATiSM-BASED) PATERNALiSM = THE (PHILOSOPHY OF) TZARiSM!
THE ESSENCE OF (INCREASING)
MYSTICiSM IS (INCREASING) RESENTMENT & НИХИЛИЗЪМ!]

ДОМЪТ НА (THE EVIL DOGMATIC = FAITH-BASED) МИСТИЦИ(ЗѢМ)!


    
ОХ, ТАЗ ABSOLUTELY EVIL, LOVELY JOSEPHINE,
(& ALWAYS, IN THE LONG, TERM FAILING ITSELF!)
ФИЛОСОФИЯ,
ИДЕОЛОГИЯ & POLIT(-ECONOM)ICS BASED ON МИСТИЦИ(ЗѢМ), БАСИ!

Съществува, lovely Josephine,
не, не, не РЕЛАТИВистична, а де ФАКТо
истинска
ЦИВИЛИЗАЦИОННА пропаст,
между (
СВЕТОГЛЕДА на) ДОБРОТО и ЗЛО(ТВОРНО)ТО,
между
RATIONAL и IRRATIONAL организация на общество,
между
the WEST(ern) vs the EAST(ern) (визия за the) WORLD!

  
 
ДОГМАТИЧНАТА ФИЛОСОФИЯ НА ANY (VERSION OF RADICAL) МИСТИЦИЗѢМ, LOVELY JOS,

IS BASED ONTO RESENTMENT (= омраза към ДОБРОто, ЦИВИЛизованото, РАЗумното, БОГАТото)
& фанатичен КУЛТ КЪМ СМЪРТТА (= ГОТОВност за саможертва в името на evil IDEAL), OMFG:
[You, IF A RATIONAL HUMAN, lovely Josephine, must be able TO RECOGNIZE THE EVIL!]
AN ABSOFREAKINLUTELY MACHIAVELLIAN VISION & PERSPECTIVE

ON
A(NY) TZARiSM(-BASED) ДЪРЖАВА (= ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА)!

Всяко ЗЛО IS BASED ONTO (A DOGMA OF) THE FAITH(iSM)! Yes!
Всяко ЗЛО, because IRRATIONAL & RESENTFUL, lovely Josephine,
НЕИСТОВО ИСКА ДА УНИЩОЖИ НЯКОЯ FREE(R) COUNTRY!
Това е
the main ХАРАКТЕРистика на THE ABSOLUTE ЗЛОТО
TO (НЕНАВИСТНО) R-E-S-E-N-T  FREEDOM & CIVILIZATION!

THE TOTAL(ITARIAN) (ZOMBIFICATION OF DOGMATIC) MYSTICiSM,
НЕ, НЕ, НЕ МОЖЕ TO CREATE/INNOVATE REAL WORLD VALUE(ABLE) STUFFS,
НО ЗАТОВА ПЪК, OMFG, ПОЛЗВА ПЛОДОВЕТЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА, БАСИ,
КАТО
СЪЩЕВРЕМЕННО Я НЕНАВИЖДА И (МУ СЕ) ИСКА ДА Я УНИЩОЖИ -
ЗА ДА СЪЗДАДЕ
ДИВА(ШКА) ОРГАНИЗАЦИЯ OF AN EVIL & DUMB СВЯТ! OMFG!
Всеки ЧОВЕК, КОЙТО М-Р-А-З-И  FREEDOM & CIVILIZATION (& loves TZARism!)
IS
A(N INTEGRAL) PART OF THE (AGGRESSIVE & TERRORIST) ЗЛО(ТВОРНО)ТО!

ON THE EVIL KING(ДОМ), LOVELY JOSEPHINE,

OF UN
REALITY: UTOPiSM, Е(К)ЗОТЕРИЗЪМ & CONSPIRACY THEORIES.
  
ОХ, ТЕЗ (ТИРАНИ, КОНСПИРОЛОЗИ, RELIGIONists = КОЛЕКТИВисти-) МИСТИЦИ, СЪР!
LIVING (WITH)IN THE ДОМ(ЕЙН) OF THE (DANGEROUS) ДЕБИЛИ = STUPIDiSM!
(“
МИСТИЦИ ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!”)
LIVING IN THE (
EVIL) M-A-T-R-I-X (OF UNREALITY) =

THE (IRRATIONAL) PRINCIPLES OF МИСТИЦИЗѢМ!

(LIVING) В (THE HUGE) СВЕТА, LOVELY JOSEPHINE,
НА (
THE GODS OF) UNREALITY: ИДЕЙНО-МОРАЛЕН (FANATIC!) ДОГМАТИЗЪМ.
OF THE SICKNESS OF
THE MYSTICiSM-BASED ЕТИКАТА & ITS HUGE DELUSIONS!
OF LIVING WITHIN (
THE EVIL) ДОМ(ЕЙН)ЪТ OF STUPIDiSM (& DEBILiSM)! OMFG!

OF
THE MYSTIC(iSM-BASED) MIND(SET), LOVELY JOSEPHINE, THAT (ТЪПО) LIVES WITHIN
THE
(ABSOFREAKINLUTELY ДОГМАТИЧНО) ЗЛ(ОТВОРН)АТА МАТРИЦА: ДИКТАТ(УРА)!
SO, WELCOME, LOVELY JOS, TO THE EVIL ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА OF TZARiSM ( = GODDiSM)!

Нека сега да поговорим за КЛЮЧовия спонсор и организатор lovely Josephine,
на (the yesterday’s & today’s) световния терор(изъм): догматичния MYSTICISM =
THE ABSOFREAKINLUTELY EVIL ФИЛОСОФИЯТА OF МЕСИЯ/месианство!

 
Всяка utopic философия е истинско зло: тоталитаризъм, диктат, тирания.
Всяка УТОПИЯ (if applied) e (self-)УБИЙСТВЕНА! Yes, absolutely!
Всяка (убийствена) УТОПИЯ (is based on а dogma of mysticism &), lovely Josephine,
ЗАПОЧВА с (THINKing & ACTing onto) IRRATIONAL(ity-BASED) ИДЕ(ологи -
and, when applied, винаги ЗАВЪРШВА С (АДски) ТОТАЛ(ИТАР)ЕН КОЛАПС! Why?
Защото, lovely Josephine,
всяко нещо (any irrational система/визия) which is absoFREAKinlutely INCOHERENT
with
the (PRINCIPLES of the objective) REALITY ВИНАГИ СЕ (само)ПРОВАЛЯ!
ДОБРОто, ЛОШОто и ЗЛОто, lovely Josephine,
не, не са
относителни понятия! Те са absolute(s)!
Ала тези (3) морални понятия, lovely Josephine,
(могат да) се objectively разбират единствено
от
разумни (= не, не, не промити) mindsets! OK?
Нека сега да поговорим, lovely Josephine,
за
the absofreakinlutely CORRUPT съзнания
(= морално, интелектуално и емоционално  confused)
на (the hardcore & the softer version of) мистиците -
хо̀рата ЖИВЕЕщи в
ДОМ(ейн) на МИСТИЦИЗѢМ!

The Matrix is a SYSTEM, Neo. That SYSTEM is our ENEMY!
 
  
   The very MINDS of the PEOPLE WE ARE TRYING TO SAVE
   ARE STILL A PART of that SYSTEM and that makes them our enemy.
   You have to (became able to) UNDERSTAND,
   most of these people are NOT READY to be UNPLUGGED.
   And many of them are so inured,
   so hopelessly dependent on the system, that THEY WILL FIGHT TO PROTECT IT.”
                                                                                                Morpheus, The Matrix

ДА ПОГОВОРИМ СЕГА, LOVELY JOSEPHINE, ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY ФАНТАСМАГОРИЧНАТА & ФАНАТИЧНА ДОКТРИНА,

ЗА THE MAGICAL & HOLY” POWER OF ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА THE TRULY EVIL (DOGMA OF ANY VERSION OF) МИСТИЦИЗѢМ, БАСИ!
 
ЧОВЕК, КОЙТО Е ПРЕКАРАЛ ЦЕЛИЯ СИ ЖИВОТ [ПОНЕ ДО ONE’S OWN (MID) 40’S] В ГЛЕДАНЕ НА СЕНКИ (= THE BRAINWASHED MINDSET),
ТОЙ (НАЙ-ВЕРОЯТНО) СИЛНО ЩЕ СЕ ОБЪРКА И ЩЕ СЕ ВЪРНЕ ОБРАТНО В ПЕЩЕРАТА (= В ДЕБИЛНИЯ  ДОМЕЙН  НА МИСТИЦИЗ-Ъ-МА) =

ЩЕ СЕ ВЪРНЕ ОБРАТНО В ЕДИНСТВЕНАТА
РЕАЛНОСТ, КОЯТО (РАЗ)ПОЗНАВА, БАСИ! ДЕБИЛИ, СЪР!  МИСТИЦИ, СЪР! ABSOLUYELY!
 
ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE, ЗА МИСТИЦИТЕ (COLLECTIVISTS) И THEIR DOGMATIC ФИЛОСОФИЯ OF MYSTICISM!

THE EVIL (SYSTEM OF THE) ФИЛОСОФИЯ OF MYSTICISM ПРОИЗВЕЖДА ABSOLUTELY ЗЛ(ОТВОРН)И ИДЕ(ОЛОГИ)И! OMFG!
ALL
IRRATIONAL(ITY-BASED) ИДЕ(ОЛОГИ)И, LOVELY JOSEPHINE, ВИНАГИ (LONG-TERM) ПРОИЗВЕЖДАТ THE (BLOODY) HELL!

"Ако НЕ знаеш къде отиваш,
всеки път ще те отведе там."
-says Alice.
Знаеш ли, знаеш ли ТИ, lovely ми Josephine,
КОЕ, in fact, е the GOOD and КОЕ всъщност is the EVIL, a?
А как се формира (морала & ideology на) ЛИЧНОСТта, а?
Знаеш ли, знаеш ли ТИ, lovely ми Josephine,
кое е
the BEAUTIFUL и кое е the IRRATIONAL MIND(set), a?
Знаеш ли, знаеш ли ТИ, lovely ми Josephine,
кое е (the reality-based) ЦИВИЛизация(та) и кое (debilism of) ДИВащина(та)?
In short, lovely Josephine,

the GOOD is the rational, while the irrational is the BAD (or EVIL)!
Цивилизовано(то) е красиво(то), а the tribal(istic) е грозното, ДИВ(ашк)ОТО!
Да поговорим сега, lovely Josephine, за
the absoFREAKinlutely ДЕБИЛНОто mindset of МИСТИЦИзма,

което СЪЗНАНИЕ is absofreakinlutely DELUSIONAL,
 
ала ВЯРВА, че (може да) МИСЛИ RATIONALLY, баси?!

ДА ПОГОВОРИМ ЗА (ИСТИНАТА OF THE DOGMA OF) MYSTICiSM,
(
THE PHILOSOPHY OF TRIBALiSM)
    
THAT IS
ABSOFREAKINLUTELY ОСНОВАН, LOVELY JOSEPHINE,

EITHER ON THE EVIL PHILOSOPHY OF (RELIGIOUS) IDEAL(iSM)1
OR ON THE EVIL PHILOSOPHY OF (ATHEISTIC) MATERIAL(iSM)2!ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА TRULY ИРАЦИОНАЛНОТО,
НА
(ABSOLUTELY) ФАНТАСМАГОРИЧНОТО
(C-O-D-E OF) МИСЛЕНЕ, LOVELY JOSEPHINE,
WHICH IS BASED ON ДИКТАТ НА ЕМОЦИИТЕ,
ПРОИЗВЕЖДАЩИ
ABSOLUTE UNREASONING!

THE IRRATIONAL ПРИНЦИП, LOVELY JOSEPHINE,
НА (ANY FORM AND VERSION OF) МИСТИЦИЗѢМ
=
ОБРАТНОТО (ПРОТИВНОТО) НА THE REALITY:
ДА ПРИЕМЕШ (= ПОВЯРВАШ IN), LOVELY JOS,
ANY
VERSION OF THE (DOGMA OF) MYSTICiSM
ОЗНАЧАВА TO ACHIEVE АБСОЛЮТЕН ПРОВАЛ,
FAILURE OF YOUR MIND = BEING BRAINWASHED!

ДОГМАТИЧНИЯТ МИСТИЦИЗѢМ Е СЪРЦЕТО НА
THE ABSOLUTELY CULT(URE) OF ДИВАЩИНАТА,
ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА (THE TRULY) ИРАЦИОНАЛНОТО,


(
THE INVERSE OF THE OBJECTIVE РЕАЛНОСТТА)
THAT
ВОДИ ДО SICKNESS OF A HUMAN MINDSET:
ИРАЦИОНАЛНИ МОРАЛНИ (= ДУХОВНИ) ОСНОВИ =
ОСНОВНИ ИРАЦИОНАЛНИ (MYSTIC) П-Р-И-Н-Ц-И-П-И!
[THE SICK(NESS OF РАЗ)УМА = ОТРОВЕНОТО THINKING
 = THE ABSO
FREAKINLUTELY C-O-R-R-U-P-T MINDSET!]

КОГАТО ТАЗ’ SICKNESS Е МАСОВА, LOVELY JOS,
ТОГАВА ТАЗИ MASS ИРАЦИОНАЛНОСТ CREATES

ЗОМБИРАНИ ХО̀РА OF THE TRIBAL(IST) SOCIETY=


И В (ДАЛЕЧНОТО) МИНАЛО, И ДНЕС, ТОВА Е:

ДОМЕЙНЪТ НА ГЛОБАЛНИЯТ ГАНГСТЕР(иЗЪМ)!

(
The EVILness of) ШАМАНИзмът НА МИСТИЦИ(зма)!

ФАНАТИЧНО ДА (ПО)ВЯРВАШ В ИРАЦИОНАЛНОТО! E, БАСИ, A?!
ДА, ТОВА, LOVELY JOSEPHINE, Е ABSOLUTELY EVIL ФИЛОСОФИЯ =
IRRATIONAL(ITY-BASED) ФИЛОСОФИЯ, ЕПИСТЕМОЛОГИЯ & ЕТИКА,
(
ПРОИЗВЕЖДАЩИ E-V-I-L ИДЕОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА)
КОИТО НЕ, НЕ, НЕ МОГАТ ДА REALLY РАЗЛИЧАВАТ ДОБРОТО ОТ ЗЛОТО!
  
ОСНОВНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА (ВСЯКА ВЕРСИЯ НА) МИСТИЦИТЕ, LOVELY JOSEPHINE,
Е, ЧЕ ТЕЗИ ХО̀РА, BECAUSE
IRRATIONAL, СА НЕСПОСОБНИ ДА REALLY РАЗГРАНИЧАВАТ
ДОБРОТО ОТ THE BAD &ЗЛОТО, ИСТИНАТА ОТ ЛЪЖАТА, ОБЕКТИВНОТО ОТ МИТОЛОГИЧНОТО!
ИМЕННО ЗАТОВА
МИСТИЦИТЕ (СИ ABSOFREAKINLUTELY ТЪПО) ВЯРВАТ, LOVELY JOSEPHINE,
В КАКВОТО (СИ) ИСКАТ, ВЪВ ВСЯКАКВИ МИСТИЧНИ = UNTRUE (ДОГМИ И) ФАНТАСМАГОРИИ!

Всяко нещо, ABSOLUTELY ANY THING (SYSTEM), което, lovely Josephine,
is
COHERENT with a SUBJECTIVE (version of human) EMOTIONALiSM and

is INCOHERENT with THE (objective) REALITY, is IRRATIONAL(ity-based)=
is an abso
freakinlutely (a form of) (faith-based) МИСТИЦИзѣм! Absolutely!

ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА (ANY VERSION OF) СВЯТ, LOVELY JOSEPHINE,
(КОЙТО Е IN FACT) АЛТЕРНАТИВЕН НА РЕАЛНИЯ, НА РЕАЛНОСТTA =
AN ABSO
FREAKINLUTELY IRRATIONAL(ITY-BASED = DUMB & EVIL) СВЯТ =
  
НАЙ-ОПАСНОТО НЕЩО IN THE (YESTERDAY’S & THE TODAY’S) WORLD:
ФИЛОСОФИЯТА НА ИДИОТСКИ ЗЛО̀Т(ВОРНО)ТО, LOVELY JOSEPHINE,
ОБЛЕКЛО
(СЕ В) МАНТИЯ НА СПАСИТЕЛ, АЛА IN FACT - НА НАСИЛИЕТО=
THE ABSOFUCKINLUTELY EVIL DESTRUCTION & HATE BRINGING WORLD!
ВСЯКО НЕЩО, ВСЯКА СИСТЕМА, WHICH IS INCOHERENT, LOVELY JOS,
WITH
THE (OBJECTIVE) REALITY IS МИСТИЦИзЪМ, ФАНТАСМАГОРИЯ=
THE MOST EVIL, НАЙ -СМЪРТОНОСНАТА ФИЛОСОФИЯ OF HUMANITY=
THE EVIL/SICK-NESS OF (ANY STUPID VERSION OF DUMB) УТОПИЗЪМ =

ALL IMMORALITY, LOVELY JOSEPHINE,
КОЕТО ОЗНАЧАВА IRRATIONALITY,
IS BASED ON
(ИДЕЯТА) MYSTIC(iSM),
DOGMATIC (FANATIC) FAITH(iSM)!


ФАНТАСМАГОРИЧНОТО (CODE OF) МИСЛЕНЕ (& ACTION), LOVELY JOS,
THAT’S
ABSOFREAKINLUTELY FULL OF EMOTIONALiSM i.e. UNREASONiNG,
КОЕТО ПРОИЗВЕЖДА MAGICS”, ОКУЛТИЗЪМ И CONSPIRACY THEORIES!
ВСЯКА ВЕРСИЯ НА
DOGMATIC МИСТИЦИЗѢМ IS BASED ON FAITH(iSM)=
ФАНАТИЧНО ДА (ПО)ВЯРВАШ В ABSOLUTELY ИРАЦИОНАЛНОТО, БАСИ?!
IT IS, LOVELY JOS, ALL ABOUT THE ABSOFREAKINLUTELY МЕСИАНСТВО!

ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY GRANDE (METAPHYSICAL & EPISTEMOLOGICAL) FANTASY,
BASED ON (
THE GRANDE EVIL STUPIDiSM OF) THE UTOPIC IDEALiSM AND MATERIALiSM!
ЗА ФИЛОСОФИЯТА СЪЗДАДЕНА (LONG AGO) С НАЙ-ДОБРИ НАМЕРЕНИЯ (& PROMISES),

АЛА
IN FACT ДОНЕСЛА, LOVELY JOSEPHINE, НАЙ-МНОГО РЕКИ ОТ КРЪВ И НАСИЛИЕ:
      

THE (SCHOOL OF THE ONE) PHILOSOPHY OF (THE ABSOLUTELY) ЗЛО̀ТВОРЕН TZAR(iSM),
KOETO IN FACT ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ПО (ИДЕЙНО-МОРАЛНИТЕ СИ) ВЪЗГЛЕДИ МИСТИК:

THE IRRATIONAL(ITY-BASED IN THINKiNG & ДЕЙСТВИЕ) HUMAN = НЕПРАКТИЧЕН ЧОВЕК = THE
INCOHERENT (WITH THE OBJECTIVE REALITY) MIND(SET), THAT IS BRAINWASHED IN FAITH(iSM) =
THE (
TRULY EVIL DELUSIONS OF THE) SCHOOL(iNG) OF THE (NON-)RELIGIOUS МИСТИЦИ(ЗѢМ) -

ТЕЗ ABSOFREAKINLUTELY МЕСИАНСКИ = IRRATIONAL(iTY-BASED) НЕЩ(ИЦ)А, LOVELY JOSEPHINE,

HAVE NOTHING TO DO WITH THE REALITY, АЛА ИМАТ (= ИЗЦЯЛО СА ОСНОВАНИ НА) THE DOGMATIC (IRRATIONAL) ВЯРАТА,

КОЯТО
НОСИ (В СЪЩНОСТТА СИ, LOVELY JOS, THE ABSOLUTELY IRRATIONAL ФИЛОСОФИЯТА НА ВСЕКИ ПРЪКНАЛ СЕ) ТОТАЛИТАРИЗЪМ!
  

ОХ, ТАЗ EVIL ФИЛОСОФИЯ (& IDEOLOGY) OF A(NY) DOGMA OF МИСТИЦИЗѢМ = NOT, NOT BASED ON THE (OBJECTIVE) REALITY = DELUSIONiSM = УТОПИЗЪМ!
THE IRRATIONAL (= THE MYSTICAL, THE DELUSIONAL, THE UTOPIC), LOVELY JOSEPHINE, COULD  BE(COME) VERY, VERY MUCH (BLOODY) D-A-N-G-E-R-O-U-S!
IT IS ALL
ABOUT ФИЛОСОФИЯТА (& IDEOLOGY) OF НЕСВОБОДА,
КОЯТО ABSOFREAKINLUTELY ПРОИЗВЕЖДА, LOVELY JOSEPHINE,
THE EVIL IDEA(L) OF ЕДИН (ЖЕСТОК!) TZAR НА(Д) ВСИЧКИ ЦАРЕ -

WITH A STRONG HAND, @ THE TOP OF A
TOTALITARIAN SYSTEM!


  
ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТA OF BELIEViNG И(ЛИ) LIVING (WITH)IN AN ABSOLUTELY HUGE LIE,
BUT BE
LIEVIN THAT YOU ARE ON THE RATIONAL SIDE OF THE HUMANITY, БАСИ, А?!
ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТA OF BELIEViNG И(ЛИ) LIVING ИЗВЪН THE OBJECTIVE РЕАЛНОСТТА
BUT BELIEVIN THAT YOU ARE ON THE RATIONAL SIDE OF THE HUMANITY, БАСИ, А?!

ИДЕ
(ОЛОГИ)ЯТA OF BELIEViNG И(ЛИ) LIVING ИЗВЪН THE (RATIONAL) MORALITY
BUT BELIEVIN THAT YOU ARE ON THE RATIONAL SIDE OF THE HUMANITY, БАСИ, А?!
ИДЕ
(ОЛОГИ)ЯТA OF BELIEViNG И(ЛИ) LIVING (WITH)IN THE НЕПРАКТИЧНОСТТА
BUT BELIEVIN THAT YOU ARE ON THE RATIONAL SIDE OF THE HUMANITY, БАСИ, А?!
ANY (VERSION OF) М-И-С-Т-И-К (САМ СИ) (ИЗГ)Р-А-Ж-Д-А, LOVELY JOSEPHINE,
      
AN ABSOFREAKINLUTELY
IRRATIONAL (VERSION OF) EPISTEMOLOGY,
КОЯТО, В ЕДНО С HIS AN IRRATIONAL (VERSION OF) МЕТАФИЗИКА,
[=
UNreality-based = а God-based ВИЗИЯ ЗА (ОРГАНИЗАЦИЯ НА) СВЕТА]
ПРоизвежда НЕГОВАта (си) IRRATIONAL(ITY-BASED) MORALITY! OMFG!
ИМЕННО ТОВА ALWAYS Е (БИЛ) НАЙ-ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ НА СВЕТА:

ДОМ(ЕЙН)ЪТ OF THE ANTI-CIVILIZATION = ИДИОТЩИНАТА =

(TOTAL)
ZOMBIFICATION, КОЙТО PRODUCES БОЛКИ И МЪКИ!
ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА (THE INDOCTRINATED FREEDOM-HATING) ДЕБИЛИЗЪМ!
КОГАТО В ЕДНО ОБЩЕСТВО ИМА TOO MUCH ДЕБИЛИЗЪМ, LOVELY JOS,
(
КОЕТО ОЗНАЧАВА TOO MUCH IRRATIONAL EPISTEMOLOGY & MORALITY)
ТО(ГАВА)
ПО НЯКОЕ (СИ) ВРЕМЕ, SOONER OR LATER, LOVELY JOSEPHINE,
се сътворява брутално чудовище (ДИКТАТОРЪТ), което е заличило всяка(ква)
граница между добро и зло = an IRRATIONAL(ity-based) ЕПИСТЕМОЛОГИЯ!
DO YOU, LOVELY JOS, COMPREHEND THIS? THIS IS VERY IMPORTANT!

Да поговорим сега, lovely Josephine,
за МИСТИЧНАТА ФИЛОСОФИЯ НА (THE HUGE) ГЛУПОСТТА,

която
ЦАРи в сърцата & в the corrupt minds на мнозинството хо̀ра по света,
и която е много благодатна почва за промиване на
people’s mentalities & lives.
Да, нека да поговорим сега, lovely Josephine,

за
THE “REALITY” SHOW (which is a TRULY HUGE PROBLEM)
което billions of people си прожектират within their (CORRUPT) MINDSETS,

за THE BIGGEST PROBLEM in the (yesterday’s &) TODAY’S WORLD,
which
absolutely ПРИЧИНЯВА НАЙ-ОПАСНОТО НЕЩО, (FOR)EVER:
LIVING IN THE (BUBBLE OF) MYSTICiSM-BASED “REALITY” (SHOW)!

Ох, тез IRrational(ity-based) (living in a) BUBBLE (=дебилни) ХО̀РА, lovely Josephine,
които (искат да) СА ВОДЕНИ (НЕ от разУМ, а) от (MYSTICism-BASED) ЕДНОРОГ!

SOS, ДЕБИЛИ! НАЙ-ГОЛЕМИТЕ (FOR)EVER ДЕБИЛИ,

КОИТО (TRY TO) MAKE “REALITY” VIA THE USE OF
ABSOFREAKINLUTELY FALSE МИСЛЕНЕ & НАРАТИВИ,

THAT PRODUCE THE EVIL BLIND FAITH(iSM), БАСИ!
SO, BEWARE, LOVELY JOSEPHINE,
USE RATIONALE!

ДА ПОГОВОРИМ СЕГА,
LOVELY JOSEPHINE, OMFG,
ЗА THE MANY ХО̀РАТА (В Т.Ч. И ИНТЕЛИГЕНТНИ ТАКИВА),
WHO НЕ РАЗБИРАТ КАКВО ОЗНАЧАВА REAL CIVILIZED WORLD,
НИКОГА IN THEIR LIFETIME НЕ РАЗБИРАТ WHAT THE IR ARE!
ДА, НЕКА ДА ПОГОВОРИМ СЕГА, LOVELY JOSEPHINE, OMFG,
ЗА
THE ABSO(FREAKIN)LUTELY ИДИОТИ(И) & STUPID(ITIE)S:

OF THE (SO
MANY) TODAY’S PEOPLE WHO, LOVELY JOSEPHINE,

ARE
LIVING ABSOFREAKINLUTELY INCOHERENT LIVES, БАСИ?!
 

ЗА THE ABSOLUTELY НЕРАЦИОНАЛНИТЕ ВЯРВАНИЯ

И
(THE EMOTIONALISTIC) СТРАСТИ ЧОВЕШКИ,

КОИТО СА ЦЕЛИЯ СВЯТ ЗА МНОЗИНСТВОТО ХО̀РА! БАСИ, A?!
МИСТИЦИ(ЗЪМ) И ОКУЛТ-ЕЗОТЕРИЦИ, ОКУЛТ-ЕЗОТЕРИЗЪМ!
IT'S ALL ABOUT THE (TODAY’S) TRIBALiSMUTOPIC MYSTICiSM!

THE MYSTIC’S BRAINWASHED MINDSET OF REAL DELUSIONiSM:
ДА СЕ УПОВАВАШ
(ДА СЕ МОЛИШ & TO OBEY НА ЧУДОТО”),
И
ДА СЕ ОТДАДЕШ НА DOGMATIC FAITH, А НЕ НА РАЗУМА!


ОХ, ТОЗ TRULY ЛЪЖОВЕН (= DISHONEST) СВЕТОГЛЕД, ИДЕАЛ!
ОХ
, ТЕЗ IRRATIONAL(ITY-BASED) PEOPLE, LOVELY JOSEPHINE,
КОИТО ИМАТ ABSOLUTELY НЕРАЗУМНА В-И-З-И-Я ЗА СВЕТА1,
ЗА ЖИВОТА2, СВОБОДАТА3, СОБСТВЕНОСТТА4 & ЩАСТИЕТО5!

ОХ, ТЕЗ НЕРАЦИОНАЛН(О МИСЛЕЩХО̀РА, МЕСИАНЦИ!

ОХ
, ТЕЗ ABSOFREAKINLUTELY МИСТИЦИ! МИСТИЦИ, СЪР!
ОХ
, ТУЙ ABSOFREAKINLUTELY СТАДО ОТ ALL МИСТИЦИ!

ВСИЧКИ МИСТИЦИ СА ПРИДОБИЛИ, LOVELY JOSEPHINE,
ИСТИНСКО КОРУМПИРАНО -BAD И(ЛИ) EVIL- СЪЗНАНИЕ!

И В
(ANCIENT) МИНАЛОТО, И ДНЕС IN THE 21ST CENTURY,
ALL OF ТЕЗ МИСТИЦИ СА ПОДВЛА̀СТНИ, LOVELY JOSEPHINE,
НА ABSOFREAKINLUTELY ВСЯКАКВИ КОНСПИРАТИВНИ ТЕОРИИ!

  
ОХ, LOVELY JOS, ТЕЗ PEOPLE ARE ALL (BELIEViNG) IN GOD’S HANDS, БАСИ, A?!
ОХ, LOVELY JOS, ТЕЗ ХО̀РА ARE ALL UNITED WITHIN THE ГОСПОД-БОГ, БАСИ,
ДА СЕ СЪЧЕТАЕШ (= TO BE UNITED) С БОГА, INTO THE (COLLECTIVE) ONENESS!
IT IS ALL ABOUT (SUPPORTING THE TRULY EVIL) МИСТИЧНАТА КОНЦЕПЦИЯ
ЗА (RE)
UNIFICATION (& THEREDEMPTION/СПАСЕНИЕТО/ИЗБАВЛЕНИЕТО) -
В ЕДНО(ТО ВЕЛИКО) ЦЯЛО = INTO THE WHOLE = INTO THE GOD(DNESS) = INTO THE GOOD(NESS):

ALL, ALL, ALL (THE PEOPLE) (MUST BECOME) UNITED/UNIFIED INTO THE COLLECTIVE BEING: OOOMG!
ОХ, LOVELY JOS, ТЕЗ PEOPLE ARE ALL REALLY LIVIN WITHIN THE STUPIDiSM (IRRATIONAL) DOMAIN =
LIVING INCOHERENTLY, LIVING INCOHERENT LIVES, LIVING STUCK IN THE BOX = LIVING UNHAPPILY!

Да поговорим сега, lovely Josephine, за
the absoFREAKinlutely MYSTIC’S ЗЛО̀ТВОРЕН NARRATIVE:


“We
ALL трябва (just) TO FEEL, че ГОСПОД (should) exists, и
че ONLY Той can (свише!) make good (moral) JUDGEments -
затуй we all must OBEY his (пре)мъдри COMMAND(MENT)S,
ние
ВСИЧКИ трябва НЕ, НЕ, НЕ TO MAKE (reason-based) EVALUATIONS,
  
NOT, NOT TO OBJECTIVELY
REASON, BUT SHOULD TAKE STUFFS (JUST) ON FAITH,
ЗАЩОТО (САМО!) ГОСПОД(АРЯТ) REALLY KNOWS, И СЪС СЛОВОТО СИ НИ КАЗВА,
КАК
(НИЙ, МАЛКИТЕ ХОРицА,) ДА ЖИВЕЕМ ИСТИНСКИ ПРАВЕДНО! OH, YES, YES!
YES,
WE ALL (COLLECTIVELY) NEED, ABSOLUTELY NEED,
TO LOVE OUR GOD - FOR HE IS THE ONE AND ONLY MASTER, ВОЖД!
 
Yes, we
all NEED to TAKE (the word of) GOD on FAITH,
but just to (absolutely) OBEY THE GOD’S ВОЛЯТА,
макар и
всеки of us да има СВОЯ (си) ИСТИНА,
макар и всеки от нас
да (си) има СВОЕ (различно) мнение!
Защото
THE One Great GOD’s ИСТИНАТА1 е САМО ЕДНА2,
защото
СЛОВОто на самия Господ(ар) е САМО ВЯРНОто, и
защото само Той може да ДАДЕ на хо̀рата СВЕТЛОто БЪДЕЩЕ!


IN THE (IR
RATIONALITY-BASED) SEARCH OF A GREAT GOD!

ДА СЕ ИЗЦЯЛО ОТДАДЕШ НА ГОСПОДА(РЯТ), THE MASTER!
UNITED BY
THE (MYSTICiSM-BASED), LOVELY JOSEPHINE,
L-O-V-E (AND
COMMANDMENTS) OF THE (GREATEST) GOD!

THE IRRATIONALITY OF THE TRIBALiSM = UNREALITY =
(
DOGMATICALLY) BELIEViNG IN DELUSIONS (MYSTICiSM)
AND
ЗЛО̀ТВОРНО ACTiNG ON SUCH A WISHFUL THINKiNG -

ТОВА, ОБАЧЕ, (МОЖЕ ДА) ПРИЧИНЯВА, LOVELY JOSEPHINE,
ABSOFREAKINLUTELY HUGE & BLOODY PAIN, МЪКА И СМЪРТ
TO MILLIONS & MILLIONS OF PEOPLE ALL OVER THE WORLD!

ТОЗ’ (ИМЕННО) ЗЛО̀ВРЕДЕН (THINKiNG & ACTiNG) CODE MEANS
ДА TRULY (ABSOFREAKINLUTELY) ЖИВЕЕШ ИЗВЪН РЕАЛНОСТТА =
THE MAIN TRUE  S-O-U-R-C-E  OF A-L-L THE EVIL DICTATOR(SHIP)S!
ВСЯКА ДИКТАТУРА, LOVELY JOSEPHINE, ABSOFREAKINLUTELY LOVES &
ОБОЖЕСТВЯВА THE ONE GREAT ВОЖД & HIS ONE GREAT ПАРТИЯ (ЛЮБИМА)!

THE EVIL PRINCIPLE OF WORSHIPPING A MIGHTY1, ALL-KNOWiNG2
AND ALL-POWERFUL
3 (SUPERNATURAL OR SOCIAL-BASED) “G-O-D”=THE (TOO OLD) ПРОИЗВОДСТВО НА ИЛЮЗИИ (IRRATIONALITIES), КОИТО
ОТ ВЕКОВЕ REALLY SUPPORT ЗЛО̀ТО ДА (МОЖЕ ДА) ЖИВЕЕ В РЕАЛНОСТТА!

THE (DOGMATIC) PRINCIPLE OF (ANY VERSION OF) MYSTICiSM
IS ТОЧНО ОБРАТНОТО, LOVELY JOSEPHINE,
НА
THE (PRINCIPLE OF) OBJECTIVE REALITY,
КАКТО И НА THE CIVILiZED (= FREE) SOCIETY!

THE PRINCIPLE OF МИСТИЦИзѣм, LOVELY JOS,

IS
COHERENT/COMPATIBLE WITH STUPIDiSM=
ANY VERSION OF (THE EVIL) TRIBALiSM! БАСИ!
ТОЗ’ ЗЛО̀ВРЕДЕН ПРИНЦИП, LOVELY JOSEPHINE, Е
САМАТА TRUE СЪЩНОСТ НА НЕПРАКТИЧНОСТТА,
САМАТА TRUE СЪЩНОСТ НА VICIOUS ГЛУПОСТТА!

[DO YOU, LOVELY JOSEPHINE, SUPPORT MYSTICiSM?]


LET’S NOW TALK ABOUT THE IR
RATIONALITY OF МИСТИЦИЗМА,
[=THE EVIL TRIBALiSM OF THE EMOTIONALiSM-BASED MENTALITY,
THE INCOHERENT VISION OF THE WORLD, FREEDOM & HAPPINESS!


THE IRRATIONALITY OF TRIBALiSM (= UNreality) Е ОПАСНО НЕЩО -
ЗАЩОТО (МОЖЕ ДА) ПРИЧИНЯВА BLOODY PAIN, МЪКА И СМЪРТ!]

LET’S NOW TALK ABOUT THE MYSTIC(iSM -BASED) UTOPIA WORLD:
 
ЗА ГОЛЯМАТА
И МНОГО ДЕБЕЛАТА ГРЕДА, LOVELY JOSEPHINE,
  
В ОКОТО НА (
ALL THE VERSIONS OF) МИСТИЦИТЕ (ДЕБИЛИТЕ),
КОЯТО АКО Е THE PREVAILiNG MORALITY В ЕДНО ОБЩЕСТВО,

ТО(ГАВА) Е НАЙ-ВЕРОЯТНО ДА ПРОИЗВЕДЕ REAL ДИСТОПИЯ! ABSOLUTELY!
 
ЗЛ
(ОТВОРН)ИЯТ РЕЖИМ НА THE (REALITY-BASED) STUPID(iSM)НЕВЕЖОТО Е БЛАЖЕННО!
  

За the truly зл(отворн)ата “ГРЕДА В ОКОТО”, lovely Josephine,
 
която се е (на)дълбоко ЗАГНЕЗДИЛА (и не може да бъде извадена!)

в
the mind(set)s of so (very) many people all over the world = CORRUPT minds!
Ох, тaз absoFREAKinlutely (very old) CORRUPT (= IRrational) MORALITY =
да НЕ (можеш да) РАЗБИРАШ (истинската природа на нещата в) РЕАЛНОСТТА!
Ох,
тaз absoFREAKinlutely (very old), lovely Josephine, НЕразумна иде(ологи!
Ох, тaз absoFREAKinlutely (very old), lovely Josephine,
идейно фалшива & интелектуално корумпирана (mysticism-based)  философия!
И (за)винаги
remember, lovely Josephine,
че е absolutely НЕвъзможно(то) с РАЗУМни идеи1, факти2 от реалността & logic3
да
(опитваш да) убеждаваш a truly НЕразумен човек/group/народ! ОК? Get that?

ДА ПОГОВОРИМ RATIONALLY, LOVELY JOSEPHINE,
 
ЗА THE MYSTIC’S (EVIL) VISION OF THE WORLD & LIFE,
BASED ON
THE EMOTIONAL(iSM OF ANY VERSION OF) FAITH(iSM),
 

ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY (EVILNESS OF THE REAL) ДОМ(ЕЙН)ЪТ

НА
THE GREAT ЧУДЕСИ(ЙК)ИТЕ НА (THE so MANY) АКЪ̀ЛИЙТЕ:

ЗА
ТРИУМФА (& МЕТОДА) OF THE EMOTIONALiSM

НАД (
РАЗ)УМА, БАСИ! THE (BLIND) FAITH(iSM) =
[= “ДУХОВНОТО ОКО НА МИСТИЦИЗ-Ъ-МА:
THE IRRATIONAL(ITY-BASED) МИСЛЕНЕ  &
THEВЕЛИКОТО ТАЙНСТВО НА ВЯРАТА=
PURE (
VERSION OF REAL) СЛОВОБЛУДСТВО]
 
LIVING IN
ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА МИСТИЦИЗМА, БАСИ,

LIVING IN ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА (ABSOLUTE) ФАНТАСМАГОРИИ,
BECAUSE HAVING TRULY
CORRUPT MIND(SET) & MORALITY!
ОХ, THOSE TRULY CONFUSED (SICK) MIND(SET) & MORALITY,
CONFUSED REASONiNG, UNHEALTHY MENTAITY (РАЗСЪДЪК)!
  
ОХ, ТЕЗ’ (IRRATIONALITY-BASED) ЗАВАЛИИТЕ – THEY’RE
LIVING WITHIIN ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА НЕРЕАЛНОСТТА,

WHICH
ПРОИЗВЕЖДА & ПРОПАГАНДИРА, LOVELY JOSEPHINE,
ABSOFREAKINLUTELY CORRUPT (& ЗАГОВОРНИЧЕСКИ) РЕЖИМ!


Леонардо да Винчи: “
Има ТРИ вида хо̀ра
първите виждат,
вторите виждат, когато им се покаже,
a ТРЕТИТЕ просто никога НЕ (про)ВИЖДАТ.”
НЕКА СЕГА ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА THE THIRD VERSION OF (BAD CHARACTERS OF) ХО̀РА -
ЗА ABSOFREAKINLUTELY HUGELY IRRATIONAL ВЯРВАНИЯ,

 ,


ЗА УТОПИЧНИТЕ
ВЯРВАНИЯ, LOVELY JOSEPHINE,

НА (THE MAIN VERSIONS OF THE) МИСТИЦИТЕ,
[ИДЕАЛисти & МАТЕРИАЛисти = НЕРЕАЛисти =
ОХ, ТЕЗИ (УТОПИЧНИ) ДИСТОПИЦИ, БАСИ,

КОИТО
ARE BASED ON МИ(С)ТИЧНИ VALUES,
& КОИТО ПРИТЕЖАВАТ CONFLICTiNG MIND]

КОИТО
, LOVELY JOS, ABSOFREAKINLUTELY
ДОКТРИНАЛНО BELIEVE IN THE UNREALITY =
 
ФАНАТИЧНО ВЯРВАТ В ПАРАДИГМА, КОЯТО IS
ALWAYS BASED ON (A
VERSION OF) НЕИСТИНА,


НО И КОИТО ВЯРВАТ, ЧЕ IT IS THE (ONLY) TRUTH”, БАСИ!

ОХ,
ТЕЗ SO MANY (IRRATIONAL) & SO VERY MUCH, БАСИ,
DISHONEST (НО ЖАДНИ ЗА POLIT ВЛАСТ ХО̀РА), БАСИ,
КОИТО PREACH (ПОД ЛОЗУНГА НА) АЛТРУИЗЪМ, БАСИ,
BUT
ACT САМО ЗА СВОЕТО (СОБСТВЕНО) БЛАГО, БАСИ,
КАТО ПРИ ТОВА ТЕХНИТЕ
ДЕЙСТВИЯ СА КОРУПЦИОННИ
И ФАНАТИЧНО (ОПИТВАТ ДА) НОРМАЛИЗИРАТ НА ГЛУПОСТТА,
ЧРЕЗ ЗЛО̀(ТВОРНО) РЕЛАТИВИЗИРАНЕ НА ЗЛО̀ТО И ДОБРО̀ТО,
РЕЛАТИВИЗИРАНЕ НА OBJECTIVE РЕАЛНОСТТА & ИСТИНАТА =
(НЕ)СЪЗНАТЕЛНО ИЗКРИВЯВАНЕ НА РЕАЛНОСТТА = UNREALITY =
(НЕ)СЪЗНАТЕЛНО MANIPULATION OF THE TRUTH = POST-TRUTH=

КОРЕНА НА (THE EVIL) PHILOSOPHY OF A(NY) DICTATOR(SHIP)!

OH, THAT ABSOFREAKINLUTE ABSURDITY!
OH, THAT ABSO
FREAKINLUTE STUPIDITY!
OH, THOSE (
RADICAL, FANATIC) МИСТИЦИ,
КОИТО ВИНАГИ СА ABSOFREAKINLUTELY
CERTAIN IN THEIR (UNREAL, FAITH-BASED
AND ABSOLUTELY EVIL) IDEA(L)S, “
ИСТИНИ
BY USING
THE EVIL METHOD, LOVELY JOS, OF
THE MYSTICAL REVELATION1 И(ЛИ) PROPHECY2!


МИСТИЦИТЕ NEVER FOLLOW REASON(iNG) -
THEY DON’T FOLLOW
OBJECTIVE THINKiNG!
МИСТИЦИТЕ NEVER FOLLOW REAL SCIENCE!
 VS 
SO, WHAT DO ALL THE MYSTICS FOLLOW?
МИСТИЦИТЕ FOLLOW FAITH(iSM)! Е, БАСИ!

МИСТИЦИТЕ FOLLOW EMOTIONALiSM AND
SUBJECTIVE FEELiNGS THAT TRULY BRING
THEM TO REAL TOTALITARIANiSM, OMFG!
THE (OBJECTIVE) REALITY VS THE (DOGMA OF) MYSTICiSM =
THE BENEVOLENT VS THE MALEVOLENT VISION OF THE WORLD & LIFE!
      
 VS 
  
МИСТИЦИТЕ, LOVELY JOSEPHINE, ALL THE VERSIONS OF THE
[REALLY ABSO
FREAKINLUTELY RIDICULOUS IN REASONiNG]
МИСТИЦИТЕ, HAVE AND USE (EVIL) DOGMATIC ДОКТРИНИ,

ABSOFREAKINLUTELY ДИВ(АШК)И (TRIBAL) ИДЕ(ОЛОГИ,
[BASED ON
THE ABSOLUTELY IRRATIONAL THINKiNG=
=
IRRATIONAL MORALITY1, POLITICS2 & ECONOMICS3,
THAT TRULY USE THE EVIL METHOD, LOVELY JOS, OF
THE MYSTICAL REVELATION1 И(ЛИ) PROPHECY2, БАСИ,]

КОИТО ИМАТ ИСТИНСКИ ПСИХОПАТИЧНИ RULES/LAWS &
СОЦИОПАТИЧНИ ПРЕДСТАВИ ЗА (УЖ) РЕАЛНОСТ, АЛА
КОИТО
ПРИЧИНЯВАТ ABSOLUTELY (REALITY-BASED) АД:
REAL БОЛКИ, REALLY BLOODY МЪКИ & REAL СТРАДАНИЯ
ТУК НА
ЗЕМЯТА, В РЕАЛНОСТТА! Е, БАСИ, МИСТИЦИТЕ!

Да поговорим сега, lovely Josephine,
за алтернативните (мистични) REALITIES & ИСТИНИ, баси,
 [IN FACT, lovely Josephine, THE OBJECTIVE FACT, is that:
 
РЕАЛНОСТТА (exists &) е -винаги & само- една единствена!
  Няма, не (може да) съществува, lovely Josephine,
 
  паралелен (или някакъв си друг, отвъден, отвъд the objective reality) СВЯТ!
  ИСТИНАТА е -винаги & само- една единствена! И (винаги e) контекстуална.]
за
НЕистински (= утопични, но и разрушителни) СВЕТОВЕ И ПАРАДИГМИ,
които съществуват (
само) в ГЛАВИТЕ на (ALL versions of хо̀ра-)МИСТИЦИ,
           
      
                         

защото
таквиз (fanatic) хо̀ра НЕ могат да различават ВАЖНИ неща, lovely Josephine -
НЕ, НЕ, НЕ МОГАТ (цял живот) ДА РАЗБЕРАТ, if a SYSTEM is REALITY-based


или if it is DELUSIONAL (= WISHFUL thinking, UNreality-based)! The MYSTICS beLIEve in
  
a completely DELUSIONAL (= NOT grounded in
the objective REALITY) system = догматично believe (цял живот) in НЕвъзможното =
                                         

                                        

(wishfully) ВЯРВАт в онова, което им казва сърцето” (= not objective reasoning, а объркано mind)!
  
И в това тяхно
INcoherent thinking не би имало нищо лошо,
            ако МИСТИЧНИТЕ
DOGMAtic (фанатични вярвания в) “ИСТИНИ
           

           
           

           

не бяха ТОТАЛИТАРИСТИЧНИ (= ТИРАНИЧНИ, DICTATORIAL), и АКО тез’ хо̀ра
  
 
не ПРИЧИНяваха АД: УЖАСНИ (bloody) мъки, разрушения и терор(изѣм) на хо̀рата,
[което означава, че the mystics’ ВЛАСТова SYSTEM, lovely Jos, причинява на хо̀рата
АДски НЕЩАСТИЯ, ведно с много НЕ
свобода = АДски дълбоки страдания & мъки]

които живеят в среда (и в съседство), където (
ЗЛО̀творно) ВЛАСТва такава Система!
EXISTENCE EXISTS; OBJECTS ARE OBJECTIVE; FACTS ARE FACTS (of existence).

A
FACT IS A FACT! Yes! АМИСТИКЪТ, lovely Josephine, Е ИСТИНСКИ (EVILГЛУПАК! Absolutely!
Oх, тез МИСТИЧНИ догматични (IDEALism & MATERIALism based) ФИЛОСОФИ(И) те са психоПАТОЛОГИЧНИ!
     
     
  
Oх, тез MYSTICism-based догматични ФИЛОСОФИ(И) they are the EVIL-BRINGERS!
     

Oх, тез MYSTICism-based догматичниИСТИНИ” – THEY BRING REAL ДИСТОПИИ!

  

Всяка MYSTICism-based System is DELUSIONAL, UTOPIC! И защото, lovely Josephine,
                  

     

ТА(ква)З СИСТЕМА НЕ, НЕ, НЕ Е (КОХЕРЕНТНА С THE OBJECTIVE) РЕАЛНОСТТА,
BUT IT IS КОХЕРЕНТНА с the SUBJECTIVE ЖЕЛАНИЯТА & DOGMA of the MYSTICiSM,
то(гава) на МИСТИЦИТЕ не им остава нищо друго освен absoFREAKinlutely ВСЕ ПОВЕЧЕ И ВСЕ
ПО-ДЪЛБОКО
да се АВТОсугѐстират & SELF-емоционализират (= самовнушение, автоПСИХЯСВАНЕ),
  
да се РАЗОЧАРОВАТ от
(красивото в) РЕАЛНОСТТА/ЖИВОТА, да ПОТЪВАТ в СКЕПТИЦИЗЪМ,
 
да се ОБРЪЩАТ все повече КЪМ
THEIR DELUSIONAL (DOGMAtic ДОКТРИНАлен) FAITHiSM,
  
да
се оЗЛО̀Бяват, и да ЗАВИЖДАТ на & да RESENT-ват успешния/практичния/рационалния човек, баси!

В крайна сметка
РАДИКАЛните МИСТИЦИ се загубват into (тих, powerless) системен НИХИЛИЗЪМ! Баси!


Това
in fact, lovely Josephine, е the STUPID(ism of a DOGMAtic version of a doctrine of) MYSTIC(ism-based)

ПРАЗНУВАне на НЕрационалното, на ГРОЗНОто, на НЕпрактичното, на НЕвъзможното, на UNreality!
РАДИКАЛните МИСТИЦИ, lovely Josephine, никога НЕ, НЕ, НЕ ПРОВИЖДАТ -
таквиз(irrational in thinking) хо̀ра са РАЦИОНАЛНО СЛЕПИ човеци! Absolutely!
Всяка МИСТИЧНА СИСТЕМА, защото е
IRRATIONALITY-based, lovely Josephine,
защото е (morally, а следователно и политически и икономически) основаваща се
на
(an EMOTIONALism-based PSYCHE process of huge) ILlogical REASONiNG
(
например, an ILlogical/IRrational ВЯРА в & СТРАХ от някакъв false Supernatural God)
ПРОМОТИРА THE ABSOFREAKINLUTELY (TOTAL) HATRED, lovely Josephine,
of the
истински ЦИВИЛИЗОВАНОто, УСПЕШНОто, БОГАТОто & ПРОСПЕРИТЕТНОто 1 & 2!

Мстиците ПРоизвеждат и всякакви (evil) теории на КОНСПИРАЦИИТЕ, баси! Absolutely!
Any
version of мистицизѣм, lovely Josephine, is truly & fully (доктринално) opposed

to
the concept of the IR (= freedom), а следователно и to the free market, а следователно и
opposed to the (celebration of
the productive efforts & success in) LIFE on Earth (in the reality)!
О колко АДски ГАДЕН е светът (в който ДНЕС живеем)! Колко само НЕколективистичен е!
  O’ колко много ЕГОистичен е! И колко НЕалтруистичен! А може би, пък, Бъдещето ще да е Светло, a?
 CRY all the versions, lovely Josephine, of (yesterday’s &) today’s (SJW) primitivism-based мистиците! Е, баси, a?!
 
  


OF (PHILOSOPHY OF) MYSTICiSM:

ЦИНИЧНИЯТ CODE, LOVELY JOSEPHINE,
OF(THE IRRATIONALITY-BASED) THINKiNG & ACTiNG!
ТОВА Е Е(СТЕ)ТИКАТА OF UNREALITYНЕРЕАЛИЗЪМ!
ТОВА Е КУЛТ(УРАТ)А OF MYSTICiSMCOLLECTIViSM!
  
ДОГМАТИЧНИТЕ ИСТИНИ” НА МИСТИЦИЗМА!ВЯРВАМ В ЕДИН БОГ, ВСЕМОГЪЩИЯ ОТЕЦ,
ТВОРЕЦ НА ВСИЧКИ (НЕ)ВИДИМИ НЕЩА! YES!
ВЯРА ТРЯБВА НА ЧОВЕКА, (DOGMATIC) ВЯРА!
 
И
ДА СЛУША СЪРЦЕТО СИ, А НЕ, НЕ (РАЗ)УМА!
FAITH IS ALL WE NEED! ВЯРА В ГОСПОДА(РЯ) =
В ЦАРЯТ НА(Д) ВСИЧКИ ЦАРЕ, ЦАРЯТ НА ВСИЧКО!

МИСТИЧНОТО IS THE НЕРЕАЛ(ИСТИЧ)НОТО! НЕРЕАЛНОТО Е МИСТИЧНО(ТО) =
E REALLY НЕМОРАЛНОТО = НЕРАЦИОНАЛНОТО = НЕПРАКТИЧНОТО! ABSOLUTELY!
THE PRIMITIVE (CHILDISH, FAIRY TALES) WAY OF THINKING = МИСТИЧНО МИСЛЕНЕ!
ОХ, ТОВА НЕРАЦИОНАЛНО (НЕРАЗУМНО) МИСЛЕНЕIT BRINGS TRULY EVIL STUFFS!

ЗА
СЪЩНОСТТА НА (ДЕБИЛНО-ЗЛО̀ТВОРНИТЕ) МИСТИЧНО-DOGMATIC ИДЕ(АЛ)И,
ORGANIZED IN ИДЕЙНО ФАЛШИВИ & ИНТЕЛЕКТУАЛНО CORRUPT ИДЕ(ОЛОГИ,
 

ЧРЕЗ КОИТО (ЗА)ВИНАГИ IS BEING (ФАНАТИЧНО) JUSTIFIED & PR  AN(Y) IRRATIONAL MORALITY,
КОЯТО (ИСТЕРИЧНО!) И В (THE ANCIENT) МИНАЛОТО, И ДНЕС, И (ЗА)ВИНАГИ, LOVELY JOSEPHINE,
(ЩЕ) ДОНАСЯ НАЙ-ГОЛЯМОТО (БРУТАЛНО) ЗЛО̀: ТОТАЛИТАРЕН (ДИКТАТОРСКИ) РЕЖИМ!

ОХ, ТАЗ ИДЕЙНО ФАЛШИВА (& ИНТЕЛЕКТУАЛНО КОРУМПИРАНА) (= ЗЛА) ФИЛОСОФИЯ!
ОХ,
ТАЗ ТОТАЛ(ИТАР)НО ЗЛО̀ВРЕДНА & НАЛУДНИЧЕВА (INDIVIDUAL & SOCIAL) ХИМЕРА,
КОЯТО (MOST CERTAINLY) ABSOFREAKINLUTELY MANIFESTS ITSELF, LOVELY JOSEPHINE,
INTO THE POLITICAL, ECONOMIC, INTELLECTUAL & EMOTIONAL (RESENTMENT &) NIHILiSM!

НЯМА, НЯМА, НЯМА ПО-ЗЛ(ОВРЕДН)А ИЛЮЗИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
ОТ(КОЛКОТО)
ТАЗНА (ХИМЕРАТА НА) A(NY) DISHONEST (ZOMBIE) АПОЛОГЕТ,
 

ЧИЕТО
BRAINWASHED (& FANATIC) MINDSET IS ABSOFREAKINLUTELY, БАСИ,
[BECAUSE ABSOFUCKINLUTELY LIVING INTO A PARALLEL -ФАЛШИВА- REALITY]

PREACHING & РАЗПРОСТРАНЯВА (A DOGMATIC) ВЯРА IN (A VERSION OF) БОГ?!
 
ЗАЩОТО
ТАЗ’ ИЛЮЗИЯ Е ABSOLUTELY НЕМОРАЛНА И НОСИ DICTATOR(SHIP)!

A(NY) DICTATOR(SHIP)’S CODE OF THINKING & ACTING НОСИ A DARK REALITY!

ОХ, ТАЗ ФАНАТИЧНА ДОГМА НА ФИЛОСОФИЯТА НА (TRIBAL) МИСТИЦИЗѢМ!
ВСЯКА 
ДИКТАТУРА, LOVELY JOSEPHINE, ABSOFREAKINLUTELY LOVES &
ОБОЖЕСТВЯВА THE ONE GREAT ВОЖД & HIS ONE GREAT ПАРТИЯ (ЛЮБИМА)!


OF
THE FUCKED-UP MIND(SET)=
OF THE CORRUPT MIND(SET) =
OF THE CONFLICTING
MINDSET=

ЗА ПРЕЦАКАНОТО MENTALITY,
МЕТОД(ОЛОГИЯ) НА МИСЛЕНЕ!
И КАТО ITS (ПО)СЛЕДСТВИЕ -
LIVING A LIFE IN DELUSIONS!

OF THE DELUSIONAL THINKING=
STEPPING OUT OF REALITY=


PROMOTING IRRATIONALITY
&
ОГРОМЕН EMOTIONALiSM!
PROMOTING BLIND FAITH(iSM),

PROMOTING ANTI-REALiSM
AND (
BRUTAL) BARBARiSM!
PROMOTING, LOVELY JOS,
THE ABSOLUTE EVILNESS
OF A(
NY) DICTATOR(SHIP)!

PROMOTING THE EVIL IDEA
(CREATING
THE MENTALITY)

OF THE KING OF ALL KINGS!

  
OF THE ABSOFREAKINLUTELY YESTERDAY’S & TODAY’S (PHILOSOPHY OF) IDEOLOGICAL МИСТИЦИзЪМ!
OBSESSIVELY (&
ДОГМАТИЧНО) MIXING (CONFUSING) FANTASY WITH THE (OBJECTIVE) REALITY! OMFG!
Фридрих Ницше: "Нито Ману, нито
 Платон, нито Конфуций,
нито юдейските и християнските УЧИТЕЛИ
са се съмнявали в своето
право да ЛЪЖАТ.
Те са се съмнявали в съвсем други права...
Казано накратко - ВСИЧКИ СРЕДСТВА,
С КОИТО ДОСЕГА СА СЕ ОПИТВАЛИ
да
(на)правят човечеството МОРАЛНО,
са били В ОСНОВАТА СИ
НЕморални!"
ОХ, ТЕЗ’ LA GRANDE ДУХОВНИЦИ!
ОХ, ТЕЗ’ LA GRANDE ДУХОВНИ” PPL,
IN FACT VERY
НЕРАЗУМНИ ХОР(ИЦ)А!
ОХ,
ТОЗ ДОМЕЙН НА НЕМОРАЛНОТО,
НЕ
РАЦИОНАЛНОТО = ЗЛО̀(ВРЕДНО)ТО!
ДОМЕЙНЪТ
, LOVELY JOSEPHINE,
НА
ANY VERSION OF МИСТИЦИЗѢМ!


ЗЛО̀ТО винаги е ДОГМА(тично и доктриналноbased! Yes!ЗА МИ(С)ТИЧНИТЕ [= ИРАЦИОНАЛНИ = IMMORAL = НЕПРАКТИЧНИ = НЕГОДНИ] ЦЕННОСТИ! ЧИИ ЦЕННОСТИ?
НА
ЗЛÓСТОРНИЦИ, НА ЗЛÓТВОРНИЦИ, НА ЗЛÓДЕИ И НА THEIR ЗЛÓВРЕДНИ (DICTATORIAL) СИСТЕМИ!
[ВСЯКА ДИКТАТУРА, LOVELY JOSEPHINE, ABSOFREAKINLUTELY LOVES &
ОБОЖЕСТВЯВА THE ONE GREAT ВОЖД & HIS ONE GREAT ПАРТИЯ (ЛЮБИМА)!]

OH, ТАЗ КУЛТУРА OF COLLECTIViSM, КОЯТО ВИНАГИ ОБЕЩАВА РАЙ, НО ДОСТАВЯ ИСТИНСКИ АД!
ТАЗИ
ЗЛÓТВОРНА ФИЛОСОФИЯ IS ДЕ ФАКТО, LOVELY JOSEPHINE, ABSOLUTELY DEHUMANINIZING
THE TRULY REASONING ABILITIES OF THE (PROCESS OF LOGICAL THINKING OF THE) HUMAN MIND!

THE FREE (UNICORN = MYSTICAL = CORRUPT) THINKING PROCESS (= FAITHiSM) OF A HUMAN MIND!


AN(Y) IRRATIONAL MIND(SET) МОЖЕ ДА ПОВЯРВА ВЪВ ВСИЧКО, БАСИ!
IT IS ALL ABOUT LIVING INTO A PARALLEL -ФАЛШИВА- REALITY, БАСИ!
IT IS ALL ABOUT (LIVING IN) A DELUSIONAL THINKING (& ACTING), БАСИ!
IT IS ALL ABOUT ДА МИСЛИШ ЖЕЛАНОТО (И НЕВЪЗМОЖНО) ЗА РЕАЛНО!

IT'S OBSESSIVELY (& ДОГМАТИЧНО) MIXING (CONFUSING) FANTASY WITH THE (OBJECTIVE) REALITY!
AN IRRATIONAL СЪЗНАНИЕ DOES NOT WANT/NEED TO PROVE A STUFF TRUE! IT JUST BELIEVES IN IT!
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE REAL
(MAIN) FRAME OF THE [STUPID И(ЛИ) EVIL] DISHONESY!
  
IT'S ALL ABOUT THE WISHFUL (UNTRUE) THINKING! IT’S ABOUT THE EMOTIONALiSM-BASED MIND(SET)=
ДИКТАТ(УРАТ)А НА ЕМОЦИИТЕ & ЧУВСТВАТА OVER РАЗУМА (THE PROCESS OF LOGICAL THINKING)!
  
(IRRATIONALLY) ROMANTICIZING & EMOTIONALIZING
THE (RADICAL)
МИ(С)ТИЧНОТО, LOVELY JOSEPHINE,
С ЦЕЛ
TO PRODUCE THE LA-LA-LA LAND(IA), БАСИ?!

[МИСТИЦИТЕ ПОСТОЯННО ЖИВЕЯТ, LOVELY JOS,
В НЯКАКВА SUPERNATURAL OR SOCIAL ИЛЮЗИЯ1,
И(ЛИ) НЯКАКВА (СИ) КОНСПИРАТИВНА ТЕОРИЯ
2!]

THAT’S A REALLY BAD НЕЩО: IRRATIONAL VALUES,
КОИТО ВИНАГИ, IF APPLIED IN THE (OBJECTIVE) REALITY, PRODUCE BAD RESULTS1 OR HUGE FAILURE2!
[VERY MANY OF
THE IRRATIONAL (IN THINKING, MOTIVATION & ACTION) PEOPLE, LOVELY JOSEPHINE,
IN FACT, BECAUSE OF THEIR TRULY
РОБСКИ КУЛТУРА1 И (BRAINWASHED) МАНТАЛИТЕТ2,
НЕ ИСКАТ TO BE(COME) FREE, А ИСКАТ (ДА БЪДАТ ЗАВИСИМИ ОТ) A GOD/TZAR! Е, БАСИ!
И ИМЕННО ТАКА,
ПО ТОЗ’ ТЪП НАЧИН, THEY (UN)CONSCIOUSLY SUPPORT A ( VERSION OF)
TOTALITARIAN SYSTEM = ARE BE(COM)ING A PART OF ИСТИНСКОTO ДЕБИЛНО ЗЛО̀! БАСИ!]
  
SO, A RATIONAL HUMAN, LOVELY JOSEPHINE, SHOULD NEVER SUPPORT THE EVIL IDEOLOGY OF MYSTICiSM,
ЗАЩОТО IT ALWAYS ВОДИ ДО МОРАЛНА, ИНТЕЛЕКТУАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА КОРУПЦИЯ!
СЛЕДОВАТЕЛНО
ВСЯКА ВЕРСИЯ НА ИДЕОЛОГИЯТА OF МИСТИЦИЗѢМ Е (THE HUMAN) АБСОЛЮТНОТО ЗЛО̀,
КОЕТО СЪЗДАВА И THE ABSOLUTELY EVIL (TOTALLY CORRUPT) ТОТАЛИТАРНИ (ДИКТАТОРСКИ) ДЪРЖАВИ!

ВСИЧКИ МИСТИЦИ, LOVELY JOSEPHINE, ARE (BEING) ABSOFREAKINLUTELY SOCIAL PSYCHOLOGISTS!
ВСИЧКИ МИСТИЦИ, LOVELY JOSEPHINE, ARE (BEING) ABSOFREAKINLUTELY СОШЪЛ(IST) DARWINISTS!
ВСИЧКИ МИСТИЦИ, LOVELY JOSEPHINE, ARE (BEING) ABSOFREAKINLUTELY СОШЪЛ CONSTRUCTIVISTS!
ВСИЧКИ МИСТИЦИ, LOVELY JOSEPHINE, ВЯРВАТ ВЪВ ВСЯКАКВИ ТЪПИ & EVIL CONSPIRACY THEORIES!
ВСИЧКИ МИСТИЦИ, LOVELY JOSEPHINE, ARE (IN THEIR ESSENCE) CONSPIRACY THEORISTS! ABSOLUTELY!
ALL
THE MYSTICS, LOVELY JOSEPHINE, ARE CONSPIRACY THEORISTS ABOUT PRETTY MUCH EVERYTHING!
ПРЕЦАКАНОТО (= CORRUPT = FUCKED-UP) MIND(SET) ВИНАГИ ВОДИ ЧОВЕК ДО CONSPIRACY THEORIES=
IT IS ALL ABOUT THESE PEOPLE’S (TOTALLY) CONFUSED (OR CORRUPT) PREMISES AND CONCEPTS, БАСИ!
OH, THOSE (SO VERY MANY, EVER TODAY, IN 21ST CENTURY) MYSTICALLY INFLUENCED PEOPLE-
ТЕЗ’ ХО̀РА , LOVELY JOS, ARE ABSOFREAKINLUTELY MORALLY CONFUSED OR CORRUPT PPL!

AND HOW ABOUT YOU(RSELF), LOVELY JOSEPHINE?
ARE YOU A
RATIONAL OR AN IRRATIONAL ПЕРСОНА?
 
ДОМ(ЕЙН)ЪТ (= ИЗВОРЪТ) НА IRRATIONALITY IS (ANY VERSION OF) MYSTICiSM!
THE IRRATIONAL IS THE TRIBAL(istic) and THE TRIBAL(istic) IS THE IRRATIONAL!
[
Всеки, който ЛАЙКВА и(ли) СЪПОРТВА the IRrational is ALSO an IRrational human.]
AND HOW ABOUT YOU(RSELF), LOVELY JOSEPHINE?
ARE YOU A
VISIONARY OR AN MYSTIC CHARACTER?
(WITH A RATIONAL OR A CORRUPT MIND & NARRATIVE!)

КОЙТО ЧОВЕК (HOMO SAPIENS), LOVELY JOSEPHINE,
НЕ МОЖЕ (САМОСТОЯТЕЛНО & HONESTLY) ДА СИ ПОСТРОИ ХЕПИ ЖИВОТ
ТУК И СЕГА НА ЗЕМЯТА, В РЕАЛНОСТТА, ТОЙ ТЪПО ОСТАВА (ДА СЕ НАДЯВА)
ТОВА ДА (МОЖЕ ДА) ГО СТОРИ (SOME KIND OF) A “GREAT” GOD! Е, БАСИ, А?!
OH, THAT (USING OF) ABSOFREAKINLUTELY (ЗЛО̀ТВОРНА) IRRATIONALITY!
SO, WHAT THEN DO ALL, ALL THE MYSTICS BELIEVE IN, LOVELY JOSEPHINE,
НА ВМЕСТО THE OBJECTIVE CONCEPT OF THE MEANING OF HUMAN LIFE?
С КАКВО ALL THE MYSTICS ЗАМЕСТВАТ (THE PURSUIT OF) ЩАСТИЕТО, A?

За ЗЛÓтворните MYSTICiSM-based ДОГМИ!
За
РАЗРУШИТЕЛните философски IDEA(L)S &
motivations &
actions, based on IRrational VALUES!
Кои всъщност са РАЗРУШИТЕЛНИ (set of) ИДЕИ?
Това
, in fact, е ВСЯКА ИДЕ(ологи)Я, lovely Josephine,
чиято MORAL SYSTEM is IRRATIONAL(ity-based)=
която IS absoFREAKinlutely (фантасмагорично)
BASED on
FANTASY (idealism & materialism), on an UNreality,

(
което означава, че е основана на an IRrationality)
защото тя винаги носи РАЗРУХА & НЕщастие
НА
ХО̀РАТА living WITHIN THE (REAL) WORLD =
ДЕСТРУКТИВНИЯТ СОЦИАЛ-ПОПУЛиЗЪМ &
 
ITS EVIL NARRATIVE OF "THE COMMON GOOD"!

Is this the real life? Is it just (a) FANTASY?

So many people today, lovely Josephine, баси,
are living within the MATRIX(’s fairy tales).
So,
where’s the stairway to Heaven?
Are people
knockin' on Heaven's door?
 
So, what is
the фантасмагоричното (code of) МИСТИЧНО mind(set), а?
Many
хо̀ра, дори и in the 21st century, lovely Josephine, баси,
no, no, no matter what,
no matter
какви и колко ФАКТИ (от реалността) им презентираш,