http://www.robzor.com/rhouse/metodology123_files/image001.png 

ЗА ТРИУМФА (& МЕТОДА) OF THE EMOTIONALiSM

НАД (
РАЗ)УМА, БАСИ! THE (BLIND) FAITH(iSM)=
 
LIVING IN
ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА МИСТИЦИЗМА, БАСИ,
BECAUSE HAVING A CORRUPT
MIND(SET) & MORALITY!
  
LIVING WITHIIN ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА НЕРЕАЛНОСТТА,

WHICH
ПРОИЗВЕЖДА & ПРОПАГАНДИРА, LOVELY JOSEPHINE,
ABSOFREAKINLUTELY CORRUPT (& ЗАГОВОРНИЧЕСКИ) РЕЖИМ!


Леонардо да Винчи: “
Има ТРИ вида хо̀ра
първите виждат,
вторите виждат, когато им се покаже,
a ТРЕТИТЕ просто никога НЕ (про)ВИЖДАТ.”
НЕКА СЕГА ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА THE THIRD VERSION OF (characters of) ХО̀РА -
ЗА ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONAL ВЯРВАНИЯ,
 ,

ЗА УТОПИЧНИТЕ ВЯРВАНИЯ, LOVELY JOSEPHINE,

НА (THE MAIN VERSIONS OF THE) МИСТИЦИТЕ,
[ИДЕАЛисти & МАТЕРИАЛисти = НЕРЕАЛисти =
ОХ, ТЕЗИ (УТОПИЧНИ) ДИСТОПИЦИ, БАСИ,

КОИТО
ARE BASED ON МИ(С)ТИЧНИ VALUES,
& КОИТО ПРИТЕЖАВАТ CONFLICTING MIND]

КОИТО
, LOVELY JOS, ABSOFREAKINLUTELY
ДОКТРИНАЛНО BELIEVE IN THE UNREALITY =
ФАНАТИЧНО ВЯРВАТ В ПАРАДИГМА, КОЯТО IS
ALWAYS BASED ON (A
VERSION OF) НЕИСТИНА,


НО И КОИТО ВЯРВАТ, ЧЕ IT IS THE (ONLY) TRUTH”, БАСИ!

ОХ,
ТЕЗ SO MANY (IRRATIONAL) & SO VERY MUCH, БАСИ,
DISHONEST (НО ЖАДНИ ЗА POLIT ВЛАСТ ХОРА), БАСИ,
КОИТО PREACH (ПОД ЛОЗУНГА НА) АЛТРУИЗЪМ, БАСИ,
BUT
ACT САМО ЗА СВОЕТО (СОБСТВЕНО) БЛАГО, БАСИ,
КАТО ПРИ ТОВА ТЕХНИТЕ
ДЕЙСТВИЯ СА КОРУПЦИОННИ
И ФАНАТИЧНО (ОПИТВАТ ДА) НОРМАЛИЗИРАТ НА ГЛУПОСТТА,
ЧРЕЗ ЗЛО̀(ТВОРНО) РЕЛАТИВИЗИРАНЕ НА ЗЛО̀ТО И ДОБРО̀ТО,
РЕЛАТИВИЗИРАНЕ НА OBJECTIVE РЕАЛНОСТТА & ИСТИНАТА =
(НЕ)СЪЗНАТЕЛНО ИЗКРИВЯВАНЕ НА РЕАЛНОСТТА = UNREALITY =
(НЕ)СЪЗНАТЕЛНО MANIPULATION OF THE TRUTH = POST-TRUTH=

КОРЕНА НА (THE EVIL) PHILOSOPHY OF A(NY) DICTATOR(SHIP)!

OH, THAT ABSOFREAKINLUTE ABSURDITY!
OH, THAT ABSO
FREAKINLUTE STUPIDITY!
OH, THOSE (
RADICAL, FANATIC) МИСТИЦИ,
КОИТО ВИНАГИ СА ABSOFREAKINLUTELY
CERTAIN IN THEIR (UNREAL, FAITH-BASED
AND ABSOLUTELY EVIL) IDEA(L)S, “
ИСТИНИ
BY USING
THE EVIL METHOD, LOVELY JOS, OF
THE MYSTICAL REVELATION1 И(ЛИ) PROPHECY2!

МИСТИЦИТЕ NEVER FOLLOW REASON(ING) -
THEY DON’T FOLLOW
OBJECTIVE THINKING!
МИСТИЦИТЕ NEVER FOLLOW REAL SCIENCE!
 VS 
SO, WHAT DO ALL THE MYSTICS FOLLOW?
МИСТИЦИТЕ FOLLOW FAITH(iSM)! Е, БАСИ!
МИСТИЦИТЕ FOLLOW EMOTIONALiSM AND
SUBJECTIVE FEELINGS THAT TRULY BRING
THEM TO
REAL TOTALITARIANiSM, OMFG!
THE (OBJECTIVE) REALITY VS THE (DOGMA OF) MYSTICiSM =
THE BENEVOLENT VS THE MALEVOLENT VISION OF THE WORLD & LIFE!
      
 VS 
  
МИСТИЦИТЕ, LOVELY JOSEPHINE, ALL THE VERSIONS OF THE
[REALLY ABSO
FREAKINLUTELY RIDICULOUS IN REASONING]
МИСТИЦИТЕ, HAVE AND USE (EVIL) DOGMATIC ДОКТРИНИ,

ABSOFREAKINLUTELY ДИВ(АШК)И (TRIBAL) ИДЕ(ОЛОГИ,
[BASED ON
THE ABSOLUTELY IRRATIONAL THINKING=
=
IRRATIONAL MORALITY1, POLITICS2 & ECONOMICS3,
THAT TRULY USE THE EVIL METHOD, LOVELY JOS, OF
THE MYSTICAL REVELATION1 И(ЛИ) PROPHECY2, БАСИ,]

КОИТО ИМАТ ИСТИНСКИ ПСИХОПАТИЧНИ RULES/LAWS &
СОЦИОПАТИЧНИ ПРЕДСТАВИ ЗА (УЖ) РЕАЛНОСТ, АЛА
КОИТО
ПРИЧИНЯВАТ ABSOLUTELY (REALITY-BASED) АД:
REAL БОЛКИ, REALLY BLOODY МЪКИ & REAL СТРАДАНИЯ
ТУК НА
ЗЕМЯТА, В РЕАЛНОСТТА! Е, БАСИ, МИСТИЦИТЕ!

Да поговорим сега, lovely Josephine,
за алтернативните (мистични) REALITIES & ИСТИНИ, баси,
 [IN FACT, lovely Josephine, THE OBJECTIVE FACT, is that:
 
РЕАЛНОСТТА (exists &) е -винаги & само- една единствена!
  Няма, не (може да) съществува, lovely Josephine,
 
  паралелен (или някакъв си друг, отвъден, отвъд the objective reality) СВЯТ!
  ИСТИНАТА е -винаги & само- една единствена! И (винаги e) контекстуална.]
за
НЕистински (= утопични, но и разрушителни) СВЕТОВЕ И ПАРАДИГМИ,
които съществуват (
само) в ГЛАВИТЕ на (ALL versions of хо̀ра-)МИСТИЦИ,
           
      
                         

защото
таквиз (fanatic) хо̀ра НЕ могат да различават ВАЖНИ неща, lovely Josephine -
НЕ, НЕ, НЕ МОГАТ (цял живот) ДА РАЗБЕРАТ, if a SYSTEM is REALITY-based


или if it is DELUSIONAL (= WISHFUL thinking, UNreality-based)! The MYSTICS beLIEve in
  
a completely DELUSIONAL (= NOT grounded in
the objective REALITY) system = догматично believe (цял живот) in НЕвъзможното =
                                         

                                        

(wishfully) ВЯРВАт в онова, което им казва сърцето” (= not objective reasoning, а объркано mind)!
  
И в това тяхно
INcoherent thinking не би имало нищо лошо,
            ако МИСТИЧНИТЕ
DOGMAtic (фанатични вярвания в) “ИСТИНИ
           

           
           

           

не бяха ТОТАЛИТАРИСТИЧНИ (= ТИРАНИЧНИ, DICTATORIAL), и АКО тез’ хо̀ра
  
 
не ПРИЧИНяваха АД: УЖАСНИ (bloody) мъки, разрушения и терор(изъм) на хо̀рата,
[което означава, че the mystics’ ВЛАСТова SYSTEM, lovely Jos, причинява на хо̀рата
АДски НЕЩАСТИЯ, ведно с много НЕ
свобода = АДски дълбоки страдания & мъки]

които живеят в среда (и в съседство), където (
ЗЛО̀творно) ВЛАСТва такава Система!
EXISTENCE EXISTS; OBJECTS ARE OBJECTIVE; FACTS ARE FACTS (of existence).

A
FACT IS A FACT! Yes! АМИСТИКЪТ, lovely Josephine, Е ИСТИНСКИ (EVILГЛУПАК! Absolutely!
Oх, тез МИСТИЧНИ догматични (IDEALism & MATERIALism based) ФИЛОСОФИ(И) те са психоПАТОЛОГИЧНИ!
     
     
  
Oх, тез MYSTICism-based догматични ФИЛОСОФИ(И) they are the EVIL-BRINGERS!
     

Oх, тез MYSTICism-based догматичниИСТИНИ” – THEY BRING REAL ДИСТОПИИ!

  

Всяка MYSTICism-based System is DELUSIONAL, UTOPIC! И защото, lovely Josephine,
                  

     

та(ква)з СИСТЕМА НЕ, НЕ, НЕ Е (КОХЕРЕНТНА С THE OBJECTIVE) РЕАЛНОСТТА,
НЕ, НЕ, НЕ е кохерентна с the SUBJECTIVE ЖЕЛАНИЯТА & DOGMA of the MYSTICiSM,
то(гава) на МИСТИЦИТЕ не им остава нищо друго освен absoFREAKinlutely ВСЕ ПОВЕЧЕ И ВСЕ
ПО-ДЪЛБОКО
да се АВТОсугѐстират & SELF-емоционализират (= самовнушение, автоПСИХЯСВАНЕ),
  
да се РАЗОЧАРОВАТ от
(красивото в) РЕАЛНОСТТА/ЖИВОТА, да ПОТЪВАТ в СКЕПТИЦИЗЪМ,
 
да се ОБРЪЩАТ все повече КЪМ
THEIR DELUSIONAL (DOGMAtic ДОКТРИНАлен) FAITHiSM,
  
да
се оЗЛО̀Бяват, и да ЗАВИЖДАТ на & да RESENT-ват успешния/практичния/рационалния човек, баси!

В крайна сметка
РАДИКАЛните МИСТИЦИ се загубват into (тих, powerless) системен НИХИЛИЗЪМ! Баси!


Това
in fact, lovely Josephine, е the STUPID(ism of a DOGMAtic version of a doctrine of) MYSTIC(ism-based)

ПРАЗНУВАне на НЕрационалното, на ГРОЗНОто, на НЕпрактичното, на НЕвъзможното, на UNreality!
РАДИКАЛните МИСТИЦИ, lovely Josephine, никога НЕ, НЕ, НЕ ПРОВИЖДАТ -
таквиз(irrational in thinking) хо̀ра са РАЦИОНАЛНО СЛЕПИ човеци! Absolutely!
Всяка МИСТИЧНА СИСТЕМА, защото е
IRRATIONALITY-based, lovely Josephine,
защото е (morally, а следователно и политически и икономически) основаваща се
на
(an EMOTIONALism-based PSYCHE process of huge) ILlogical REASONING
(
например, an ILlogical/IRrational ВЯРА в & СТРАХ от някакъв false Supernatural God)
ПРОМОТИРА THE ABSOFREAKINLUTELY (TOTAL) HATRED, lovely Josephine,
of the
истински ЦИВИЛИЗОВАНОто, УСПЕШНОто, БОГАТОто & ПРОСПЕРИТЕТНОто 1 & 2!

Мстиците ПРоизвеждат и всякакви (evil) теории на КОНСПИРАЦИИТЕ, баси! Absolutely!
Any
version of мистицизъм, lovely Josephine, is truly & fully (доктринално) opposed

to
the concept of the IR (= freedom), а следователно и to the free market, а следователно и
opposed to the (celebration of
the productive efforts & success in) LIFE on Earth (in the reality)!
О колко АДски ГАДЕН е светът (в който ДНЕС живеем)! Колко само НЕколективистичен е!
  O’ колко много ЕГОистичен е! И колко НЕалтруистичен! А може би, пък, Бъдещето ще да е Светло, a?
 CRY all the versions, lovely Josephine, of (yesterday’s &) today’s (SJW) primitivism-based мистиците! Е, баси, a?!
 
  


OF (PHILOSOPHY OF) MYSTICiSM:

ЦИНИЧНИЯТ CODE, LOVELY JOSEPHINE,
OF(THE IRRATIONALITY-BASED) THINKING & ACTING!
ТОВА Е Е(СТЕ)ТИКАТА OF UNREALITYНЕРЕАЛИЗЪМ!
ТОВА Е КУЛТ(УРАТ)А OF MYSTICiSMCOLLECTIViSM!
  
ДОГМАТИЧНИТЕ ИСТИНИ” НА МИСТИЦИЗМА!


ВЯРВАМ В ЕДИН БОГ, ВСЕМОГЪЩИЯ ОТЕЦ,
ТВОРЕЦ НА ВСИЧКИ (НЕ)ВИДИМИ НЕЩА! YES!
ВЯРА ТРЯБВА НА ЧОВЕКА, (DOGMATIC) ВЯРА!
 
И
ДА СЛУША СЪРЦЕТО СИ, А НЕ, НЕ (РАЗ)УМА!
FAITH IS ALL WE NEED! ВЯРА В ГОСПОДА(РЯ) =
В ЦАРЯТ НА(Д) ВСИЧКИ ЦАРЕ, ЦАРЯТ НА ВСИЧКО!

МИСТИЧНОТО IS THE НЕРЕАЛ(ИСТИЧ)НОТО! НЕРЕАЛНОТО Е МИСТИЧНО(ТО) =
E REALLY НЕМОРАЛНОТО = НЕРАЦИОНАЛНОТО = НЕПРАКТИЧНОТО! ABSOLUTELY!
THE PRIMITIVE (CHILDISH, FAIRY TALES) WAY OF THINKING = МИСТИЧНО МИСЛЕНЕ!
ОХ, ТОВА НЕРАЦИОНАЛНО (НЕРАЗУМНО) МИСЛЕНЕIT BRINGS TRULY EVIL STUFFS!

ЗА
СЪЩНОСТТА НА (ДЕБИЛНО-ЗЛО̀ТВОРНИТЕ) МИСТИЧНО-DOGMATIC ИДЕ(АЛ)И,
ORGANIZED IN ИДЕЙНО ФАЛШИВИ & ИНТЕЛЕКТУАЛНО CORRUPT ИДЕ(ОЛОГИ,
 

ЧРЕЗ КОИТО (ЗА)ВИНАГИ IS BEING (ФАНАТИЧНО) JUSTIFIED & PR  AN(Y) IRRATIONAL MORALITY,
КОЯТО (ИСТЕРИЧНО!) И В (THE ANCIENT) МИНАЛОТО, И ДНЕС, И (ЗА)ВИНАГИ, LOVELY JOSEPHINE,
(ЩЕ) ДОНАСЯ НАЙ-ГОЛЯМОТО (БРУТАЛНО) ЗЛО̀: ТОТАЛИТАРЕН (ДИКТАТОРСКИ) РЕЖИМ!

ОХ, ТАЗ ИДЕЙНО ФАЛШИВА (& ИНТЕЛЕКТУАЛНО КОРУМПИРАНА) (= ЗЛА) ФИЛОСОФИЯ!
ОХ,
ТАЗ ТОТАЛ(ИТАР)НО ЗЛО̀ВРЕДНА & НАЛУДНИЧЕВА (INDIVIDUAL & SOCIAL) ХИМЕРА,
КОЯТО (MOST CERTAINLY) ABSOFREAKINLUTELY MANIFESTS ITSELF, LOVELY JOSEPHINE,
INTO THE POLITICAL, ECONOMIC, INTELLECTUAL & EMOTIONAL (RESENTMENT &) NIHILiSM!

НЯМА, НЯМА, НЯМА ПО-ЗЛ(ОВРЕДН)А ИЛЮЗИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
ОТ(КОЛКОТО)
ТАЗНА (ХИМЕРАТА НА) A(NY) DISHONEST (ZOMBIE) АПОЛОГЕТ,
 

ЧИЕТО
BRAINWASHED (& FANATIC) MINDSET IS ABSOFREAKINLUTELY, БАСИ,
[BECAUSE ABSOFUCKINLUTELY LIVING INTO A PARALLEL -ФАЛШИВА- REALITY]

PREACHING & РАЗПРОСТРАНЯВА (A DOGMATIC) ВЯРА IN (A VERSION OF) БОГ?!
 
ЗАЩОТО
ТАЗ’ ИЛЮЗИЯ Е ABSOLUTELY НЕМОРАЛНА И НОСИ DICTATOR(SHIP)!

A(NY) DICTATOR(SHIP)’S CODE OF THINKING & ACTING НОСИ A DARK REALITY!

ОХ, ТАЗ ФАНАТИЧНА ДОГМА НА ФИЛОСОФИЯТА НА (TRIBAL) МИСТИЦИЗЪМ!


OF
THE FUCKED-UP MIND(SET)=
OF THE CORRUPT MIND(SET) =
OF THE CONFLICTING
MINDSET=

ЗА ПРЕЦАКАНОТО MENTALITY,
МЕТОД(ОЛОГИЯ) НА МИСЛЕНЕ!
И КАТО ITS (ПО)СЛЕДСТВИЕ -
LIVING A LIFE IN DELUSIONS!

OF THE DELUSIONAL THINKING=
STEPPING OUT OF REALITY=


PROMOTING IRRATIONALITY
&
ОГРОМЕН EMOTIONALiSM!
PROMOTING BLIND FAITH(iSM),

PROMOTING ANTI-REALiSM
AND (
BRUTAL) BARBARiSM!
PROMOTING, LOVELY JOS,
THE ABSOLUTE EVILNESS
OF A(
NY) DICTATOR(SHIP)!

PROMOTING THE EVIL IDEA
(CREATING
THE MENTALITY)

OF THE KING OF ALL KINGS!

  
OF THE ABSOFREAKINLUTELY YESTERDAY’S & TODAY’S (PHILOSOPHY OF) IDEOLOGICAL МИСТИЦИзЪМ!
OBSESSIVELY (&
ДОГМАТИЧНО) MIXING (CONFUSING) FANTASY WITH THE (OBJECTIVE) REALITY! OMFG!
Фридрих Ницше: "Нито Ману, нито
 Платон, нито Конфуций,
нито юдейските и християнските УЧИТЕЛИ
са се съмнявали в своето право да ЛЪЖАТ.
Те са се съмнявали в съвсем други права...
Казано накратко - ВСИЧКИ СРЕДСТВА,
С КОИТО ДОСЕГА СА СЕ ОПИТВАЛИ
да
(на)правят човечеството МОРАЛНО,
са били В ОСНОВАТА СИ
НЕморални!"
ОХ, ТЕЗ’ LA GRANDE ДУХОВНИЦИ!
ОХ, ТЕЗ’ LA GRANDE ДУХОВНИ” PPL,
IN FACT VERY
НЕРАЗУМНИ ХОР(ИЦ)А!
ОХ,
ТОЗ ДОМЕЙН НА НЕМОРАЛНОТО,
НЕ
РАЦИОНАЛНОТО = ЗЛО̀(ВРЕДНО)ТО!
ДОМЕЙНЪТ
, LOVELY JOSEPHINE,
НА
ANY VERSION OF МИСТИЦИЗЪМ!


ЗЛО̀ТО винаги е ДОГМА(тично и доктриналноbased! Yes!ЗА МИ(С)ТИЧНИТЕ [= ИРАЦИОНАЛНИ = IMMORAL = НЕПРАКТИЧНИ = НЕГОДНИ] ЦЕННОСТИ! ЧИИ ЦЕННОСТИ?
НА
ЗЛÓСТОРНИЦИ, НА ЗЛÓТВОРНИЦИ, НА ЗЛÓДЕИ И НА THEIR ЗЛÓВРЕДНИ (DICTATORIAL) СИСТЕМИ!
OH, ТАЗ КУЛТУРА OF COLLECTIViSM, КОЯТО ВИНАГИ ОБЕЩАВА РАЙ, НО ДОСТАВЯ ИСТИНСКИ АД!
ТАЗИ
ЗЛÓТВОРНА ФИЛОСОФИЯ IS ДЕ ФАКТО, LOVELY JOSEPHINE, ABSOLUTELY DEHUMANINIZING
THE TRULY REASONING ABILITIES OF THE (PROCESS OF LOGICAL THINKING OF THE) HUMAN MIND!

THE FREE (UNICORN = MYSTICAL = CORRUPT) THINKING PROCESS (= FAITHiSM) OF A HUMAN MIND!


AN(Y) IRRATIONAL MIND(SET) МОЖЕ ДА ПОВЯРВА ВЪВ ВСИЧКО, БАСИ!
IT IS ALL ABOUT LIVING INTO A PARALLEL -ФАЛШИВА- REALITY, БАСИ!
IT IS ALL ABOUT (LIVING IN) A DELUSIONAL THINKING (& ACTING), БАСИ!
IT IS ALL ABOUT ДА МИСЛИШ ЖЕЛАНОТО (И НЕВЪЗМОЖНО) ЗА РЕАЛНО!
IT'S OBSESSIVELY (& ДОГМАТИЧНО) MIXING (CONFUSING) FANTASY WITH THE (OBJECTIVE) REALITY!
AN IRRATIONAL СЪЗНАНИЕ DOES NOT WANT/NEED TO PROVE A STUFF TRUE! IT JUST BELIEVES IN IT!
IT'S ALL ABOUT
THE WISHFUL (UNTRUE) THINKING! IT’S ABOUT THE EMOTIONALiSM-BASED MIND(SET)=
ДИКТАТ(УРАТ)А НА ЕМОЦИИТЕ & ЧУВСТВАТА OVER РАЗУМА (THE PROCESS OF LOGICAL THINKING)!
  
(IRRATIONALY) ROMANTICIZING & EMOTIONALIZING
THE (RADICAL)
МИ(С)ТИЧНОТО, LOVELY JOSEPHINE,
С ЦЕЛ
TO PRODUCE THE LA-LA-LA LAND(IA), БАСИ?!

[МИСТИЦИТЕ ПОСТОЯННО ЖИВЕЯТ, LOVELY JOS,
В НЯКАКВА SUPERNATURAL OR SOCIAL ИЛЮЗИЯ1,
И(ЛИ) НЯКАКВА (СИ) КОНСПИРАТИВНА ТЕОРИЯ
2!]

THAT’S A REALLY BAD НЕЩО: IRRATIONAL VALUES,
КОИТО ВИНАГИ, IF APPLIED IN THE (OBJECTIVE) REALITY, PRODUCE BAD RESULTS1 OR HUGE FAILURE2!
[VERY MANY OF
THE IRRATIONAL (IN THINKING, MOTIVATION & ACTION) PEOPLE, LOVELY JOSEPHINE,
IN FACT, BECAUSE OF THEIR TRULY
РОБСКИ КУЛТУРА1 И (BRAINWASHED) МАНТАЛИТЕТ2,
НЕ ИСКАТ TO BE(COME) FREE, А ИСКАТ (ДА БЪДАТ ЗАВИСИМИ ОТ) A GOD/TZAR! Е, БАСИ!
И ИМЕННО ТАКА,
ПО ТОЗ’ ТЪП НАЧИН, THEY (UN)CONSCIOUSLY SUPPORT A ( VERSION OF)
TOTALITARIAN SYSTEM = ARE BE(COM)ING A PART OF ИСТИНСКОTO ДЕБИЛНО ЗЛО̀! БАСИ!]
  
SO, A RATIONAL HUMAN, LOVELY JOSEPHINE, SHOULD NEVER SUPPORT THE EVIL IDEOLOGY OF MYSTICiSM,
ЗАЩОТО IT ALWAYS ВОДИ ДО МОРАЛНА, ИНТЕЛЕКТУАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА КОРУПЦИЯ!
СЛЕДОВАТЕЛНО
ВСЯКА ВЕРСИЯ НА ИДЕОЛОГИЯТА OF МИСТИЦИЗЪМ Е (THE HUMAN) АБСОЛЮТНОТО ЗЛО̀,
КОЕТО СЪЗДАВА И THE ABSOLUTELY EVIL (TOTALLY CORRUPT) ТОТАЛИТАРНИ (ДИКТАТОРСКИ) ДЪРЖАВИ!

ВСИЧКИ МИСТИЦИ, LOVELY JOSEPHINE, ARE (BEING) ABSOFREAKINLUTELY SOCIAL “PSYCHOLOGISTS!
ВСИЧКИ МИСТИЦИ, LOVELY JOSEPHINE, ARE (BEING) ABSOFREAKINLUTELY СОШЪЛ(IST) DARWINISTS!
ВСИЧКИ МИСТИЦИ, LOVELY JOSEPHINE, ARE (BEING) ABSOFREAKINLUTELY СОШЪЛ CONSTRUCTIVISTS!
ВСИЧКИ МИСТИЦИ, LOVELY JOSEPHINE, ВЯРВАТ ВЪВ ВСЯКАКВИ ТЪПИ & EVIL CONSPIRACY THEORIES!
ВСИЧКИ МИСТИЦИ, LOVELY JOSEPHINE, ARE (IN THEIR ESSENCE) CONSPIRACY THEORISTS! ABSOLUTELY!
ПРЕЦАКАНОТО (= CORRUPT = FUCKED-UP) MIND(SET) ВИНАГИ ВОДИ ЧОВЕК ДО CONSPIRACY THEORIES!


КОЙТО ЧОВЕК (HOMO SAPIENS), LOVELY JOSEPHINE,
НЕ МОЖЕ (САМОСТОЯТЕЛНО & HONESTLY) ДА СИ ПОСТРОИ ХЕПИ ЖИВОТ
ТУК И СЕГА НА ЗЕМЯТА, В РЕАЛНОСТТА, ТОЙ ТЪПО ОСТАВА (ДА СЕ НАДЯВА)
ТОВА ДА (МОЖЕ ДА) ГО СТОРИ (SOME KIND OF) A “GREAT” GOD! Е, БАСИ, А?!
OH, THAT (USING OF) ABSOFREAKINLUTELY (ЗЛО̀ТВОРНА) IRRATIONALITY!
SO, WHAT THEN DO ALL, ALL THE MYSTICS BELIEVE IN, LOVELY JOSEPHINE,
НА ВМЕСТО THE OBJECTIVE CONCEPT OF THE MEANING OF HUMAN LIFE?
С КАКВО ALL THE MYSTICS ЗАМЕСТВАТ (THE PURSUIT OF) ЩАСТИЕТО, A?

За ЗЛÓтворните MYSTICiSM-based ДОГМИ!
За
РАЗРУШИТЕЛните философски IDEA(L)S &
motivations &
actions, based on IRrational VALUES!
Кои всъщност са РАЗРУШИТЕЛНИ (set of) ИДЕИ?
Това
, in fact, е ВСЯКА ИДЕ(ологи)Я, lovely Josephine,
чиято MORAL SYSTEM is IRRATIONAL(ity-based)=
която IS absoFREAKinlutely (фантасмагорично)
BASED on
FANTASY (idealism & materialism), on an UNreality,

(
което означава, че е основана на an IRrationality)
защото тя винаги носи РАЗРУХА & НЕщастие
НА
ХО̀РАТА living WITHIN THE (REAL) WORLD =
ДЕСТРУКТИВНИЯТ СОЦИАЛ-ПОПУЛиЗЪМ &
 
ITS EVIL NARRATIVE OF "THE COMMON GOOD"!

Is this the real life? Is it just (a) FANTASY?

So many people today, lovely Josephine, баси,
are living within the MATRIX(’s fairy tales).
So,
where’s the stairway to Heaven?
Are people
knockin' on Heaven's door?
 
So, what is
the фантасмагоричното (code of) МИСТИЧНО mind(set), а?
Many
хо̀ра, дори и in the 21st century, lovely Josephine, баси,
no, no, no matter what,
no matter
какви и колко ФАКТИ (от реалността) им презентираш,
 


no matter what EVIDENCE you provide to them (MYSTICiSM-BASED) people,
no matter
какво тез’ хо̀ра виждат with their eyes (но НЕ -могат да- ПРОВИЖДАТ), баси,
мистиците
ВЯРВАТ, че the objective ЗЛÓто е ДОБРО! Е, баси! Това е корена на ДЕБИЛизма!
Това именно е корена на
THE (YESTERDAY’S & THE TODAY’S) ABSOLUTE ЗЛÓ!
Ох,
това evil КЪСОГЛЕДСТВО of the MYSTIC’S faculty of REASONing (capacity)!
МИСТИЦИТЕ, заради
their IRRATIONAL EPISTEMOLOGY, lovely Josephine,
фанатично ВЯРВАТ в (идеологическа, ЗЛÓТВОРНА философска) ДОГМА,

 
именно защото
ирационално РАЗМЕСТВАТ местата на the objectively good & evil, баси!
Ох,
тез ЗЛÓтворните MYSTICiSM-based ДОГМИ, тез rationally BLIND people! БАСИ!
 
Ох,
тез’ РАЗРУШИТЕЛни философски IDEA(L)S &
motivations &
actions, based on MYSTICism-based (= кофти) values!

 

Oh, that (
evil) BLIND dogmatic (fanatic) FAITH(ism) & Saviourism!

Oh, тазIRrational (мега EMOTIONALISTIC) BASIS, lovely Josephine,
 
of really
НЕразумно (= corrupt) MORAL, идейно & intellectual justification!
Ох, тез so many IRrational (НЕморални, НЕпрактични) CHARACTERS!
Do YOU beLIEve, lovely Josephine,
in (any
version of) MYSTICism(s’ conspiracy theories)?

Or do YOU
understand THE (OBJECTIVE) REALITY?

So, let’s now talk, lovely Josephine, about
the
PHILOSOPHY/domain of the delusions: MYSTICiSM,
която ТИ, lovely Josephine, if a TRULY rational human,
SHOULD NEVER SUPPORT, because it’s an evil doctrine!

(THE TRULY FANATIC DOCTRINE OF) МИСТИЦИзЪМ
THE IRRATIONAL(ITY-BASED EVIL) ИДЕ(ОЛОГИ!
 
LIVING WITHIN, LOVELY JOS,
THE REAL ABSO
FREAKINLUTELY
EVIL WORLD OF DELUSIONS=

THE UGLY (GOD OF A) SUBVERSIVE MORALITY
OF (ANY
VERSION OF) THE MYSTIC(iSM),THAT
(ОПИТВА ДА) ПРОИЗВЕЖДА РОБСКА MENTALITY!
OH,
ТАЗ‘ NEGATIVE КУЛТУРА OF COLLECTIViSM,
THAT ОБЕЩАВА РАЙ, НО ДОСТАВЯ ИСТИНСКИ АД!
OH, THOSE NIHILISTIC DELUSIONS – OF HATE!
ОХ, ТУЙ DELUSIONAL [COLLECTIVIST] MIND(SET)!
OH, THAT ABSOFREAKINLUTELY CONFUSED
MIND!


ЗА ИСТИНСКИ РАЗРУШИТЕЛНИТЕ IDEA(L)S
ЗА ЗЛÓТВОРНИТЕ MYSTICiSM-BASED ДОГМИ,
OF THE REAL
(ITY OF) (THE EVIL) BARBARiSM,

ЧИЯТО TRIBAL ФИЛОСОФИЯ/MENTALITY/SYSTEM
НЕ МОЖЕ НИКОГА ДА СЕ ПОМИРИ С РЕАЛНОСТТА!
  
Of the evil minds (& their narratives), lovely Josephine,
that are absofreakinlutely
based on DELUSIONS, and
that plot
(bloody & huge) (warfare) DESTRUCTIONS!
ТЕЗ’ ИСТИНСКИ РАЗРУШИТЕЛНИ ИДЕИ, BASED ON DELUSIONS, LOVELY JOS,
ПРАВЯТ THE MAJORITY OF ХО̀РАТА ДА ЖИВЕЯТ ИСТИНСКИ НЕЩАСТЛИВО!

THE GRANDE ПРОСТОТИЯТА OF MYSTICiSM = ДЕБИЛиЗЪМ! ИДИОТиЗЪМ!
 

СВЕТЪТ НА МИСТИЦИ(З-Ъ-МА)!
  
THE EVIL (SYSTEM OF) ПРОСТОТИЯТА OF ANY VERSION OF THE DOCTRINE OF MYSTICiSM = ДЕБИЛиЗЪМ!

Човек, който (un)consciously (е избрал да) ЖИВЕЕ в Матрицата, ИЗЦЯЛО попада в капана на НЕистината/UNreality!

There exists THE RELIGIOUS (supernatural), lovely Josephine, and
there exists
THE NON-RELIGIOUS (атеистичен) МИСТИЦИзЪМ!
Всяка версия на ФИЛОСОФИЯТА of МИСТИЦИзЪМ, lovely Josephine,
 
е тотално НЕсъвместима с
РЕАЛНОСТта и с ЧОВЕШКАта природа! Yes, absolutely!
Всяка версия на философията of мистицизъм е, обаче, fully съвместима с ТОТАЛИТАРиЗЪМ!

 
Всяка версия на философията of мистицизъм, IF FULLY applied, доставя ДИСТОПиЗЪМ!
It's all about (a version of) DICTATOR(ship) = the absofreakinlutely (polit & economic) ТИРАНИЯ!

МИСТИЦИЗМЪТ е the evil СИСТЕМАта, lovely Josephine, която NEGATES the INDIVIDUALiSM!
МИСТИЦИЗМЪТ е the evil СИСТЕМАта, lovely Josephine, THE ABSOLUTELY EVIL SYSTEM
of
the (философията, идеологията на) COLLECTIViSM! It причинява bloody щети, мъки и убийства!
 

Мистицизмът е the absofreakinlutely IRRATIONAL (evil) SYSTEM (of COLLECTIVism),

that
in fact ПРОПАГАНДИРА ANTI свобода1, ANTI the (principle of) ir2 и ТИРАНИЯ3,
като чрез ПРомотиране на СТРАХ, ПРОИЗВЕЖДА РОБСКИ МАНТАЛИТЕТ, баси!

 THE EVIL PHILOSOPHY OF NIHILiSM

THAT
WHEN APPLIED IN ITS FULNESS,
ON AN
INDIVIDUAL OR SOCIAL LEVEL,
ALWAYS
LEADS TO ДИСТОПИЯ! OMFG!


OF THE NIHILiSM OF MYSTICiSM,
[of any version of the (non-)religious mysticism]
THAT WHEN APPLIED IN ITS FULNESS,
ALWAYS
LEADS TO ДИКТАТ(УРА)! YES!
OH THAT EVIL (IDEOLOGY OF) STUPIDiSM!ЗА
ЗЛÓВРЕДНИТЕ И TRULY КАРИКАТУРНИ УМОВЕ
OF
THE ФЕНТАЗИ (PHILOSOPHICAL) ЖАНРА, БАСИ!
ТОЗИ ЖАНР (МОЖЕ ДА БЪД)Е МНОГО
DANGEROUS!
ФАНТАСМАГОРИЙНОТО (CODE OF) МИСЛЕНЕ AND
ITS [EVOKED] EMOTIONALiSM I.E. UNREASONING,
ВЕДНО С ITS SO MANY КОНСПИРАТИВНИ ТЕОРИИ:
ТОВА Е КУЛТ(УРАТ)А OF UNREALITY, НЕРЕАЛиЗЪМ!
ТОВА Е КУЛТ(УРАТ)А OF MYSTICiSM, COLLECTIViSM!


[И ПРЕДИ IN THE PAST, И ДНЕС В 21ви ВЕК, LOVELY JOS,
ПОВЕЧЕТО ХО̀РА УЧАСТВАТ В ТОЗ
ЖАНР, БАСИ! = СА
ДАЛЕЧ ОТ
РЕАЛНОСТТА! YES, ABSOLUTELY! Е, БАСИ!
ТЕЗ
ХО̀РА СА SLAVES НА ИРАЦИОНАЛНОСТТА! БАСИ!
  
ОХ, ТОВА TRULY ЗЛÓ(ВРЕДНО) MYSTICiSM-BASED (CODE OF) МИСЛЕНЕ И ДЕЙСТВИЕ,
ПРИЧИНЯВАЩО НА МИЛИАРДИ ХО̀РА МНОГО HUGE БОЛКИ, МЪКИ И ЩЕТИ, БАСИ!
  
 

ВСИЧКИ ТЕЗ’ РОБИ СА ЛЕСНА ПЛЯЧКА НА ТИРАНИЯТА,
ЗАЩОТО СА ЗАВИСИМИ - ОТ СВОЯТА СИ ПРОСТОТИЯ,
КОЯТО ГИ ВОДИ КЪМ FEAR1, FAILURE2 & RESENTMENT3!

THAT’S HOW, LOVELY JOSEPHINE, SAVIOURiSM ВЛАСТВА
OVER THE (BIG MAJORITY OF THE IRRATIONAL) PEOPLE!
SAVIOURiSM IN POLITICS ПРИЧИНЯВА BLOODY ВОЙНИ!,
BECAUSE IT IS BASED ON EVIL
PATERNALiSM, GODDiSM!]


 
ЗА
THE (PATERNALISTIC) DESIRE OF ВЛАСТ(НИЦИТЕ)!
OF THE
ВЛАСТ(НИЧЕСТВОТО) НА ГОСПОДА(РЯ, ЦАРЯ́)!

OF THE (MYSTICiSM/IRRATIONALITY-BASED) CONCEPT OF (OBEYING A) GOD.

Фридрих Ницше: "Нито Ману, нито Платон, нито Конфуций,
нито
юдейските и християнските учители
са се съмнявали в своето
право да ЛЪЖАТ.
Те са се съмнявали в съвсем други права...
Казано накратко -
ВСИЧКИ СРЕДСТВА,
с които досега
са се опитвали да направят човечеството морално,
са били В ОСНОВАТА СИ
НЕМОРАЛНИ!"

A (truly) RATIONAL (wo)man, lovely Josephine,
should, must, ought to
HATE the (MYSTICism-based) SYSTEM of living,
should, must, ought to
HATE the EVIL (morality, politics & economics),
should, must, ought to try to
тотално CHANGE this EVIL SYSTEM! Yes, absolutely!
An
IRRATIONAL персона always, lovely Josephine,
защото е (
консенсусен) прагматик (= compromises),
CONFORMS to (does not hate) the EVIL (morality, politics & economics), баси!

ДОГМАТИЧНАТА ДОКТРИНА OF THE EVIL (PHILOSOPHY OF) MYSTICiSM -
THE BIG
RESENTER ( = HATER) OF ИСТИНСКИ КРАСИВОТО ( = THE GOOD)!
 
ANY (VERSION OF) МИСТИЦиЗЪМ, WHEN МУ Е ВЪЗМОЖНО, LOVELY JOSEPHINE,
ВИНАГИ СЕ СТРЕМИ ДА НАКАЗВА OR НАПРАВО ДА УБИВА THE HONESTY/TRUTH,
ВИНАГИ СЕ СТРЕМИ ДА НАКАЗВА OR НАПРАВО ДА УБИВА (THE ПО-)ДОБРОТО!
ДА, ФИЛОСОФИЯТА OF MYSTICiSM ВОДИ ВОЙНА С (MUCH ПО-)ДОБРОТО!
НАВСЯКЪДЕ, ВЪВ ВСЯКА СТРАНА, КЪДЕТО
ТАЗ’ ФИЛОСОФИЯ, LOVELY JOS,
ПРИСЪСТВА И Е ПО-СИЛНА (ДОМИНИРА), ТАМ, В THAT ДЪРЖАВА/РЕГИОН
ЗЛÓТО Е МНОГО, МНОГО (ПО-)СИЛНО! YES, ABSOLUTELY! DO LOOK & SEE!
А ТАМ КЪДЕТО ТАЗ’ ФИЛОСОФИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
Е ПРЕВЗЕЛА ДЪРЖАВАТА/РЕГИОНА, ТАМ, В ТАЗ СРЕДА
ЗЛÓТО НАПРАВО БЯСНО ВЪРЛУВА, РАЗПОРЕЖДА СЕ!

[И тъй, подчинявайте се, заради Господа, на всеки установен от хо̀рата порядък:
било на (
absolute) Цар ( = на Върховната власт)
било на управници като на изпращани от него
за наказание на
злóсторници и за похвала на добротворци. 
Защото
(просто) ТАКАВА е Божията ВОЛЯ (COMMANDment)
(с добри дела) да накарате невежеството на безразсъдните хо̀ра да замлъкне. 
Живейте като свободни хо̀ра,
но не като използвате свободата за прикритие на злóто, а като
Божии слуги
Почитайте и обичайте
братята по ВЯРА1, бойте се от Бога2, почитайте Царя́3!]

  
(THE TRULY EVIL) ФИЛОСОФИЯТА OF
М-И-С-Т-И-Ц-И-З-Ъ-М, LOVELY JOSEPHINE,
IS
A FAITH-BASED “REALITY =FALSE REALITY= НЕРЕАЛНОСТ!

ДА ЖИВЕЕШ ИЗВЪН РЕАЛНОСТТА, IN FAIRY TALES!
LIVING, LOVELY JOSEPHINE BY (SAYING) (BIG) LIES!
LIVING DISHONESTLY – BY SAYING UNTRUE НЕЩА =
ДА ГОВОРИШ НЕЩА, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА РЕАЛНОСТТА!

 


ФИЛОСОФИЯТА OF MYSTICiSM, И ПРЕДИ, И TODAY, LOVELY JOSEPHINE,
Е ЕДНА ABSOFREAKINLUTELY ЕКСТРЕМНА (EVIL) ИДЕОЛОГИЯ, КОЯТО
TRIES TO CREATE AN ABSOFREAKINLUTELY ПАРАЛЕЛНА РЕАЛНОСТ,

ЧРЕЗ КОЯТО С THE ABSOFUCKINLUTELY HELP, LOVELY JOSEPHINE,
OF AN EVIL ПРОПАГАНДА & ЖЕСТОКИ СРЕДСТВА ЗА РЕПРЕСИИ
ДА (50%-100%) РУШИ СВОБОДАТА & ALL ПРАВАТА НА ХО̀РАТА!

ФИЛОСОФИЯТА OF MYSTICiSM, И ПРЕДИ, И TODAY, LOVELY JOSEPHINE,
WHEN APPLIED ВИНАГИ ВОДИ A SOCIETY/NATION ДО ДИКТАТ(+УРА),
КАТО НАГЛО ЛЪЖЕ И ОБЕЩАВА TO ALL THE PEOPLEСВЕТЛО БЪДЕЩЕ”,
BUT IN REALITY ИМ ДОСТАВЯ (BLOODY HELL:) РАЗРУХА, МЪКА, НЕЩАСТИЕ!
{EVERY ДИКТАТ(+УРА), ВСЯКО СВЕТЛО БЪДЕЩЕ, LOVELY JOSEPHINE,
MAKES MOST OF THE PEOPLE
ABSOFREAKINLUTELY FULL OF RESENTMENT!
OH, THAT ABSOFUCKINLUTELY
RESENTMENT MENTALITY/PSYCHE – IT’S EVIL!
ФИЛОСОФИЯТА OF MYSTICiSM IS ABSOFUCKINLUTELY WARFARiSM,
IS, LOVELY JOSEPHINE,
THE REAL HIGHWAY TO HELL! YES, ABSOLUTELY!}
 
  


МИСТИЦИЗМЪТ ВИНАГИ ДЕБИЛНО СЕ ОПИТВА ДА СЪЗДАДЕ
(ДА ПРЕНАПИШЕ, ДА СИ ИЗМИСЛИ НЯКАКВА СИ ИСТОРИЯ ЗА)
НЕСЪЩЕСТВУВАЩА
РЕАЛНОСТ”, AN IRRATIONAL IDEOLOGY:

AN ABSO
FREAKINLUTELY WISHFUL SET OF IDEAS & НАРАТИВ,
A (BAD) SET OF IDEA(L)S THAT CANNOT EXIST IN THE REALITY,
A SET OF IDEA(L)S THAT FAIL, BUT IN THE MINDS OF MYSTICS,
(WITH)IN THE ABSOLUTELY CONFUSED/CONFLICTING MINDS,

THESE ARE, OMFG, THE (ONLY
& ABSOLUTELY) TRUE (SET OF) ИДЕИ!
ТОВА ДЕФАКТО СА SETS OF IDEA(L)S КОИТО, LOVELY JOSEPHINE,

ОБЕЩАВАТ ДА ДОНЕСАТ РАЯ НА (НЕБЕСАТА &) ЗЕМЯТА, НО
ВИНАГИ ДОНАСЯТ IN THE LONGER RUN НЕЩАСТИЯ И МЪКИ =
ВИНАГИ ДОНАСЯТ THE REAL(ITY OF) АДЪТ, LOVELY JOSEPHINE,
ТУК НА ЗЕМЯТА, В
THE OBJECTIVE РЕАЛНОСТТА – ЗА ХО̀РАТА!

The RATIONAL (human), lovely Josephine, is the real(ly practical) = the moral! КРАСИВОТО, красив (раз)УМ.
The RATIONAL human’s thinking & acting is OBJECTIVE, NOT postmodern (NOT консенсусно-прагматично)!
The IRrational human(’s thinking & acting & MORALITY), lovely Josephine,
is
MYSTICism-based = postmodern = религиозно-ИДЕАЛистичното и(ли) диалектично-МАТЕРИАЛистичното. ГРОЗНОто!
Да поговорим сега, lovely Josephine,
за ДОГМАтичната доктрина
of the (ideology of) MYSTICism, за който КРАСОТАта is a(n absolutely) TERRIBLE force! Баси!
 
The MYSTICiSM-BASED ФИЛОСОФИЯТА, lovely Josephine, RESENTS (= HATES) ИСТИНСКИ КРАСИВОТО (= THE GOOD)!
 
The IRrational is the UNreal(ity) = is the MYSTICAL! Oh, yes, the IRrational, lovely Jos, is ГРОЗНОТО! Absolutely!
The IRrational BREEDS
the (philosophy of) тоталитаризъм! The IRrational BREEDS the (philosophy of) FATHERism!
 
The IRrational, lovely Josephine, is
the BAD or the EVIL = the FAITH(ism)-based MORALITY& POLIT(econom)ICS!
The
IRrational human’s thinking is NON-objective = is always a (version of) MYSTICAL thinking & ACTING.
 
И ДНЕС ИМА SO MANY (IRRATIONAL) ХО̀РА, LOVELY JOSEPHINE,
WHO
ВЯРВАТ В (ALL KINDS OF VERSIONS OF ЕТИКИ & НАРАТИВИ OF) THE МИСТИЦиЗЪМ  =
ARE NOT, NOT IN TOUCH WITH THE
(21-ST CENTURY) REALITY, LOVELY JOSEPHINE,
ПО МНОГО И ВАЖНИ ТЕМИ, КОИТО КАСАЯТ (ОРГАНИЗАЦИЯТА НА) ЖИВОТА!
THESE PEOPLE’S
MIND(SET)S, ПО ТЕЗИ ТЕМИ, ARE BEING RUN BY THE НЕРЕАЛНОСТТА!


ЗА (ФИЛОСОФСКИ) ГРОЗНОТО!
OF BAD & EVIL (SETS OF) IDEAS!

OF
THE BAD OR EVIL STANDARD!
THE UNREAL(ISTIC) STANDARD,
THE STANDARD OF UNREALITY
НА THE СОЦИАЛНИТЕ УТОПИИ,
КОИТО
ПРОИЗВЕЖДАТ (PPL’S) UNREALISTIC IDEAS & GOALS=
ПРОИЗВЕЖДАТ A TERRIBLY DISTORTED VISION OF REALITY=
  
ПРОИЗВЕЖДАТ (ИДЕОЛОГИЧЕСКИ) ЗЪЛ ИНДОКТРИНИРАН СВЯТ=

ПРОИЗВЕЖДАТ AN EXTREMELY DARK VISION OF THE WORLD=
THE ROOTS OF THE ABSOLUTE EVIL = DICTATOR(SHIP) =
PRODUCING AN IRRATIONAL(ity-basedСВЯТ = STUPIDiSM!
THAT’S THE ABSOFREAKINLUTELY WISHFUL THINKING!
THAT’S THE (PSYCHOLOGICALLY) UNHEALTHY CULTURE:
МИСТИЧНИЯТ (IMPOSSIBLE) СТАНДАРТ – OF VALUE/MORALITY!
OF SETTING THE ABSOLUTELY IMPOSSIBLE IDEALS & GOALS!


OF
THE COERCION-BASED СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ
(OF АГРЕСИВНО ЗЛÓВРЕДНИТЕ MORAL AND POLITICAL СИСТЕМИ),
THAT ARE ABSOFREAKINLUTELY PRODUCED, LOVELY JOSEPHINE,
BY
THE CONTRADICTIONS (WITH)IN THE MYSTIC PEOPLE’S THINKING (PROCESS),
WHICH IN ITS OWN TURN ABSOFUCKINLUTELY PRODUCES, LOVELY JOSEPHINE,
THE MYSTIC PEOPLE’S
FUNDAMENTALLY FLAWED (INDIVIDUAL) CHARACTER =
THE
FUNDAMENTALLY IRRATIONAL (SETS OF) IDEA(L)S, (ABSOLUTE) EVILNESS!
 


Това е
(fundamentally important & culturally significant) тема, lovely Josephine,
ЗА
the COERCION-based (morally subversive, а следователно и кофти полит-икономически) социални СИСТЕМИevil (delusional, унизителни и destructive to all humans) SETS of idea(l)s!
ЗА НЕРАЦИОНАЛНИТЕ (МИСТИЧНИТЕ) СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ, THAT ARE ALL: ANTI THE (OBJECTIVE) REALITY & ANTI THE INDIVIDUAL RIGHTS!
МИСТИЧНИЯТ МЕТОД (НА
МИСЛЕНЕ, MOTIVATION & ACTION), LOVELY JOSEPHINE, IS THE ANTI SCIENTIFIC (= FAITH-BASED) METHOD(OLOGY)! YES, ABSOLUTELY!
  
ЗА КАТЕГОРИЧНО БЕЗКОМПРОМИСНО) OPPOSING TO (any form of) MYSTICiSM, lovely Josephine,
макар, че (все още) над 90% от хо̀рата по света са (по-големи или по-малки) МИСТИЦИ имат IRRATIONAL (догматични) BELIEFS!
Да, истински (раз)УМНИЯ човек, който живее в 21-ви век,
трябва
(да може) ясно и твърдо ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ (като един истински атеист = a truly & fully SECULAR човек), lovely Josephine,
на шумно & навсякъде ПРопагандирания ПОПУЛИСТКИ НАРАТИВ of the (evil) ДОГМАТА of (any form of) MYSTICiSM (Утопизъм, Stupidism),
but, but, but
такъв истински SECULAR човек should do this OPPOSITION NOT coercively,
NOT by the (
заплаха от) USE of force [с изключение на случаи based on the absofuckinlutely IMmorality of the войнстващия HARDcore ЕКСТРЕМЕН (NON-)RELIGIOSITY totalitarism-based МИСТИЦиЗЪМ]

ами by USING -acting onto- objective ПРИНЦИПИ/convictions,
that are ONLY based on: REASON/rationality1, LOGIC2 & facts of the REALITY3)! OK? Get that?

Let me now, lovely Josephine,
да (ти) РАЗкрия (the OBJECTIVE) истината
за (the EVIL, the UNreal & the DOGMAtic доктрината на) МИСТИЦИЗМА,
that is absofreakinlutely based on
BAD (IRrational sets of) IDEAS i.e. values/principles!
Това е (все още) НАЙ-ПОПУЛЯРНАТА
(today’s) (DOGMAtic) доктрина -
с НАЙ-МНОГО на брой (
irrational) ФЕНОВЕ all OVER THE WORLD,
която, обаче, BECAUSE BASED ON (using) IRrationality (= based on an IRrational Standard of VALUE/morality), lovely Jos,
absofreakinlutely (
тъпо) ОТРИЧА (the objective) РЕАЛНОСТТА по ФУНДАМЕНТАЛНО ВАЖНИ въпроси за човека и света!
Oh, that (
идеологически & полит-икономически) TRIBALism (coming from а very long time ago)!
So,
нека (сега да по)ГОВОРИМ, lovely Josephine,
за
the COLLECTIV(ism) of the TRIBAL(ism); за the (old) COLLECTIV(ism) of the COWARD(ice),
да поГОВОРИМ за the (evilness of the) COLLECTIV(ism) of the Great STUPID(ism), STATiSM!
Важно е да поГОВОРИМ за тоз’ absofreakinlutely GREATest (harder or softer авторитаризъм-based) STUPID(ism), lovely Josephine,
           
     
защото (все още) so MANY хо̀ра се (ТЪПО, дълбоко ЕМОЦИОнално & ЗЛÓвредно) влюбват, а после и се ЖЕНЯТ (веднъж и за цял живот, без ever да се развеждат, баси!)
ЗА (
the very, very old) ИДЕЯТА  (of догматичен) МИСТИЦиЗЪМ = (Господа на) ТРИБАЛИЗМА = (Господарят of) (Big Bro) STATiSM = Великият WIZARD(ism) !Е, баси, a?!
    
     
So,
нека (сега да по)ГОВОРИМ, lovely Josephine, of:


 

“ACTING ON А WISHFUL THINKING!
ACTING (IRRATIONALLY) AGAINST
THE (OBJECTIVE
PRINCIPLES OF) REALITY!” -

ТОВА Е THE BASIC ПРИНЦИП НА ANY (VERSION OF) МИСТИК/МИСТИЦиЗЪМ.
ТОВА Е THE ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONAL(ITY-BASED) FRAME OF REFERENCE=
THE TRULY IRRATIONAL (= МИСТИЧНАТА) FRAME OF REFERENCE (OF UNREALITY)!
ЗА THE (EVIL TRIBAL DOCTRINE OF) SOCIAL УТОПИЧНИ (POPULIST) ОБЕЩАНИЯ, БАСИ,
КОИТО СА ABSOFREAKINLUTELY (ХЕЙТЪРСКИ) НАСОЧЕНИ (IN THEIR PRINCIPLES), LOVELY JOSEPHINE,
СРЕЩУ
ACHIEVING (GREATER PROSPERITY BY THE SECULARiSM OF THE) ИСТИНСКИ СВОБОДЕН WORLD!
[ДА, ALL МИСТИЦИТЕ ВИНАГИ PROMISE “СВЕТЛО БЪДЕЩЕ”, VIA REAL(LY USINGПОПУЛИСТКИ ЛОЗУНГИ,
АЛАIN FACT, ВИНАГИ ДОСТАВЯТLOVELY JOS, (‘CAUSE НОСЯТ В СЕБЕ СИ ИНФАНТИЛИЗАЦИЯ &ДИСTОПИЯ,
BASED ONTO
USING (THE STUPIDiSM OF THE EVILNESS OF)  STATE’S FORCEBRUTAL ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ!]
НЯМА, НЕ МОЖЕ ИЗОБЩО ДА ИМА,
MORE RIDICULOUS, MORE ABSURD,
ПО-ТЪП И ПО-ОПАСЕН НАЧИН ЗА
СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА
ЧОВЕК, LOVELY JOSEPHINE,
ОТ ТОВА ЧОВЕК TO BE(COME) СЪС СЪЗНАНИЕ, THAT
IS BASED ONTO
НЯКАКВА DUMB МИСТИЧНА ЕТИКА,
НЯКАКЪВ СИ
SET OF МИСТИЧНИ (IRRATIONAL) ИДЕИ!ВСИЧКИ ВИДОВЕ МИСТИЦИ, LOVELY JOSEPHINE,
ОТРИЧАТ, ИЗКРИВЯВАТ ИЛИ ИЗБЯГВАТ РЕАЛНОСТТА,
ОТРИЧАТ, ИЗКРИВЯВАТ ИЛИ ИЗБЯГВАТ НАУЧНОСТТА,
THE REAL(LY) SCIENTIFIC METHOD (OF THINKING),
КАТО ГО ТЪПО ЗАМЕСТВАТ С GOD’S COMMANDMENTS!
OH, YES, THEY ABSOFREAKINLUTELY (ТЪПО) DO (IT)!
АЛА ТЪПОТО (THE DUMB HUMAN) LOVELY JOSEPHINE,
МОЖЕ ТО BE(COME) ABSOFREAKINLUTELY BLOODY ОПАСНО!
ТОВА ПРИЧИНЯВА БОЛКА, МЪКА И(ЛИ) СМЪРТ!
(DOGMATIC) ФИЛОСОФИЯТА OF МИСТИЦиЗЪМ
THE CULT(
URE) THAT IS MAKING PPL UNHAPPY=
IT IS FAILING
THE (REAL) MEANING OF LIFE!
SO, LOVELY JOSEPHINE, IT’S AN
EVIL STUFF!

ЗА THE FAIRY TALES OF AN (EVIL) UTOPIA,
ЗА ”ТАЙНСТВАТА“ НА MYSTIC ЧУДЕСАТА“,
ЗА ”THE (GREAT) LOVE OF ALL NARRATIVE,
ЗА ALL “THE WISE” SOCIAL ”DO-GOODERS,
THE GREATEST (EVER!) HUMANITARIANS,
THAT ARE
ALL BASED ON IRRATIONALITY,
[= USING
AN EVIL DOGMATIC DOCTRINE,
THAT PRODUCES
AN EVIL MORAL SYSTEM=
=
OLD “TRADITIONAL” TRIBALISTIC CULTURE,
ВЕДНО С ITS ®EVOLUTIONARY LINE, БАСИ!]
THAT
(ARE TRYING TO) TURN THE WORLD
INTO
AN ABSOFREAKINUTELY DYSTOPIA!
ТЕЗИ (IRRATIONAL) ХО̀РА, LOVELY JOS,
СА SOCIAL UTOPI(ANI)SM-LOVERS, БАСИ,
СА
THE GREATEST (HARD OR SOFT) ПОПУЛИСТИ,
СА THE BIG (BRO) STATISTS, AUTHORITARIANS,
КОИТО (СА УЖ ВИНАГИ ГОТОВИДА) ABSOLUTELY
"SELFLESSLY РАБОТЯТ ЗА THE HIGHER GOOD", БАСИ!
 


ЗА THE ИНТЕЛ/ДУХОВЕН ДЕФИЦИТ,
ВЕДНО С THE HUGE EMOTIONAL(iSM)
OF ALL THE IRRATIONAL (EVIL) ХО̀РА!
ЗА ДОМЕЙНА НА НЕРЕАЛНОСТТА, БАСИ!
ЗА
THE APPLICATION, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE GREATEST
STUPIDITY/STUPIDiSM =
THE (VERY OLD) MYSTICAL (LINE OF) IDEA(L),
THAT IS BASED ON (BELIEVING IN) AN UTOPIA
OF А GREAT & WISE(ST МИСТИЧЕН) WIZARD =
THE
RATIONALLY (MIND-)BLINDED PEOPLE, БАСИ!


ЗА ОПАСНОСТТА НА НЕРАЦИОНАЛНОСТТА,
THAT PROMOTES ПРОСТОТИЯ ON ANY LEVEL!
ОХ, ТОЗИ ЗЛÓВРЕДЕН PR НА ПРОСТОТИЯТА!
THE IRRATIONAL ВИНАГИ ГО ИЗБИВА НА ПРОСТОТИЯ,
КОЯТО МОЖЕ И ДА ИЗБИВА ХО̀
РА! YES, ABSOLUTELY!
ОХ,
ТЕЗ ЗЛÓВРЕДНИ ИДЕИ, (КРИВОРАЗБРАНА ВИЗИЯ)
THAT ARE ALL, ALL, ABSOFUCKINLUTELY ALL
ОСНОВА(ВА)НИ НА AN IRRATIONAL STANDARD OF VALUE/MORALITY,
А СЛЕДОВАТЕЛНО И ТАКИВА: ПОЛИТИКА, ИКОНОМИКА И ЕСТЕТИКА!
ДА,
НЕРАЦИОНАЛНОТО Е VERY MUCH ОПАСНО НЕЩО! ABSOLUTELY!
ОХ, ТОЗ ЗЛÓВРЕДЕН СОШЪЛ (УТОПИЧЕН) (MORAL) СТАНДАРТ (OF VALUE)!

ЗА
ВЕЧНАТА ВОЙНА НА (THE MORALLY) ЗЛÓТО!
ЗА ВОЙНАТА
ВОДЕНА СРЕЩУ (MORALLY) ДОБРОТО!
ЗА ВОЙНАТА
СРЕЩУ (USING) (РАЗ)УМА/RATIONALITY,
ВОЙНАТА НА (ФИЛОСОФИЯТА OF) MYSTIC(iSM) СРЕЩУ REAL(iSM)! OMFG!
ВОЙНАТА НА “БОЖЕСТВЕНОТО” (& БОГАТА МУ “ДУХОВНОСТ”) = THE EVIL
СРЕЩУ ИСТИНСКИ
ДОБРОТО (ПРАКТИЧНОТО, УСПЕШНОТО) = МОРАЛНОТО!

ЗА THE EVIL (FAITH-BASED) АЛАБÁЛИЗМИТЕ НА TODAY’S МИСТИЦИЗМА.
И ЗА (ВСЕ ОЩЕ) МНОООГОТО АБДА̀ЛИ ALL OVER THE WORLD В 21-ВИ ВЕК,
КОИТО (BECAUSE IRRATIONAL IN THOUGHT) WANT TO CREATE, LOVELY JOS,
AN ABSOFUCKINLUTELY
MEDIOCRE WORLD! OH, THAT GRANDE STUPID(iSM)!
[SO, TELL ME, LOVELY JOSEPHINE, DO YOU WANT TO LIVE IN A BETTER WORLD?
WELL, IF YOU DO, THEN GO AND MAKE IT –
MAKE YOUR  BETTER WORLD! OK?]
 
ЗА THE (OLD & EVIL LINE OF) МИСТИЧНА (TRIBAL FAITH-BASED DOGMATIC) ВИЗИЯ ЗА СВЕТА!

UNDERSTANDING HOW, HOW THE (METHODOLOGY OF AN) IRRATIONAL MIND(SET) OPERATES -
ЗА ДА (МОЖЕ ДА) (ВЪЗ)ПРОИЗВЕЖДА ITS ИСТИНСКИ (RADICALLY) BAD (OR EVIL) IDEA(L)S!

ЗА
THE ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONAL НАПЪНИТЕ TO CHANGE/HIDE/ESCAPE РЕАЛНОСТТА:
VIA APPLYING WISHFUL THINKING, MORALLY EVIL NARRATIVES AND АКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ!
THE TRULY EVIL MORALITY/CULTURE OF (HARD OR SOFTER) INCOHERENCE WITH LIFE/REALITY!
ОХ,
ТОЗ’ ABSOFREAKINLUTELY EVIL STANDARD – OF VALUE!
ОХ,
ТОЗ МИСТИЦиЗЪМ! ОХ, ТОЗ UNREAL ЕДНОРОГ(ИЯТ)!

OF BELIEVING (JUST ON FAITH), БАСИ,

OBEYING & PRAYING (TO A) GOD(DESS)!
[А БОГОХУЛЕЦА ТРЯБВА ДА СЕ НАКАЗВА,
ПРИ ТОВА БЕЗМИЛОСТНО И ЖЕСТОКО!
]


     ОХ, ТОЗ
EVIL МИСТИЦиЗЪМ OF THE HUGELY INCOHERENT
[WITH THE OBJECTIVE (PRINCIPLES OF) REALITY & LIFE]
MORAL ГРАНИЦИ OF МИСЛЕНЕ & ACTING=
THE INCOHERENT VISION OF THE WORLD =
THE INCOHERENT VISION OF THE RIGHTS =
THE INCOHERENT VISION OF JUSTICE(+ism)!
YES, IT IS ALL ABOUT, LOVELY JOSEPHINE,
THE TRULY EVIL MYSTIC’S (ФИЛОСОФИЯ) ИДЕИ/IDEOLOGY
OF THE
BROTHER(iSM), THE ABSOLUTELY COLLECTIV(iSM)!
ОХ, THAT (ANCIENT EVIL LINE OF THE) ПАТЕРНАЛиЗЪМ:
THE GOD/FATHER IS (OUR) ABSOLUTE KING/LORD! БАСИ!
МИСТИЦиЗЪМ - ТОВА Е (ЦАРСТВОТО НА REAL) ЗЛÓТО!  

 


 
OH, THAT EVIL INSTITUTIONAL CENTRALIZATION, LOVELY JOSEPHINE,
OF (THE GOD -OUR KING- OF) ПОЛИТ(ИКОНОМ)ИЧЕСКА (POPULiSM-BASED) POWER,
ВЕДНО С ITS ABSOFREAKINLUTELY FAKE (“COMMON GOODNESS”) НАРАТИВ/ЛОЗУНГ!
ТОВА Е THE EVIL(NESS) OF THE (MYSTICiSM-BASED) КОЛЕКТИВИСТИЧНА КУЛТУРА!
  
ТОВА Е ИСТИНСКИ НЕРАЗУМНОТО/ПАРАЗИТИРАЩОТО (= THE OBJECTIVELY ЗЛÓТО), LOVELY JOSEPHINE,
КОЕТО
ДЪЛБОКО МРАЗИ И ВОДИ ABSOLUTELY БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКА ВОЙНА СРЕЩУ ДОБРОТО/ПРАКТИЧНОТО/УСПЕШНОТО!

“MADNESS is rare in INDIVIDUALS,
but in GROUPS, states, and societies,
[i.e. within the collectives, lovely Jos,]
it’s the
(absofuckinlutely) norm.
Friedrich Neitzche

The CRAZY dogmatic доктрината of (any version of) МИСТИЦиЗЪМ, lovely Josephine,
ВИНАГИ
STARTS WITH (IS BASED ONTO)
the God’s HUMAN’s IRrational (method of) REASONING, ВОЛЯ & (последствието the making of IRrational) CHOICES!
И тези три неща (въз)произвеждат ЗЛÓвредния FAITHism, the faith-based “Reality”! Yes, absolutely!
YOU ought
TO (become able to) clearly UNDERSTAND, lovely Josephine,
че БЕЗ (having a) GOOD (= rational, НЕмистична) ФИЛОСОФИЯ,
you are absofuckinlutely lost = you shall be absolutely confused (mind)!
Да, БЕЗ (having a) GOOD (= rational, НЕмистична) ИДЕОЛОГИЯ
ти (ще) си изложена, както е още от па̀мтивека било, lovely Jos,
на the absolute ПРОИЗВОЛА НА THE (evilness of) COLLECTIVism,
който (paternalism) винаги ще ти предлага да (по)вярваш in some God,

както и да изпълняваш (to obey) Неговите божествени КОМАНДИ! Омфг!
И ако ти откажеш (не искаш) да сториш това което мистиците ти казват,
тогава
them people, lovely Jos, will POINT @ YOU as “the bad/evil human”,
който бил (тъпо) отхвърлял (to work for) БЛАГОТО на колектива/общ(еств)ото
в името на собственото си
ЕГОистично/ЕГОцентрично живуркане, баси! Omfg!
And these
мистични хо̀ра, lovely Josephine, не само ще те сочат НЕодобрително с пръст, но и
will try TO FORCE/HURT/COERCE you – in any (old & brutal) way that they can think of (и обстоятелствата им го позволят)!
So, do you, lovely Josephine, get the (root of
the) MYSTIC’s EVIL (intellectual) IDEA(l), ah?


OF
THE OLD WORLD (OF) MYSTICiSM:
 

THE DARK/CRAZY SIDE OF HUMANITY,
OF THE ABSOLUTELY IRRATIONAL MINDS,
THAT WANT (ARE HUNGRY FOR POWER!)
TO CONTROL  ALL THE (LIVES OF THE) PPL,
(
ACCORDING TO THEIR VERY BAD VISIONS)
VIA USING
TRULY EVIL POPULIST SLOGANS!


OH, OH, OH, LOVELY JOSEPHINE,
THAT (
TRULY EVIL) USE OF IRRATIONALITY,
(COERCIVE VISION OF ORGANIZING THE WORLD)
BASED ON USING (AN) IRRATIONAL MORALITY,
WHICH ABSOFUCKINLUTELY, LOVELY JOSEPHINE,
EMPOWERS THE MYSTICS & DISEMPOWERS
THE PEOPLE!
[
EMPOWERS THE GOVERNMENT, NOT THE INDIVIDUALS]

THAT’S THE EVIL CREATION(iSM), LOVELY JOSEPHINE,
OF
THE (NON-)RELIGIOUS BRUTAL (SUPER) ABUSERS &
THEIR’S ABSOFREAKINLUTELY MYSTICALREVELATIONS”!
THAT IS THE (MYSTIC’S DOCTRINE OF) PARALLEL “REALITY”!
THAT’S THE TRULY EVIL (VISION OF THE) WORLD -  OF STATiSM!

IN SHORT, LOVELY JOS,
THAT’S THE ROOT OF  THE DESPOT(iSM),
WHICH IS ALWAYS BASED ON (A
VERSION OF) FAITH(iSM), OMFG
THAT IS
BEING ORGANIZED BY (USING GOVERNMENT) COERCION!
OH, THAT (ABSOLUTELY DOGMATIC) BUILDING OF AN UNREALITY,
BY THE WOR(L)D OF GOD – THE GOD OF (“THE BROTHER’S”) STATiSM!


 
OF THE (HUGE) EMOTIONALiSM, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE ABSOLUTELY (MANY) NON-RATIONAL PEOPLE
[THE BASICS OF MYSTICiSM IS USING IRRATIONALITY]
AND THEIRSMYSTICAL, LOVELY JOS, “REVELATIONS”,
THAT ARE ALWAYS
REJECTING  СВЕТА THEY LIVE IN!
THEY ARE ALWAYS RESENTING THE MODERN WORLD!

YES, THEY ARE ALWAYS CONDEMNING THE WORLD!
YES, THEY HATE THE MODERN WORLD THEY LIVE IN!
YES, (THE MODERN-DAY) MYSTICiSM IS  TRIBALiSM!

ALL MYSTICAL “REVELATIONS”, LOVELY JOSEPHINE,
 
ABSOFUCKINLUTELY PROMISETHE GEATER GOOD”,

ABSOFREAKINLUTELY PROMISE “THE GOOD” LIFE,
BUT SOMEWHERE DISTANT IN “
THE BRIGHT FUTURE”,
AND AT THE SAME TIME
THEY ALWAYS DESTROY THE IR,
AND (AS A RESULT) DELIVER
A TRULY BAD LIFE/LIVING
FOR THE INDIVIDUALS, BASED ON
TRIBAL STUPIDiSM!
THAT IS THE WORK (RESULT) OF ALL “REVELATIONS”!

IT’S ALL ABOUT THE HUGE IRRATIONALITY/PRIMITIViSM
OF
THE EVIL (DANGEROUS DOCTRINE OF THE) TRIBALiSM:
THE DOGMA OF THE TRULY EVIL (TRIBAL) STUPIDiSM,
THAT ALWAYS DELIVERS
AN ABSOLUTELY BAD LIFE/LIVING
(A LIFE BASED ON DESTRUCTION OF THE INDIVIDUAL RIGHTS)
FOR (ALMOST) ALL OF THE INDIVIDUALS IN THE NATION!
(AND ESPECIALLY FOR THE MOST ABLE/PRODUCTIVE PEOPLE!)
 

OH, THAT EVIL COLLECTIV(iSM) OF THE TRIBAL(iSM) -
IT’S ALWAYS
BASED ONTO THE DANGEROUS FAITH(iSM),
THAT ALWAYS
DELIVERS (COLLECTIVE) TOTALITARIANiSM!

OF THE TRULY  EVIL  PSYCHOLOGY, LOVELY JOSEPHINE,
OF (ALL THE FORMS OF) COLLECTIViSM, MYSTICiSM!
OH, THOSE CORRUPTED MINDS OF THE (EVIL) PEOPLE!
[
MYSTIC  PPL  = CORRUPTED MINDS =  EVIL MORALITY
THAT SUPPORT  THE  ABSOLUTELY EVIL  PRINCIPLE:
SUCKING (LIVING), LOVELY JOS, OF S.O. ELSE’S ENERGY!]

OH, THAT
EVIL COLLECTIV(iSM) OF THE TRIBAL(iSM)!
OH, THAT
EVIL COLLECTIV(iSM) OF THE STUPID(iSM)!
OH, THAT
EVIL COLLECTIV(iSM) OF THE COWARD(ICE)!
IT IS
ABSOLUTELY FULL OF POPULiSM, INCOHERENCE!

MYSTICiSM IS INCOHERENT WITH THE (OBJECTIVE) REALITY!
MYSTICiSM IS INCOHERENT WITH THE (OBJECTIVE) TRUTH!
MYSTICiSM-BASEDREALITY” PRODUCES INCOHERENT VIEWS
OF
LIFE, LIBERTY, PROPERTY, HAPPINESS & THE REAL WORLD!
THAT IS WHY, WHY, WHY, LOVELY JOSEPHINE,
THAT ABSOFREAKINLUTELY DOGMATIC (SUBJECTIVIST)
DOCTRINE IS ABSOLUTELY E-V-I-L – FOR ALL THE HUMANS!
IT IS
THE SOURCE OF ALL DICTATOR(SHIP)S! ABSOLUTELY!
 IS
ОХ,
ТАЗ EVIL ДОКТРИНА (OF) МИСТИЦиЗЪМ,
ОХ,
ТАЗ TRULY ВРЕДНА SUBVERSIVE ЕТИКА,
КОЯТО IS INCOHERENT WITH THE REALITY,
& IS
AGAINST THE (HUMAN) NATURE, БАСИ =
IT IS AGAINST
THE INDIVIDUAL RIGHTS, NAMELY:
LIFE, LIBERTY, СОБСТВЕНОСТ & ACHIEVING ЩАСТИЕ!

OH, THAT
CULT(URE) OF (EVIL) SUBJECTIViSM,
ПРЕДСТАВЕН (НА
КОГО?), LOVELY JOS, БАСИ,
КАТО
“ИСТИНА” ОТ ПОСЛЕДНА ИНСТАНЦИЯ, БАСИ,
КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ COERSIVELY НАЛОЖЕНА!
YES,
IT IS ALL ABOUT THE WORLD OF SUBJECTIViSM!

ЗА
НАЙ-СТАРАТА (& ABSOLUTELY CORRUPT) CULTURE =
МИСТИЧНАТА КУЛТУРА, В КОЯТО, LOVELY JOSEPHINE,
ЕДИН ПРЕМЪДЪР  &  ALL RIGHTEOUS  ВЕЛИК(АН-)БОГ
УПРАВЛЯВА ALL, ALL THE PEOPLE СВЍШЕ! БАСИ, А?!
ОХ, ТОЗ
ВСЕВЛАСТЕН И БЕЗГРЕШЕН ГОСПОД(АР)!
ИМЕННО
ТАЗOLD & EVIL CULTURE, LOVELY JOS,
[E
THE REALLY ABSOFREAKINLUTELY СЪЩИНАТА
НА МЕСИАНСКАТА (WIZARD’S) КОНСТРУКЦИЯ:]
 
УЧИ, ЧЕ ЧОВЕК ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВИНАГИ ГОТОВ
ДА (САМО)ПОЖЕРТВА HIS OWN VALUES/LIFE
В ИМЕТО НА ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО БЛАГО = GOD:
COMMON GOOD  BEFORE  INDIVIDUAL GOOD!
THE COMMON GOOD COMES BEFORE (IS GREATER THAN) THE PRIVATE GOOD,
& THE INDIVIDUAL
EXISTS (ONLY) AS A MEANS TO THE ENDS OF THE COLLECTIVE!
THE COLLECTIVE IS (MUST ALWAYS BE PUT) ABOVE THE INDIVIDUAL(S VALUES)!
ТОВА Е МОРАЛНО! ТОВА Е ДОБРО! BE SELFLESS!”- ПРОПОВЯДВАТ МИСТИЦИТЕ.


ЗА
ДОГМАТА OF THE EVIL(NESS OF) IRRATIONALITY!
[ТАЗ’ ДОГМАТИЧНА ДОКТРИНА CREATES UNHAPPY PPL.]
OF THE PHILOSOPHY OF МИСТИЦиЗЪМ.
ЗА МИСТИЦИТЕ & ТЯХНАТА ДОКТРИНА.
OF THE STUPIDiSM, LOVELY JOSEPHINE,
OF (
THE MYSTIC SCHOOL OF) THOUGHT!
OF
THE IRRATIONAL METHOD(OLOGY),
BASED ONTO AN IRRATIONAL
MORALITY,
OF THE
(ДОКТРИНАЛЕН) МИСТИЦиЗЪМ:
OF (
ДОГМАТИЧНО) BELIEVING IN THE UNREAL!ЗА THE (BLOODY) ОГРОМНИТЕ ВРЕДИ И МЪКИ
НОСЕНИ WITHIN THE (CABAL OF) MYSTICiSM,
WITHIN
THE IDEA(L)S OF МИСТИЦИЗМА, БАСИ!
  

Защо ние (хо̀рата по света), lovely Josephine,
и полит(иконом)ическите системи, които организираме (за да живеем)
сме (днес) това, което сме; такива каквито сме; have such relationships?
Защото
all the institutions of all страни по света, lovely Josephine,
(дори и в 21-ви век) are based onto (moral) IDEA(L)S (principles, values),
които, обаче, все още, (essentially) come from МИСТИЧНИ BELIEFS,
а не, не, не (the use of) facts & rationality! Oh, that (act of) IRrationality! Баси!
Да, всеки (
living) МИСТИК (look @ the today’s социалните медии, баси!), lovely Josephine,
promotes &
търгува своите IRRATIONAL ВЯРВАНИЯ и тъпи (= not objectively фактологични) ИНТЕРПРЕТАЦИИ:
of the (yesterday’s & the today’s) world, life, liberty, (collective) property, money, wealth & the (pursuit of future’s) “happiness”, баси!
So, let’s now talk, lovely Josephine,
за съвременното (21-ви век) (evil, but true power of)
the INcoherent (with the reality) “
свещеничество” [чрез което some kind of a God (must) управлява небесата и(ли) the world]
about the (today’s
evil) PRIESTS’ (mysticism of total anti-IR контрол of)
the (social-economic) organization
of a nation, region & the whole world.
Това е НЕпрактично нещо е истински кофти нещо за all (productive) ppl.
Това е кофти нещо, ала често пъти е и EVIL (authoritarianism-based) stuff.
So, хайде да (философски) поговорим, lovely Josephine,
да truly RATIONALLY (ПО)ФИЛОСОФСТВАМЕ,
за (тъпо believing -having faith- in) НЕвъзможното1, грозното2 и вредното3 = РАЗРУШИТЕЛното,
което
(always fails, ала) причинява absofuckinlutely големи ЩЕТИ – на хо̀рата, на човечеството!
Да, хайде
сега, lovely Josephine,
да ДЕмистифицирам(е заедно) (еталона за) мноooго духовните
main versions/roots of МИСТИЦИ, ведно с their НЕморални/НЕпрактични идеи (визии)!
Ох, тез
морални стожери” – МИСТИЦИТЕ де факто (на практика) са EVIL! Absolutely!

ЗА (ЩЕТИТЕ НА) ШАМАНСТВОТО И ШАМАНИЗМА!
ЗА
THE EVIL ДУХ(ОВНОСТТ)А НА МИСТИЦИЗМА!
OF THE IMPOSSIBLE
1, UGLY2 & HARMFUL3 IDEA(L)S,
THAT
ARE DOOMED TO FAIL = TO BE НЕУСПЕШНИ!
OH, THOSE EVIL POWER-HUNGRY PEOPLE AND THAT
ABSOLUTELY
EVIL (ЗЛÓВРЕДНА) QUEST FOR POWER!
ЗА THE TRUE КОРЕНА OF ALL DESTRUCTIVE IDEAS!

(OF
THE EVIL ХО̀РА КОИТО PUT) POWER ABOVE ALL!
(OF
ХО̀РА КОИТО PUT) COLLECTIVE(iSM) ABOVE ALL!
BEWARE, LOVELY JOSEPHINE! BE
AWARE OF ALL
THE VERSIONS OF (THE SO MANY)
МИСТИЦИТЕ!

ЗА THE IRRATIONAL (SUBVERSIVE) MORALITIES
[
OF THE REALLY CORRUPT PEOPLE’S MIND(SET)S]
НА УЖАСНО ЖАДНИЯТ(!), LOVELY JOSEPHINE,
ЗА
[ПОЛИТ(+ИКОНОМ)ИЧЕСКА] ВЛАСТ Е(ГА)ЛИТ!
[THAT IS ABSOFREAKINLUTELY ПОПУЛИСТИЧЕН &
ОПАСНО
ВРЕДЕН ЗА ALL THE (PRODUCTIVE) PPL!]

 

OF THE (TRULY
EVIL) POWER, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE (POLIT-ECONOMIC) СВЕЩЕН+ИЧЕСТВО!
[
чрез което a God  управлява небесата и(ли) the world!]
OF THE “GREAT МИСТИЧНИТЕ WIZARDS, БАСИ,
THAT SAY THAT THEY ARE (POWERED BY
A) GOD!
[които следват an absofreakinlutely DELUSIONal етика,
която винаги FAILS (the people of a nation/регион) – in the long run!]
 
OF
THE CORRUPTION OF THE EU (EVIL) ÉGALITÉ POLIT POWER,
ВЕДНО С НЕЙНИТЕ ПОПУЛИСТКИ EU (DISHONEST) ЛОЗУНГИ!
 
OF THE (EU’S) NEW
ÉGALITÉ  INTER-NATIONAL(SOCIAL)iSM!:
THE CORRUPT POWER OF THE GLOBAL(IST) (EU’S) STATiSM!
 
 
ЗА ШАМАНСТВОТО (= HUGE ШАРЛАТАНСТВОТО) НА ШАМАНИТЕ, LOVELY JOSEPHINE,
WHO НЯМАТ REAL ЗНАНИЯ, АЛА ВИНАГИ СА (С) МАСОВИТЕ (FAITH-BASED) ПОЛИТИЦИ,
WHO ВИНАГИ WANT TO УШАМАРЯТ THE REAL SUCCESS OF THE REALLY SUCCESSFUL PPL,
КАКТО И ДА ПООТКРАДНАТ (И ДА ДОРАЗПРЕДЕЛЯТ) THE PRODUCED BY THE PRODUCERS!
OH, THOSE, ABSO
FREAKINLUTELY CORRUPT MINDS, THAT PRODUCE TRULY EVIL IDEA(L)S!
OH, THOSE ABSOFREAKINLUTELY CONFUSED/CONFLICTING (FAITH-BASED) MINDSETS!

THESE MINDSETS ARE ALL PARASITIC IN THEIR ESSENSE – THEY PRODUCE CORRUPTION
НА ВСИЧКИ РАВНИЩА IN THE ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА ОБЩЕСТВОТО!
ТОВА Е
ABSOFUCKINLUTELY ЗЛÓ(ВРЕДНО) НЕЩОЗА ВСИЧКИ ПРОДУКТИВНИ ХО̀РА!
ВСИЧКО ДО КОЕТО СЕ ДОКОСВАТ
ЕГАЛИТАРИСТИТЕ – ГО РАЗВАЛЯТ ИЛИ УБИВАТ!


OF “
THE GREAT КАЙМАКА, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE HUMAN ORGANIZATION(AL STRUCTURE) OF A BAD SOCIETY,
THAT IS (
ВСЕ ОЩЕ) BASED ONTO THE EVILNESS OF (THE DOCTINE OF)
РЕЛИГИОЗЕН И(ЛИ) СЕКУЛАРЕН (GOD OF) М-И-С-Т-И-Ц-ИЗ-Ъ-М! БАСИ!

ЗА
SUPERДУХОВНОТО НА ALL THE GREAT “ДУХОВНИЦИТЕ! БАСИ!
OF THE “ВЕЛИКИТЕ СПАСИТЕЛИ НА (ХО̀РАТА ПО) СВЕТА, БАСИ:
ЗА
ДУХОВНОСТТА НА ALL THE VERSIONS OF “СВЕЩЕНИЦИТЕ!
ЗА
THE EVIL IDEAS НА ALL THE VERSIONS OFСВЕЩЕНИЦИТЕ!
 
   


СЪС
СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО OF RELIGION И(ЛИ) МАРКС(иЗЪМ):
КЪМ ЕДИН ВСЕЛЕНСКИ (МИСТИЧЕН)
КОМУН(иЗЪМ)! Е, БАСИ!
КЪМ
THE “GREAT(NESS)” OF “THE (CONCEPT OF) EQUAL+ITY”!
КЪМ ВЕЛИКАТА БОЖЕСТВЕНА ПРОМЯНА –ЗА
ДОБРОТО НА ХО̀РАТА, НАРОДА, СВЕТА!

OF THE (
EVIL CONCEPT OF THE GREAT GOD’S) PRIESTHOOD(NESS) , LOVELY JOSEPHINE,
&
DUMB ВИЗИИТЕ, КОИТО THE PRIESTS ИСКАТ ДА (ТИ) ПРОДАВАТ И ДА (ТИ) НАЛАГАТ.
ALL OF
THEIR VISIONS ARE ABSOLUTELY INCOHERENT WITH THE (OBJECTIVE) REALITY,
ЗАЩОТО СА ОСНОВАНИ НА (A VERSION OF DOGMATIC) DOCTRINE OF МИСТИЦИЗѢМ.
A SPECTER IS HAUNTING THE WORLD —
THE SPECTER OF (“СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО” OF) MYSTICiSM! OMFG!

 
ОХ, ТЕЗ (NON-)RELIGIOUS МИСТИЦИ & THEIR МИСТИЧНИ DOGMATIC ИДЕИ!
 
[Всяко общество в човешката история, lovely Josephine, е имало PRIESThood(ness).
Every PRIESThood(ness) е силно йерархична система (за контрол over the people),
с ясно изразено
ЦЕНТРАЛизирано разделение на ВЛАСТта (на кастата/класата)!
All (
higher-ranking) първоСВЕЩЕНИЦИ учат хо̀рата как да бъдат добродетелни1,
как да (о)смислят
reality2 и как да намерят мир в тоз’ кофти свят3! Omfg!
Ох, таз absofreakinlutely ЗЛÓвредна мистична, Господ(арска) система!
Ако човек е НЕсъгласен с the
mystic’s position по някоя (важна) тема,
то(гава) той е обявен за (НЕобективен)
ВРАГ and thus stupid or evil!
Мистичната claim to
the (One) “Truth is only based onto FAITH(ism)!
It is only about the
faith(ism) in the (concept of) Saviour(ism), баси!
Oh, that
priesthood(ness) - it’s all about (being hungry for) power!]
The (harmful) old delusion of mysticism -
of the “wizards”,  (radical) мистиците!
Мистицизмът НАД всичко и всички;
НЕпрактичното/faith НАД науката;
utopias
НАД the Individual Rights;
мистицизмът НАД ризън(ability)!
Ох, това СВЕЩЕНИЧЕСТВО!
It has evil ИДЕИ, lovely Josephine,
method (of thinking) & structure!
All OF these
ACT CORRUPTLY!


[THE PRODUCTION OF A GOD-FEARING HUMAN, LOVELY JOS,
RATHER THAN A TRULY