Господа ИДИОТы, авторитаристи, и вся остальная (самая пьющая) сволочь -
УНИВЕРСАЛНИЯТ model за управление и контрол of a НЕсвободно society -
общество controlled by a dictator(ship)’s absofuckinlutely evil (set of) IDEA(L)S!

ДА ПОГОВОРИМ СЕГА ЗА НАЙ-ОПАСНОТО НЕЩО IN THE WORLD:
 
ЗА
THE 21ST CENTURY ФИЛОСОФИЯ НА ИДИОТСКИ ЗЛО̀ТВОРНОТО,

ЗА THE 21ST CENTURY ДОМ(ЕЙН) НА ФАШИЗОИДНОТО ЧУДОВИЩЕ,
  
ЗА THE TODAY’S СОЦИО-POLIT-ECONOMIC ПРОФИЛ НА ДИКТАТОРА,
(AN EVILNESS CAUSING CRIMINAL MINDSET, A SOCIO/PSYCHO-PATHIC HUMAN)

ЗА
THE TODAY’S, LOVELY JOSEPHINE, (СЪРЦЕТО НА) ТИРАНИЯТА =
 


ЗА
PUTIN-XI-Z-ATION (WILD ПРИМИТИВИЗАЦИЯТА) НА THE ASIAN СВЯТ,

Ако искаш OBJECTIVELY, lovely Josephine,
 
да РАЗБЕРЕШ today’s Русия, Китай и Mюсюлманлендия,
първо трябва
TO STUDY (що е това) ТОТАЛИТАРИЗЪМ &
неговата философия that is based on MACHIAVELLIANiSM,

which
supports & exports (moral, political & economic) CORRUPTION1,
CHAOS
2, WAR(farism-based mentality)3 & TERRORism4 all over the world! Omfg!

 
ЗА (ТИРАНИЧНИЯ ОПИТ ЗА) НОРМАЛИЗИРАНЕТО НА ГЛУПОСТТА

DONE BY
ЗЛО̀ТВОРНО РЕЛАТИВИЗИРАНЕ НА ЗЛО̀ТО И ДОБРО̀ТО,
РЕЛАТИВИЗИРАНЕ НА OBJECTIVE РЕАЛНОСТТА & ИСТИНАТА =
  
(НЕ)СЪЗНАТЕЛНО ИЗКРИВЯВАНЕ НА РЕАЛНОСТТА = UNREALITY =
(НЕ)СЪЗНАТЕЛНО MANIPULATION OF THE TRUTH = POST-TRUTH=

        
ОХ, ТOЗ‘ СТАР И ДИВ(АШКИ) -АЗИАТСКИ(IDEAL OF) ЦАРЗЪМ)!

ДОМ(ЕЙН)ЪТ, В КОЙТО ЛИЧНОСТТА НЯМА (ОСОБЕНО) ЗНАЧЕНИЕ;
В КОЙТО
ИНДИВИДУАЛНАТА ПОЛИТ(ИКОНОМ)ИЧЕСКА СВОБОДА,
LOVELY JOSEPHINE, НЯМА (ОСОБЕНО, ДОРИ НИКАКВО) ЗНАЧЕНИЕ!
ДОМ(
ЕЙН)ЪТ, В КОЙТО (ЦАРЯТ НА) ДЪРЖАВАТА Е НАД ВСИЧКО?!
ДА, ТОВА,
LOVELY JOSEPHINE, Е ФАШИЗОИДНАТА ФИЛОСОФИЯ!
ТОВА Е
АРХАИЧНА1, ПРИМИТИВНА2, АЗИАТСКА3, ДИВАШКА4 ВИЗИЯ,
КОЯТО ВИНАГИ СЕ ОСНОВАВА НА (A VERSION OF) МИСТИЦИЗЪМ!


THE TODAY’S GLOBAL AUTHORITARIANiSM = THE GLOBAL EAST=
ЗА THE (TODAY’S) EVIL PHILOSOPHY OF A(NY) DICTATOR(SHIP) =
THE TODAY’S PHILOSOPHY OF ANTI-THE INDIVIDUAL RIGHTS =
THE PHILOSOPHY OF ANTI-FREEDOM =
ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА НА НЕСВОБОДАТА =
THE SYSTEM OF (TODAY’S) ТИРАНИЯ,
BASED ON THE EVIL PATERNALiSM -
ПОЛИТ(ИКОНОМ)ИКА НА ABSOLUTE НЕЗАКОННОСТ=
ФИЛОСОФИЯТА НА (ANY STATE OF) ДИКТАТ(УРАТ)А,
КОЯТО ГОВОРИ (НАУЖКИМ) ЗА ЛЮБОВ И СВОБОДА,
НО
ВИНАГИ ДОНАСЯ REAL (ABSOLUTE) ДИСТОПИЯ!
ОХ, ТОЗ
ЗЛО̀ТВОРЕН ДЕСПОТИЗЪМ,
THAT IS BASED ON ABSOLUTE POWER!

АБСОЛЮТНАТА ВЛАСТ, LOVELY JOS,
ОЗНАЧАВА АБСОЛЮТНА КОРУПЦИЯ
& АБСОЛЮТНО НАСИЛИЕ = ABSOLUTE ТИРАНИЯ!

АБСОЛЮТНАТА ВЛАСТ,
LOVELY JOSEPHINE, IS
NOT, NOT ACCOUNTABLE TO ANYONE!
ДА, THE TZAR(iSM), LOVELY JOSEPHINE,
IS
NOT ACCOUNTABLE TO ANYONE!
All the авторитаристите, lovely Josephine,
са хора, който са (о)пиян(ен)и от властта!
Too much власт, too much корупция! Yes.
Абсолютната власт е absolutely addictive:
the more time & the more power you have
the more you want (& love) it!
It is a drug.
И така, взимаш наркотика, не се отказваш,
докато не се
absolutely САМОунищожиш!
Oh, those hungry FOR POWER психопати -
те са
absolutely способни НА ВСИЧКО,
за ДА Я ЗАДЪРЖАТ
за по-ДЪЛГО време!
Тя
really става тяхната (self-)идентичност!
Пияният с absolute власт, lovely Josephine,
е absolute нихилист. Психо. Dysfunctional!THE TODAY’S ТИРАНИЯТА НА ANY TZAR(iSM-BASED) РЕЖИМ =
THE TODAY’S MOST (D)EVIL-FRIENDLY СТРАНИ, ON EARTH =

THE TODAY’S MOST (EVIL =) AUTHORITARIAN RE(LI)GION IN THE WORLD=

THE TODAY’S MOST CORRUPT MIND(SET)S IN THE WORLD=
THE TODAY’S
TOTALITARIAN POLITICS AND ECONOMICS =
[ФЕОДАЛиЗИРАНЕ НА THE INDIVIDUAL, НА THE PPL’S MENTALITY!
THE MENTALITY OF ANY DICTATor IS THE MENTALITY НА ТЕРОРист,
ЗАЩОТО ТЕРОРИЗИРА СВОЯ И(ЛИ) ЧУЖДИ НАРОДИ! ABSOLUTELY!]


THE TODAY’S (ИЗВОР OF THE) ФИЛОСОФИЯ НА НЕРЕАЛ(ИСТИЧ)НОТО=
THE TODAY’S
ИДЕОЛОГИЯ НА НЕСВОБОДНОТО AND НЕЩАСТЛИВОТО =
THE TODAY’S (
ИЗВОР OF THE) SYSTEM OF ABSOLUTE ЗЛО̀(ВРЕДНО)ТО=
THE TODAY’S (SOURCE OF THE) MODEL OF ABSOLUTE (NEO-)FASCiSM=
THE POLITICS & ECONOMICS OF
THE RESENTMENT, НАСИЛИЕ & FORCE,
КОИТО СА ОСНОВАТА НА
REAL ТИРАНИЯТА, ВОЙНАТА И ГЕНОЦИДА!
 
OF THE ABSOLUTELY ЦИНИЧНИЯ CODE OF THINKING & ACTING=
THE ANTI-
DEMOCRATIC VALUE SYSTEM = ANTI-PLURALiSM=
THE ANTI-
LOGIC MENTALITY OF AN(Y) IRRATIONAL MINDSET=
THE ANTI (
FREE MARKET) MORALITY & PRO DICTATORIAL MIND!
IT'S ALL ABOUT
PROMOTING МОДЕЛА НА ТОТАЛИТАРИЗЪМ=
IT'S ALL ABOUT SUPPORTING СИСТЕМАТА НА EAST(ERNiSM)=
IT'S ALL ABOUT
SUPPORTING СИСТЕМАТА НА TZARiSM, БАСИ!
      
THE TODAY’S GLOBAL AUTHORITARIANiSM = THE GLOBAL EAST,
THE TODAY’S PHILOSOPHY OF THE BRUTAL ИДИОТИзЪМ =

THE ABSOFUCKINLUTELY НЕЦИВИЛИЗОВАН (TRIBAL) СВЯТ=
THE ABSOFREAKINLUTELY EVIL VISION OF THE WORLD =
THE ABSOFUCKINLUTELY INCOHERENT/IRRATIONAL VIEW,
THE TODAY’S NARCISSISTIC DRIVE TO (POLITICAL) POWER,
BASED ON
ABSOLUTELY MYSTIC (= WRONG) (SETS OF) VALUES,
THAT
TRULY WANTS TO DESTROY ANY DEMOCRATIC COUNTRY
ЗА ДА МОЖЕ ДА (ЗА)ДЪРЖИ ITS ТОТАЛИТАРНА ВЛАСТ, БАСИ,
КАТО
ПРИЧИНЯВА МНОГО, МНОГО КРЪВОПРОЛИТИЕ И СМЪРТ!

YES, IT IS ALL, ALL ABOUT, LOVELY JOSEPHINE,
THE APPLIED
(NON-)RELIGIOUS МИСТИЦИЗЪМ:
ЗЛО̀ LIVING WITHIN THE (PRE-)20th CENTURY=
ABSOLUTELY PREACHING AND DISTRIBUTING
(A 
DOGMATICВЯРА IN (A VERSION OF) БОГ!IT IS ALL ABOUT THE GOD OF ТОТАЛИТАРИЗЪМ,
ЗА (THE YESTERDAY’S &) THE TODAY’S, LOVELY JOSEPHINE,
ДЪРЖАВИТЕ НА (ИДЕОЛОГИЧЕСКИ) EVIL ДЕБИЛИТЕ, ТЪП(ЧОВЦ)ИТЕ=
THE 21ST CENTURY (GLOBAL) AUTHORITARIANiSM = THE GLOBAL EAST!
  


ЗА ТЕРОРИСТИЧНАТА ЗАПЛАХА ЗА (ХОРАТА
ПО
) СВЕТА BY THE ABSOLUTE EVIL(NESS):
THE (TOTALITARIAN) ABSOLUTE POWER
OF ANY (
BRUTAL, EVIL) DICTATOR(SHIP),
ВЕДНО С HIS INCOHERENT NARRATIVE =
MAKING A HUMAN
(PSYCHE) ПСИХОПАТ=
BEING
INCOHERENT WITH THE REALITY=
СМЪРТНИЯТ ВРАГ НА ЧОВЕЧЕСТВОТОТО,
НА
THE ЦИВИЛИЗОВАНОТО ЧОВЕЧЕСТВО!
OF (OBJECTIVELY) UNDERSTANDING THE TODAY’S (ABSOLUTE) EVIL,
-THE TODAY’S [
IDEA(L)S OF] TOTALITARIAN & AUTHORITARIAN ДЪРЖАВИ-
КОЕТО ВИНАГИ (ИСКА ДА) СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА (УЖ) ДОБРО̀ТО, БАСИ!
ДА ПОГОВОРИМ ЗА THE TOTALLY EVIL СЪЩНОСТТА, LOVELY JOSEPHINE,
НА ДНЕШНИТЕ (ДЕБИЛНО-ЗЛО̀ТВОРНИ) МИСТИЧНИ DOGMATIC ИДЕ(АЛ)И,
 
ЧРЕЗ КОИТО (ЗА)ВИНАГИ
IS BEING (ФАНАТИЧНО) JUSTIFIED & PR AN(Y) IRRATIONAL MORALITY,
КОЯТО (ИСТЕРИЧНО) И В (THE ANCIENT) МИНАЛОТО, И ДНЕС, И (ЗА)ВИНАГИ, LOVELY JOSEPHINE,
(ЩЕ) ДОНАСЯ НАЙ-ГОЛЯМОТО (БРУТАЛНО) ЗЛО̀: ТОТАЛИТАРЕН (ДИКТАТОРСКИ) РЕЖИМ,
ЧИЙТО НАЙ-ГОЛЯМ ВРАГ Е (FOREVER) СВОБОДАТА (IN ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ДЪРЖАВИ)!

ВСЯКА (ВЧЕРАШНА И ДНЕШНА) ТОТАЛИТАРНА ФИЛОСОФИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
(
ИЗ)ПОЛЗВА ПРИНЦИПА НА (THE HUGELY АГРЕСИВНО) НАСИЛИЕ, ВЕДНО С
А
FREAKING НАРАТИВ BASED ON DISHONESTY, ФАЛШИФИКАЦИИ & ЛЪЖИ!
ДИКТАТОРЪТ, ВЕДНО СЪС ЗЛ(ОВРЕДН)АТА СИ СВИТА, ВИНАГИ ОПИТВА
ДА (ФИЗИЧЕСКИ) ЕЛИМИНИРА СВОИТЕ (ЯРКИ) ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОНЕНТИ,
ЗАТОВА ВСЕКИ ДИКТАТОР ПРИЧИНЯВА МНОГО КРЪВОПРОЛИТИЕ И СМЪРТ!

ДИКТАТОРЪТ, ВЕДНО СЪС ЗЛ(ОВРЕДН)АТА СИ СВИТА, ПРОИЗВЕЖДАТ
НЕ
СВОБОДНО (AND НЕПАЗАРНО) (COWARDISH) ОБЩ(ЕСТВ)О, БАСИ! ОХ,
ТАЗ ТОТАЛ(ИТАР)НО ЗЛО̀ВРЕДНА СЪВРЕМЕННА (ИСТЕРИЧНА INDIVIDUAL & SOCIAL) ХИМЕРА,
THAT ABSOFREAKINLUTELY (MOST CERTAINLY) MANIFESTS ITSELF, LOVELY JOSEPHINE,
INTO
POLITICAL, ECONOMIC, INTELLECTUAL & EMOTIONAL (RESENTMENT &) NIHILiSM!
(THE WORST VERSION OF WHICH, LOVELY JOS, IS THE IDEOLOGY OF -THE TODAY’S- (NEO-)FASCiSM, OMFG!)

 

Да поговорим сега, lovely Josephine,
за absolutely ЗЛО̀вредната ideological ДОГМА на всяка ТИРАНИЯ,
[= THE ABSOLUTELY EVIL PHILOSOPHY OF COLLECTIViSM]
за THE TODAY’S perfect(ly EVIL) examples (of мафиотската държава)
when the (
polit-economic) future of the (people in a) nation/държава, баси,
DEPENDS SOLELY ON a single person-ДИКТАТОР (& свитата му) =
за
THE absoFREAKinlutely ЗЛО̀(творчество)ТО, lovely Josephine,
на the TODAY’s най-големите и най-зло̀вредните polit ИДИОТИ,
ведно с their (зло̀вредни по) ИДИОТСКИ (sets of) ИДЕ(ологи,
които зло̀намерено се опитват да наложат като добро̀то, lovely Jos,
на хо̀рата по целия свят, баси! Всъщност това е the today’s ЗЛО̀ТО!THE TODAY’S INHERITORS OF THAT LEGACY!

THE TODAY’S EVIL SYSTEM OF ДИКТАТУРА!
THE TODAY’S EVIL SYSTEM OF НЕСВОБОДА!
THE TODAY’S GREATEST REAL HUMAN EVIL!

THE 21ST CENTURY GLOBAL AUTHORITARIANiSM =
THE (REAL) GLOBAL EAST(ERN WORLD) = ЗЛО̀ТО!
THE IRRATIONAL SYSTEM OF
THE ABSOLUTELY
ЗЛО̀ТО НЕ, НЕ МОЖЕ ALONE ДА ПРОГОНИ ЗЛО̀ТО;
ЗЛО̀ТО НЕ, НЕ, НЕ ИСКА ДА ЕЛИМИНИРА СЕБЕ СИ!
КАК ТОГАВА ДА СЕ
REALLY ОТЪРВЕМ ОТ ЗЛО̀ТО?
ТОВА МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ,
LOVELY JOSEPHINE,
САМО THE SYSTEM OF СВОБОДНИЯ (WESTERN) ЧОВЕК!
НЕКА ДА ПОГОВОРИМ ЗА THE TODAY’S BIGGEST ЗЛО̀ТО,
ЗА
THE TODAY’S УЗАКОНЕНОТО БЕЗЗАКОНИЕ (= МАФИЯ),
КОЕТО
ПРИЧИНЯВА АД: BLOODY БОЛКИ, МЪКИ И ВРЕДИ!
[АДът съществува, където липсва демокрация, а има диктат!]
ОХ, ТАЗ ЗЛО̀ТВОРНА МАФИЯ – НА (ДЪРЖАВИ-)ДИКТАТОРИ!
ОХ,
ТАЗ ЗЛО̀ТВОРНА МАФИЯ – НА (ДЪРЖАВИ-)ТЕРОРИСТИ!
ОХ,
ТАЗ ЗЛО̀ТВОРНА МАФИЯ – THE LEGACY OF CORRUPTION
IN MORALITY, А СЛЕДОВАТЕЛНО И В POLITICS & ECONOMICS!
ОХ, ТАЗ ЗЛО̀ТВОРНА МАФИЯ – THE LEGACY OF 20th CENTURY!
ЕМАНЦИЯТА НА
THE TODAY’S АБСОЛЮТНОТО ЗЛО̀! Е, БАСИ!
THE 21ST CENTURY GLOBAL AUTHORITARIANiSM = REAL ЗЛО̀ТО!


ВСЕКИ
ДИКТАТОР ПРИЧИНЯВА КРЪВОПРОЛИТИЕ И СМЪРТ,
ЗАЩОТО НЕ, НЕ ЦЕНИ (СМИСЪЛА НА) THE HUMAN ЖИВОТА,
А ТОВА ПРЕЗ 21-ви ВЕК, LOVELY JOS, Е REALLY ДИВАЩИНА!
ДА, ВСЕКИ ДИВАК Е
ОПАСНО ТЪП (И ЗЛО̀ТВОРЕН) МРЪСНИК!
ДИВАКЪТ (ИЗОБЩО) НЕ РАЗБИРА И НЕ ЦЕНИ (ЧУЖДИЯ) LIFE!
ДА,
ДИВАКЪТ Е THE TODAY’S АБСОЛЮТНОТО ЗЛО̀! ДА, БАСИ!
ВСЕКИ
ЧОВЕК, КОЙТО SUPPORT ДИВАЩИНА Е СЪЩОТО ЗЛО̀!Нека да поговорим, lovely Josephine,
за the MORALITY (polit-economics & the culture) of the absolute ЗЛО̀ТО!
ИДИОТИТЕ & THEIR ЗЛ(овредн)ИТЕ ИДИОТСКИ SYSTEMS,
които възПРОИЗВЕЖДАТ brainwashed & full of fears хо̀ра,
са
absofuckinlutely ОГРОМЕН ПРОБЛЕМ, lovely Josephine,
за
the lives, liberties, properties & the pursuit of HAPPINESS
of
всички (ir)rational хо̀ра living in the world today! Absolutely!

Всяко АБСОЛЮТНО ЗЛО̀ (в политиката), lovely Josephine,
и преди (1989), и ДНЕС (дори) in the 21-st century, баси,
винаги се основава на идеологията/culture (of) COLLECTIViSM &
ВИНАГИ (иска да) СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА АБСОЛЮТНОТО ДОБРО̀!
Всяко АБСОЛЮТНО ЗЛО̀ което живее в политиката, lovely Josephine, защото is always hungry for (more) power,
затова и това ABSOLUTE ЗЛО̀, и ПРЕДИ in the (past & особено в) 20th century, и ДНЕС in the 21st century,
absofuckinlutely (неистово се стреми да) УПРАВЛЯВА не, не, не 8 години (max), ами (поне!) 2-3 десетилетия, Омфг!
Всяко АБСОЛЮТНО ЗЛО̀ винаги (иска да) СЕ ПРЕДСТАВЯ за АБСОЛЮТНОТО ДОБРО̀, баси! O’mfg!

ЗЛО̀ТО, lovely Josephine, е (за)винаги психо/социо-патично и БЕЗумно обича ВЛАСТ(та)!
ЗЛО̀ТО, lovely Josephine, (си) е винаги зло̀носи вреди, причинява болка, мъка и щети,
in -INDIVIDUAL & SOCIAL- физически, икономически и(ли) ментален контекст! OK? Get it?
Затова ВСЯКО (greater or по-малко) ЗЛО̀, трябва, трябва, absolutely трябва, lovely Josephine,
да
always бъде санкционирано1, изолирано2 или елиминирано3 by the rational people! Absolutely!
Всяка АГРЕСИЯ на всеки агресор Е ЗЛО̀! ЗЛО̀ТО MUST ALWAYS BE НАКАЗВАНО!
АБСОЛЮТНОТО ЗЛО̀ трябва винаги да бъде ABSOLUTELY (тотално) ЕЛИМИНИРАНО!
ВСЕКИ човек, lovely Josephine,

КОЙТО СЪПОРТВА the ideology of COLLECTIVism/totalitarianism is EVIL! Yes, absolutely!
So, нека сега, lovely Josephine,
да поговорим за днешните НЕдемократични страни управлявани от DICTATOR(ship).

ДА ПОГОВОРИМ СЕГА, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА THE DOMAIN OF NO, NO REAL FREEDOM,
ЗА ДУШМАНИТЕ НА TRUE ЦИВИЛИЗАЦИЯТА,

ЗА РЕПРЕСИВНИЯ РЕЖИМ НА ИДИОТИзМА,
THAT IS FULL OF (BLOODY) REAL НАСИЛИЕ;
ЗА POLIT-ИКОНОМИЧЕСКИЯ КАНИБАЛиЗЪМ,
OF
THE TODAY’S EVIL DICTATORIAL STATES,
[= DENYING
THE INDIVIDUAL SOVEREIGNTY =
DENYING INDIVIDUALiSM & PR COLLECTIViSM]
 
 
ЗА БЕСОВЕТЕ НА THE (ANCIENT) COLLECTIViSM-based PHILOSOPHY,
ЗА УРОДЛИВОСТТА НА (ФИЛОСОФИЯТА OF) HARD ДЕСПОТИЗЪМ,
ЗА ПАТОЛОГИЯТА НА THE 21ST CENTURY (ИДЕОЛОГИЯ OF) STATiSM,
ЗА THE EVIL ИДИОТИЗМА НА ABSOFUCKINLUTELY HUGE IMMORALITY

OF
НЕНО̀РМАЛНИТЕ, НЕЦИВИЛИЗО̀ВАНИТЕ (TRIBALiSM-BASED) ДЪРЖАВИ,
& THEIR ABSOFREAKINLUTELY (ЗЛО̀ВРЕДЕН ЗА ХО̀РАТА) NIHILiSTIC WORLD
OF СВЕТАЯ СВЕТИХ НА THE 21ST CENTURY АВТОРИТАРНА ФИЛОСОФИЯ,
THAT
ЗАЩОТО IS IRRATIONAL(ITY-BASED), SO IT WANTS TO KILL MORALITY,
THAT
(IS ABSOFREAKINLUTELY CAPABLE ДА) ПРИЧИНЯВА MASS DAMAGE,
THAT
ВРЪЩА SOME ДЪРЖАВИ BACK TO THE 20th CENTURY ДЕСПОТИЗЪМ:
МОРАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО ABSOLUTE ЗЛО̀


ЧИЕТО
CORE IDENTITY (CULTURE & SYSTEM), LOVELY JOS, IS ДЕ ФАКТО
ТОТАЛ(
ИТАР)НО ОТРИЦАНИЕ НА СВОБОДАТА & THE INDIVIDUAL RIGHTS=
 
REJECTING THE (REAL) CIVILIZATION, BECAUSE LOVING DICTATOR(SHIP) =
ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТОВА SYSTEM У НЕЦИВИЛИЗО̀ВАНАТА ДЪРЖАВА
ЧИЙТО ДЪЛБОКИ КОРЕНИ СА ВИНАГИ НАЦИОНАЛ(-СОЦИАЛ)ИСТИЧЕСКИ!


OH, THAT TOTALITARIANiSM-BASED EVIL (ПОЛИТ-IDEOLOGICAL) MIND(SET)!
OH,
ТОЗ ВРЕДЕН MYSTIC’S (TOTALITARIANiSM-BASED) DYSTOPIAN WORLD,
КОЙТО, ОБАЧЕ, ВИНАГИ ОБЕЩАВА (ДА ИЗГРАДИ) РАЯ НА ЗЕМЯТА, БАСИ!
РЕЛИГИОЗНИТЕ МИСТИЦИ ОБЕЩАВАТ РАЯ UP НЕЙДЕ СИ IN THE SKIES!)
ОХ
, ТАЗ ABSOLUTELY ДЕБЕЛАШКО-НАРЦИСТИЧНА DICTAT(ORIAL) SYSTEM,
ТАЗИ ABSOFREAKINLUTELY ТОТАЛ(ИТАР)НО PSYCHOPATHIC EVIL SYSTEM!
OH, THAT THE ONE & ONLY SOURCE OF TRUTH(FULNESS) & ПРАВДА=EVIL!
OH,
THAT THE ONE & ONLY SOURCE OF СВЕТЛО БЪДЕЩЕ=MISHAPPINESS!
ТУЙ THE ONE & ONLY SOURCE OF TRUTH(FULNESS) & ПРАВДА KILLS PPL!


OH, THAT OLD TOTALITARIANiSM-BASED EVIL (SOCIAL-ECONOMIC) SYSTEM-
BASED ON
THE OLD (COLLECTIViST) CULTURE, OLD IDEA(L)S & OLD HABITS!
[TOTALITARIANiSM, LOVELY JOSEPHINE, IS ALWAYS DECONSTRUCTING ITSELF IN THE LONG-TERM!
WHY? BECAUSE
IT IS AN IMMORAL SYSTEM = AN IRRATIONAL(ITY-BASED) SYSTEM! IT FAILS ITSELF!
НЕРАЦИОНАЛНОТО = НЕПРАКТИЧНОТО = ТО НЕ, НЕ, НЕ МОЖЕ ДА (ПРО)СЪЩЕСТВУВА IN REALITY!
THE IRRATIONAL ВИНАГИ ИЗВЪРШВА ТАКИВА ДЕЙСТВИЯ, ЧЕ СЕ САМОУБИВА, САМОУНИЩОЖАВА!]

OH, THAT OLD TOTALITARIANiSM-BASED EVIL (SOCIAL-ECONOMIC) SYSTEM -
IT IS ALL ABOUT ТОТАЛИТАРНО MONOPOLIZING THE POWER IN A NATION
BY USING ALL THE MANY EVIL
SYSTEM’S TOOLS FOR TERRIBLE РЕПРЕСИИ!
ЦЕЛ НА ТАЗ SYSTEM Е ДА МОЖЕ (СВИТАТА НА) ДИКТАТОРА, LOVELY JOS,
ДА ОБСЕБИ ВЛАСТТА ПОНЕ 20-30 ГОДИНИ, КАКТО И ДА TRULY РАЗПОЛАГА
СЪС СОБСТВЕНОСТТА
НА НАЦИЯТА КАКТО НАМЕРИ ЗА ДОБРЕ! Е, БАСИ, А?!

ТАЗСИСТЕМА IS THE TODAY’S WORLD’S HARDEST ОЛИГАРХИЧЕН МОДЕЛ!
ТАЗ’ EVIL SYSTEM IS ABSOFUCKINLUTELY ТОТАЛ(ИТАР)НО КОРУМПИРАНА,
[КАК(ВА)ТО БЕШЕ В СОЦ ЛАГЕРАСССР, CHINA, НРБ, AND ALL THE OTHER СОЦ СТРАНИ!]
НО ВИНАГИ МНОГО НАГЛО ОПИТВА ДА РАЗДАВА EVIL МОРАЛ(НИ НОРМИ)!

ТАЗ’ EVIL SYSTEM IS IMPOSSIBLE ДА ПРОИЗВЕЖДА СВОБОДНИ ИЗБОРИ,
КАКВИТО СА REALLY НАЛИЧНИ ВЪВ ВСЯКА ДЕМОКРАТИЧНА СТРАНА,
А ПРОИЗВЕЖДА САМО НЕЗАМЕНИМИ ВОЖДОВЕ WHO STAY IN POWER
С ПО ДВЕ-ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯПОНЕ! Е, БАСИ ТАЗ ВЕЛИКА СИСТЕМА,
  
КОЯТО ABSOFREAKINLUTELY ЗАМЪГЛЯВА СЪЗНАНИЕТО НА BIG ВОЖДА =
ПРАВИ
ВОЖДА И СВИТАТА МУ ДА НЕ РАЗБИРАТ (& LIVE ИЗВЪН) REALITY,
КОЕТО ПРАВИ ТАЗ’ ABSOLUTELY EVIL SYSTEM, LOVELY JOSEPHINE,
(
ДА СТАВА) ВСЕ ПО-НЕМОРАЛНА=НЕРАЦИОНАЛНА=НЕПРАКТИЧНА!
 

THE YESTERDAY’S & TODAY’S ТОТАЛИТАРИЗЪМ = CORRUPT ФИЛОСОФИЯ,
КОЯТО Е BASED НА ABSOLUTELY КОРУПЦИОННИ (IRRATIONAL) ИНТЕРЕСИ!
 
OH, THOSE CORRUPT MINDS, THAT ARE BASED ON CORRUPT IDEOLOGY (IDEAS)!

ТАЗ’ EVIL SYSTEM IS IMPOSSIBLE ДА ПРОИЗВЕДЕ DEMOCRATIC ЛИДЕРИ,
А ПРОИЗВЕЖДА (САМО) ДИКТАТ, ВЕДНО С ITS DISHONEST NARRATIVE!
ТАЗ’ EVIL СИСТЕМА Е ОГРОМНА ЗАПЛАХА ЗА СЪСЕДНИТЕ Й ДЪРЖАВИ,
А ТОВА ПРОИЗВЕЖДА ОГРОМНИ RESENTMENT & ОМРАЗА МЕЖДУ ХО̀РА!
ВСЕКИ ДИКТАТОР ПРИЧИНЯВА VERY MUCH КРЪВОПРОЛИТИЕ И СМЪРТ!
А ТОВА ПРЕЗ 21-ви ВЕК, LOVELY JOS, Е REALLY ДИВАЩИНА!

ДА, ВСИЧКИ ГОЛЕМИ И ВАЖНИ БИТКИ, LOVELY JOSEPHINE,
ВЕДНО С THEIR СЪПЪТСТВАЩИ ГИ НАРАТИВИ И ЛОЗУНГИ,
И В ANCIENT TIMES, И ВЧЕРА, И ДНЕС IN THE 21ST CENTURY,
ВИНАГИ СА БИЛИ И (ЗА)ВИНАГИ ЩЕ БЪДАТ
ПРЕДИ ВСИЧКО В ПОЛЕТО НА МОРАЛА! ДА!
ДА,
ТЕЗБИТКИ/WARS ВИНАГИ, LOVELY JOS,
СА МЕЖДУ (IR)RATIONAL ФИЛОСОФИИ! YES!
 
ДА ПОГОВОРИМ СЕГА,
LOVELY JOSEPHINE,
ЗА THE ВРЕДОНОСНАТА CULTURE OF ТИРАНИЯ, CULTURE OF COWARDS,
 
THE TRIBAL(iSTIC COLLECTIViST CULTURE) OFTHE EAST(ERN)” (VISION)
FOR ORGANIZING THE (LIVES & ACTIVITIES OF THE PPL IN THE) WORLD,


BASED ONTO (APPLYING)
HARD РЕПРЕСИИ & MANIPULATIVE МЕТОДИ=
ТАЗEVIL КУЛТУРА НА ТИРАНИЯТА, И В МИНАЛОТО, И ДНЕС, PROMOTES
THE EVIL MORALITY (CULTURE) OF CONFORMiSM:

OF
РАБОЛЕПИЕ, СЕРВИЛНОСТ, УГОДНИЧЕСТВО-
ALL OVER THE (21 CENTURY) WORLD, БАСИ!

THE ROOT OF МОРАЛЕН, SPIRITUAL & ИДЕОЛОГИЧЕСКИ АБСУРД/ДИСИНТЕГРИТЕТ!
 
ДА ПОГОВОРИМ ЗА
THE TODAY’S ЧУДОВИЩНИЯ STUPIDiSM, LOVELY JOSEPHINE,
OF (ГОЛЯМАТА ОПАСНОСТ OF) НЕЦИВИЛИЗО̀ВАНАТА (ВЛАСТОВА) SYSTEM,
ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY (REAL) ЧУМАТА НА 21-ВИ ВЕК,
ЗА THE TODAY’S TOTALITARIAN(iSM-BASED) UNITED FRONT,
ЗА THE EVIL (COLLECTIViSM-BASED) IDEA(L)S, LOVELY JOS,
THAT
ARE REPRODUCED FROM THE PREVIOUS CENTURIES,
AND ESPECIALLY FROM THE (
MOST BLOODY)  20th CENTURY!
 
НЕКА ДА ПОГОВОРИМ СЕГА, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА ДНЕШНИТЕ ИСТИНСКИ ЗЛОТВОРНИ & ТОКСИЧНИ ДИКТАТОРИ,
ЗА ДНЕШНИТЕ TRULY EVIL ТИРАНИЧНИ ДЪРЖАВИ, WHICH ARE:
MINIMIZING THEIR CITIZENS’
FREEDOMS IN THE 21-ST CENTURY,
MAXIMIZING
THE EVIL КАСТОВАТА (ОЛИГАРХИЧНА) СИСТЕМА,
EXPORTING
AN EVIL MORALITY TO THE (21-ST CENTURY) СВЯТ,
EXPORTING EVIL ФИЛОСОФИЯ TO THE (21-ST CENTURY) WORLD,
EXPORTING TOTALITARIANiSM TO THE (21-ST CENTURY) WORLD,
AND EXPORTING ABSOLUTELY BLOODY WARFARiSM!
      [Do you
, lovely Josephine, get DÉJÀ VU?    
      Ох, тез’ today’s БЕЗправови държави, ведно с their стари и озло̀бели Вождове,
       в които човешкия ЖИВОТ, lovely Josephine, НЕ, НЕ, НЕ означава много! Баси, а?!
      
За тоз ДИВашки манталитет смъртта на many хора се смята за нормално нещо,
      
щом като защитава their олиг(арх)офренична ВЛАСТ & dishonest интереси, баси!
       
Ох, тез’ today’s ДЕБИЛИthey don’t give a shit about (other people’s) human lives!

          
Ох, тез’ today’s EVIL политически глав(атар)и - те всички са abso(freakin)lute диктатори, баси,
          
they are absofreakinlutely ВЕЧНО ГЛАДНИ за (все повече време & все по-голям монопол в)
          
ПОЛИТ(ико-икономическа CORRUPT) ВЛАСТ, и които са причина за избиване на MANY ХО̀РА=
          тезНЕморални хора са истински ТЕРОРисти! Всеки диктатор creates кръвопролитие и смърт!
          
Ох, това безумие и тазНЕчовешка ЖЕСТОКост! Ох, тез’ TODAY’s absofreakinlutely EVIL ИДИОТИ,

 
   full of absoFREAKinlutely БОЖЕствен КОМПЛЕКС, баси, full of тотал(итар)но IRrational (= mindfucked) наративи,
      who absofuckinlutely (want & се) опитват to play GOD (Tzar)! Ох, тазabsofuckinlutely идиотска МАНИЯ за величие!
 
          Ох, тез’ today’s EVIL политически глав(атар)и, те НЕ заслужават да са се раждали ИЗОБЩО,
           защото, lovely Jos, тезtruly evil ИДИОТИ, причиняват huge СТРАДАНИЯ на милиарди хо̀ра
 
просто защото
, lovely Josephine, тезИДИОТИ -
          they LOVE to stay in POWER as much as possible & на всякаква цена! Баси ИДИОТИзма, ДЕБИЛизма!
TODAY, there is NO, NO BIGGER RESENTment force,
TODAY, there is NO, NO more NIHILiST ИДИОТИзъм,
TODAY, there is NO, NO more FANATIC ДЕБИЛИзъм,
            than the TRIAD of (dictatorial) EVILness, lovely Jos, която се ВОДИ от Tzar P@tin’s psycho militarism!
          
 Oh, that POLITically VIOLENT Asian ИДЕологиЯ = that is based onto ПОЛИЦЕЙСКАТА ДЪРЖАВА -
          
 yes, ТОВА е ABSOFUCKINLUTELY ИДИОТИЗЪМ! Do you like, love и(ли) SUPPORT, lovely Josephine,
          
 the DOGMA of the “morality POLICE” в тез’ states? OТОЗ’ опасно ЗЛО̀творен BIG BROTHER(iSM),
          
 who иска ДА КОНТРОЛИРА всичко in ppl’s lives! Don’t you, lovely Josephine, get a déjà vu? Баси!
          
 TRYING to CHANGE the ppl’s minds towards EVIL = the worst NIHILiSTIC force that is RESENTing freedom!
    
Ох, тезabsofreakinlutely маниакални DICTATOR(ship)S: the today’s NARCISSISTIC DRIVE TO (to stay in) POWER,
       till DEATH TEARS THEM absofuckinlutely APART, omfG!
       Ох, тезостарели и озло̀бели Вождове of the Evil, баси!
           
           

 
IT’S ALL ABOUT THE 21ST CENTURY EVIL IDEOLOGY OF STUPIDiSM: IDIOCRACY OF THE (UNITED) IDIOTS =
OH, YES, LOVELY JOS, “ВОСТОК - ЕТО ДЕЛО ТОНКОЕ”:
AN
ABSOLUTELY TOTAL(ITARIAN POLIT) AUTOCRACY,
TOTALITARIAN AUTHORITY AROUND A SINGLE ВОЖД,
[AN ABSOLUTELY EVILNESS CAUSING CRIMINAL MINDSET,
AN ABSOLUTELY
SOCIO/PSYCHO-PATHIC HUMAN/IDEA(L)S]

ДИКТАТОРИ, СЪР! THE EVIL IDEOLOGY/SYSTEM, SIR!
THE (WORLD’S) MOST CORRUPT MIND(SET)S (= EVIL),
WHICH CAUSE SO MUCH BLOODY
БОЛКИ, МЪКИ & СМЪРТ!

THE TODAY’S EMPIRE OF THE UNITED ABSOLUTE EVIL =
ЗЛАТА ИДЕ(ОЛОГИ OF GRABBING (ВСЕ ПОВЕЧЕ) ВЛАСТ,
AND USING IT
ЗА (a TZARism’s) DISHONEST ОБЛАЖВАНЕ, THAT
ВИНАГИ СЕ ПРЕДСТАВЯ
AS “WORKING FOR THE PUBLIC GOOD”!

 
 
ФАНАТИЗИРАНИТЕ (ПО МЕСИАНСКИ) ДИКТАТОРИ & (ЦЕЛИ) ДЪРЖАВИ!

THE 21ST CENTURY ABSOFREAKINLUTELY EVIL BARBARIC (ДИВАШКИ & ДИКТАТОРСКИ) РЕЖИМИ,
ALL OF WHICH, LOVELY JOSEPHINE, TRY TO USE THE EVIL MACHIAVELLIAN APPROACH, БАСИ!
ЗА
ДНЕШНИЯ ABSOLUTELY EVIL ИЗТОЧНО-АЗИАТСКИ МОДЕЛ OF ANTI-ЗДРАВОМИСЛИЕТО!
ЗА
ДНЕШНИТЕ (ЗЛО̀ТВОРНИ И ЗЛО̀БНИ) ASIAN DICTATOR(SHIP)S КОИТО, LOVELY JOSEPHINE,

  
ABSOFREAKINLUTELY МРАЗЯТ INDIVIDUALiSM & SELF-RESPONSIBILITY,
ABSOFREAKINLUTELY МРАЗЯТ ЗАПАДНИЯ (ДЕМОКРАТИЧЕН) СВЯТ &
НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОБЕРАТ В КОЖАТА СИ, ЧЕ ЦЕЛИЯ ПО-СВОБОДЕН
(
ДЕМОКРАТИЧЕН) СВЯТ IS THE REAL LEADER OF THE WHOLE WORLD,
[& ESPECIALLY THE TODAY’S ANGLO-AMERICAN DEMOCRATIC SYSTEM]
КАКТО IN THE POLITICAL, ТАКА И В ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТЕКСТ! YES!
ОХ, ТАЗ ИДЕ(ОЛОГИ)Я НА ИДИОТСКИ ЗЛО̀ТВОРНОТО!


Ода, и ЕДИН човек, lovely Josephine,
ДОРИ и само един зло̀творен човек,
и в миналото, и ДНЕС, и (за)винаги,
[който фанатично си ВЯРВА, баси, че е
-и ТАКА го играе- Tzar = Господ(ар) =
paternalism-based Tzarism/Imperialism!]
SUPPORT-ван by a very, very TINY MINORITY,
[the
Tzar-Господ(арската) ЗЛ(овреднСВИТА]
BASED on
absoFREAKinluntely EVIL идеология
& the application of the MOST EVIL ПРИНЦИП,
-THE OLD (LINE OF) ДИВАшка ФИЛОСОФИЯ-
може да УНИЩОЖИ настоящето и бъдещото
НА НЯКОЛКО ПОКОЛЕНИЯ ХОРА от една
цяла нация, федерация, баси!
Yes, absolutely!

  
OH, THOSE
ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONAL IDEOLOGY & PEOPLE=
НЕСВОБОДНО (& НЕПАЗАРНО) ОБЩЕСТВО, BASED ON НИХИЛИЗЪМ,
THE ABSOLUTE NIHILIST SPIRIT OF GODDiSM, БАСИ!

ОХ, ТАЗ ФИЛОСОФИЯ НА ИДИОТСКИ ЗЛО̀ТВОРНОТО!


ДА, ТОВА Е THE EVIL (VISION OF) СВЕТА - OF ХЕЙТ & ДЕБИЛИЗЪМ!

ONLY THE SMART PPL CAN UNDERSTAND1, KNOW2 & DIFFERENTIATE3,
THE RATIONAL FROM AN(Y) IRRATIONAL ФИЛОСОФИЯ (& IDEOLOGY),
ДОБРО̀ТО ОТ (BAD И) ЗЛО̀ТО, ПРАКТИЧНОТО ОТ НЕПРАКТИЧНОТО,
РЕАЛНОТО ОТ МИСТИЧНОТО,
КРАСИВОТО ОТ ГРОЗНОТО!
ИРАЦИОНАЛНИТЕ - CANNOT!
 
THE IRRATIONAL PPL РАЦИОНАЛИЗИРАТ ВСЕВЪЗМОЖНИ НАРУШЕНИЯ
НА THE INDIVIDUAL RIGHTS, КОИТО ПРЕДСТАВЯТ TO THE WORLD КАТО
ИСТИНСКИ СВОБОДИ И ДОБРИ МОДЕЛИ” ЗА ЖИВЕЕНЕ IN A SOCIETY!
THE IRRATIONAL PPL CAN ABSOFUCKINLUTELY HATE! OH, THOSE HATERS!

IT IS ALL ABOUT
THE EVILNESS, LOVELY JOS, OF THE TOTALITARIAN SYSTEM!
THE MENTALITY OF A DICTATOR (ТИРАНИН) IS THE MENTALITY НА ТЕРОРИСТ,
ЗАЩОТО ТЕРОРИЗИРА СВОЯ И(ЛИ) ЧУЖДИ НАРОДИ! YES, ABSOLUTELY!
 
ОХ, ТОЗ (TODAY’S) ABSOLUTELY EVIL ИЗТОЧНО-АЗИАТСКИ МОДЕЛ OF THE ANTI-ЗДРАВОМИСЛИЕТО!
   

ТЕЗ’ ABSOLUTELY MAD & ЗЛО̀ВРЕДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ГЛАВАТАРИ HAVE THE EVIL IDEA(L), LOVELY JOSEPHINE,
  
ДА УБИЯТ THE REAL (= THE WESTERN) CIVILIZATION = THE ONLY REALLY FREE(R) & PROSPEROUS PART OF THE WORLD=
ТЕЗIRRATIONAL(ITY-BASED) IN THOUGHT & ACTION PEOPLE (WANT TO) KILL MORALITY!
  
ОХ, ТЕЗ СЪВРЕМЕННИ (21ST CENTURY) DICTATOR(SHIP)S THEY ВИНАГИ PRODUCE  IMMORAL LAWS,
ЗАЩОТО СА ABSOLUTELY ИСТИНСКИ ПАТОЛОГИЧНИ ЛЪЖЦИ, ИЗМАМНИЦИ И BLOODY EVIL УБИЙЦИ!
   
ОХ, ТЕЗ’ СЪВРЕМЕННИ (21ST CENTURY) ДЕСПОТИTHEY ARE ABSOLUTELY DISHONEST POPULiSTS,
КОИТО СА ВИНАГИ ГОТОВИ НА ABSOFUCKINLUTELY ВСИЧКО В ИМЕТО ДА ЗАДЪРЖАТ ВЛАСТТА СИ!
ОХ, ТЕЗ’ СЪВРЕМЕННИ (21ST CENTURY) ДЕСПОТИTHEY LACK MORAL & INTELLECTUAL INTEGRITY И
ВИНАГИ УПРАВЛЯВАТ ABSOFREAKINLUTELY КОРУПЦИОННО & СИЛОВО - USING THEIR INQUISITION!
ДА, ТАКА ДЕЙСТВА (ЧРЕЗ ВСЯКАКВИ КОРУПЦИОННИ POLIT & ECONOMIC СХЕМИ) ANY DICTATOR(SHIP),
WHICH
ВИНАГИ И С ВСЯКАКВИ СРЕДСТВА СЕ ОПИТВА ДА ЗАДЪРЖИ МОНОПОЛНАТА СИ ВЛАСТ, БАСИ!

ALL OF THE(SE) DESPOTS, LOVELY JOSEPHINE, LOVE COLLECTIViSM & COLLECTIVE RESPONSIBILITY,
ALL OF THESE DESPOTS, LOVELY JOSEPHINE, LOVE THE(IR) ABSOLUTE CENTRALIZATION OF POWER,
КОЯТО THESE PEOPLE ДЕСЕТИЛЕТИЯ) УПРАЖНЯВАТ ЧРЕЗ МОДЕЛА НА ПОЛИЦЕЙСКА ДЪРЖАВА!
И В
МОНАРХО-ТЕОКРАТИЧНИТЕ ВРЕМЕНА, И YESTERDAY, И ДНЕС (ДОРИ), БАСИ, OMFG,
ВСЕКИ ДИКТАТОР (ИЗ)ПОЛЗВА REAL EVIL МЕТОДИ & СРЕДСТВА, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА ДА ВРЕДИ НА ХО̀РАТА, КАТО РУШИ СВОБОДАТА, ЖИВОТА И THE FREE MARKET =
ВСЕКИ ДИКТАТОР ПРИЧИНЯВА VERY, VERY MUCH КРЪВОПРОЛИТИЕ И СМЪРТ,
А ТОВА (ОСОБЕНО ПРЕЗ 21-ви ВЕК), LOVELY JOS, IS ИСТИНСКА ДИВАЩИНА =
  

МОРАЛНОТО1-ПОЛИТИЧЕСКОТО2 (& ИКОНОМИЧЕСКОТО3) АБСОЛЮТНО ЗЛО̀ =
= ТОТАЛ(ИТАР)НО ОТРИЦАНИЕ НА СВОБОДАТА & THE INDIVIDUAL RIGHTS =
REJECTING THE (REAL) CIVILIZATION, JUST BECAUSE LOVING THE DICTATORSHIP =
JUST BECAUSE ДИКТАТОРА ИСКА НА ВСЯКА(КВА) ЦЕНА ДА СЕ ЗАДЪРЖИ НА ВЛАСТ!
ДА,
ВСЕКИ  DICTATOR IS THE (ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКИ) FRANKENSTEIN = ТИРАНИН!
YES, ANY DICTATOR IS A HUGE RESENTER = НЕИСТОВО МРАЗИ СВОБОДАТА И ALL,
ALL
THE HONESTLY УСПЕЛИТЕ/PROSPEROUS/ПРОДУКТИВНИ ХО̀РА AND СТРАНИ!
ОХ,
ТОЗ NEO-ИНТЕРНАЦИОНАЛ НА НЕДЕМОКРАТИЧНИТЕ ДЪРЖАВИ/НАРОДИ!
ОХ,
ТОЗTODAY’S ИЗТОЧНО-АЗИАТСКИ МОДЕЛ OF ANTI-ЗДРАВОМИСЛИЕТО!
OH, THAT ABSOFUCKINLUTELY EVIL TOTALITARIAN SYSTEM OF TODAY!


ЗА
ДОГМАТИЧНО-ФАНАТИЧНАТА ВЯРА В СОБСТВЕНАТАПРАВДА,
В СОБСТВЕНАТА ЦАРСКА (DICTATORIAL) НЕПОГРЕШИМОСТ, БАСИ!
ВСЕКИ
ДИКТАТОР/TZAR, И В МИНАЛОТО, И ДНЕС IN THE 21ST CENTURY,
ДА
, ANY ДИКТАТОР ИМА, LOVELY JOSEPHINE, ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ:
ДА СЕ ЗАДЪРЖИ НА ВЛАСТ НА ВСЯКА ЦЕНА & USING ANY СРЕДСТВА!
ВСЕКИ ДИКТАТОР DICTATES BY APPLYING ТОТАЛ(ИТАРЕН)ЕН STATiSM,
& IS
BASED ON ЗЛО̀ТВОРНАТА ДОГМА НА ДОКТРИНАТА OF MYSTICiSM!
ВСЕКИ ДИКТАТОР УПРАВЛЯВА BY USING BRUTAL COERCION & FORCE!
ВСЕКИ ДИКТАТОР, LOVELY JOSEPHINE, IS REAL УБИЕЦ – УБИВА ХО̀РА!
ВСЕКИ ДИКТАТОР ПРИЧИНЯВА МНОГО КРЪВОПРОЛИТИЕ И СМЪРТ,
А ТОВА (ОСОБЕНО ПРЕЗ 21-ви ВЕК), LOVELY JOS, E REAL ДИВАЩИНА!
ВСЕКИ ДИКТАТОР УПРАВЛЯВА BY SEEING СЕБЕ СИ AS TRUTH TZAR!
ВСЕКИ ДИКТАТОР, LOVELY JOSEPHINE, И ПРЕДИ, И TODAY, Е ДИВАК!
  
THE EVIL SYSTEM OF (TODAY’S HUGE) ДИВАЩИНАТА =
ТОВА Е
THE MODEL OF COERCIVENESSlovely Jos, OF THE 100% STATiSM:
PATERNALiSM = the world of EVIL ВОЖДизъм DICTATORship,  SAVIOURism!
THE MODEL OF ТОТАЛИТАРИЗЪМ IS BASED ON THE RADICAL NATIONALiSM
& THE ABSOFREAKINLUTELY
EVIL ДОГМА OF МИСТИЦИЗЪМ! ABSOLUTELY!
ДА,
EVIL ДОГМАТА НА МИСТИЦИЗМА ПРОИЗВЕЖДА ТОТАЛИТАРИЗЪМ! YES!

И днес (в днешния 21st century свят), lovely Josephine,
има, да, има много (кофти и агресивни) хо̀ра (& мнозинства от цели нации),

които (because IRRATIONAL in their reasoning & thinking) харесват и съпортват, баси,
(
the dark & evil) PHILOSOPHY of (harder or softer) АВТОКРАТИЗЪМ = ТИРАНИЯ = ДИКТАТ(урка) =
 
недолюбват (
THE RATIONAL CONCEPT OF THE IR:) нито свободата, нито независимостта, нито the rational Law, нито демокрацията!
 
И днес (в днешния 21st century свят), lovely Josephine,
имперското самочувствие и погрешната представа, която такива IRRATIONAL people имат за себе си и за (организацията на) света,
ги води към the (path to) RESENTMENT & ОМРАЗАТА към (красивото по) света и демокрацията = the path to ЗЛО̀вредна ТИРАНИЯ!
 
ТИРАНИЯТА, by its very nature, lovely Jos,  винаги иска и се стреми да разваля или разрушава СВОБОДОЛЮБИВОТО И КРАСИВОТО!
През 20-ти век, таз ОГРОМНА & СВЕТОВНА (СОЦ-based; Eastern ideology of) ТИРАНИЯ, lovely Josephine,
беше ПОБЕДЕНА и разрушена by the West(ern moral, political & economic) SYSTEM (, based on -the RATIONAL principles of- capitalism)!
Всяка
ТИРАНИЯ, и преди, и днес, е absofreakinlutely РЕПРЕСИВНА СИСТЕМА = TRIBALiSM = НЕ може да бъде ЦИВИЛИЗОВАНА!
И
днес, обаче, в днешния 21st century свят, lovely Josephine,

за огромно съжаление на ВСИЧКИ  свободолюбиви, НЕзависими & responsible (= истински RATIONAL) ХО̀РА, баси,
absofreakinlutely СЪЩЕСТВУВА the (IDEOLOGY of) "Империята на ЗЛО̀ТО" (as defined in the 20-th century by the Western culture)!
Да, и днес,
in the 21st century, lovely Josephine,
съществува ИДЕОЛОГИЯТА based onto THE DARK VISION of the coercive & aggressive STUPIDism:the new ОЛИГАРХ-ФАШИЗЪМ!
 
 
So, let’s now talk, lovely Josephine,
about the TODAY’S EVIL
TOTALITARIAN SYSTEM,
about
the (heart of) today’s ФИЛОСОФИЯТА на the absolute (FASCiST главатарите на) ТИРАНИЯТА, that wants to kill КРАСОТАТА,
wants to kill the (SPIRIT OF) FREEDOM и да coercively наложи НЕСВОБОДАТА, STATE’S CENTRALIZATION! Do you get DÉJÀ VU?


OF THE TODAY’S ABSOLUTE IMMORALITY
OF THE LAW (AND ВЛАСТТА/ДЪРЖАВАТА)
PRODUCED BY (ОРКИТЕ OF) НАСИЛНИЦИ,

WHO (RE)
PRODUCE & APPLY, LOVELY JOS,
THE IRRATIONAL LAW (AND ОБЩЕСТВО)!
ОХ, ТЕЗИ ФЕОДАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА,
THAT ARE ТОТАЛ(ИТАР)НО CONTROLLED
(
НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАРЕД, БАСИ!)
BY THEIR EVIL
NATIONALiST ДИКТАТОРИ!
ГЕОПОЛИТИКАТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА,
ПРИКРИВАЩ СЕ ЗАД THE ПОПУЛИЗМА!
OH, THOSE MANIACAL DICTATOR(SHIP)S,
THE TODAY’S (PSEUDO) RELIGIONS & CULTS!ЗА
ДНЕШНОТО (21-ви век) АБСОЛЮТНО ЗЛО̀ =
THE ABSOLUTE EVIL (DICTATORIAL) REGIMES =
НЕДЕМОКРАТИЧНИТЕ (TSARiST) ГОСУДАРСТВА,
ВЕДНО С ТЕХНИТЕ
ABSOLUTELY EVIL ГЛАВАТАРИ =
ЗА ДНЕШНИТЕ ABSOFREAKINLUTELY EVIL EMPIRES =
РЕПРЕСИВНИ РЕЖИМИ, В КОИТО ДОБРО̀ТО ЛИПСВА=
ДОМЕЙНЪТ НА (THE HEART OF) НЕЗДРАВИЯ (РАЗ)УМ!
GOING INTO A TOTALITARIAN, LOVELY JOSEPHINE,
(COMING) FROM AN AUTHORITARIAN STATE!
БАСИ!
[THE ROAD TO THE TODAY’S REAL FASCiST STATE!
ALL THE DICTATOR(SHIP)S WANT TO DOMINATE OVER
THE PEOPLE OF THEIR OWN NATION AND THE WORLD!
AND THAT’S EXACTLY WHY
WE NEED (TO BE IN) NATO!]
 
ЗА THE TODAY’S MOST EVIL ВРАГ OF (ANY) FREEDOM -
OF
THE CIVILIZED & THE FREER (PART OF THE) WORLD!
ЗА НЕО-ФЕОДАЛИЗМА IN THE 21 CENTURY OF THE EAST=
THE ABSOFREAKINLUTELY TODAY’S TOTALITARIAN EAST!
IT IS THE TODAY’S
TOTALITARIAN(iSM-BASED) SYSTEM!


THE HEART OF THE PHILOSOPHY OF THE (ОРДИТЕ НА) ОРКИТЕ,
ВЕДНО С THEIR “ИЗБИРАНИ (ОТ НАРОДА), НЕЗАМЕНИМИ AND
ВЕЛИКИ
”, LOVELY JOS, ГЛАВАТАРИ-ВОЖДОВЕ FOR LIFE, БАСИ!
DO YOU, LOVELY JOSEPHINE, GET ДЕЖАВЮ? OR R U TOO YOUNG?
ANYWAYS, DO TRY
TO UNDERSTAND & REMEMEMBER, LOVELY JOS,
ЧЕ ЗЛ(ОВРЕДН)АТА TOTALITARIAN СИСТЕМА MUST BE ТОТАЛНО DESTROYED!

Всеки really РАЦИОнален човек предпочита (in 21st century), lovely Josephine,
да
(учи и да) живее в ДЕМОКРАТИЧНИЯ (the Western = the civilized = freer) СВЯТ,
[почти всички от източно-европейските страни вече, макар и трудно заради СОЦ миналото си,
  са вече
интегрална част от този ДОМЕЙН на the much FREER & HAPPIER хо̀ра и институции -
 
 ЕДИНСТВЕНИЯТ ДОМЕЙН, който in 21st century respects the principle of the individual RIGHTS!]
където
(може да) има истински SELF-КОНТРОЛ за това, което се случва с него,
а не, не да живее в някоя
АВТОРИТАРНА или ТОТАЛИТАРНА страна/среда/СИСТЕМА,
управлявана от някой си
absofreakinlutely (лъжлив, жесток и агресивен) ДИКТАТОР,
който (с по няколко десетилетия да) тотал(итар)но КОНТРОЛИРА, lovely Josephine,
ЖИВОТИТЕ, СВОБОДИТЕ И СОБСТВЕНОСТТА на цялото население in a nation.
Тhe Western (= the truly civilized = the democratic) world (& culture), lovely Josephine,
as a
POLITical (democratic) organization е НЕдобро̀ (за the rational хо̀рата) нещо,
защото НЕ, НЕ, НЕ е
absolutely истинска СВОБОДА (= true application of the IR)
ала
the Western (= the civilized) world (& culture), lovely Josephine,
as a
POLITical (democratic) organization е НЕдобро̀ (за the rational хо̀рата) нещо,
защото НЕ, НЕ, НЕ е
absolutely истинска СВОБОДА (= true application of the IR)
ала
the Western (= the civilized) world (& culture), lovely Josephine,
при все its МНОГО НЕДОСТАТЪЦИ (= консенсусно-pragmatic BEHAVIOUR)
(should NOT &) CANNOT be
MORALLY EQUIVALENT,
идеологически EQUIVALENT, политически EQUIVALENT,

с някоя (си) истинска държава-ДИКТАТУРА! ОК? Get that?
Никоя страна in the Western world, lovely Josephine,
is NOT
, NOT, NOT MORALLY EQUIVALENT to a DICTATorship!
Разумен човек does NOT EQUALIZE the GOOD with the EVIL!
Разумен човек does NOT MORALLY EQUALIZE, lovely Josephine,
(
democratic страна членка на) the West to a dictatorship! OK? Get it?

Само
ГЛУПАВи и(ли) ЗЛО̀вредни хо̀ра, lovely Josephine,
могат да приравняват/уравняват (democratic страна членка на) ЕС
с някоя
си (yesterday’s or TODAY’s) държава-ДИКТАТУРА/СИСТЕМА!
Само ГЛУПАВи и(ли) ЗЛО̀вредни хо̀ра, lovely Josephine,
могат да съпортват (политиките/действията на) някоя ДИКТАТУРА!
Природата на ANY (yesterday’s or TODAY’s) ДИКТАТ(УРА)/СИСТЕМА,
NO MATTER if religiosity-based or not (so much),
e
absolutely БЕЗчовечна; е really ЗЛО̀(бно)TO; е НЕморална;
is an
absofreakinlutely ATTACK on LIFE1, freedom2, pro(s)per(i)ty3,
civilization4 and the (pursuit of) HAPPINESS5 of the INDIVIDuals!
Следователно ANY (today’s) ДИКТАТ(УРА)-СИСТЕМА must be DESTROYED!
 
Нека сега TO EXPOSE the today’s SYSTEM, lovely Josephine, of ANTI-WESTERN(ism),
ведно с (БГ, ЕС) хо̀рата-ПЕТОКОЛОННИЦИ, баси, who absofreakinlutely SUPPORT
this EVIL (& TRIBAL) ideology of АНТИ-ЗАПАДНИЧЕСТВОТО, ANTI-FREEDOM!
  


НЕКА ДА ПОГОВОРИМ,
LOVELY JOSEPHINE,
ЗА THE DARK & NEGATIVITY-BASED ДОМЕЙНА
OF THE ЗЛО̀ВРЕДНИТЕ ИДЕИ & WORLDVIEWS,
ЗА THE BRINGER OF ABSOLUTE EVIL(NESS),

ЗА THE EVIL МАШИНАТА (& МАШИНАЦИИТЕ)
НА THE 21ST CENTURY ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА,
[ОХ, ТОЗ МОДЕЛ/SYSTEM OF ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО! –
thank you Ronald Reagan за убеждението, че истински
ДОБРОТО  В-И-Н-А-Г-И  ПОБЕЖДАВА ЗЛО(ТВОРНО)ТО!]
ЗА БРУТАЛНО НАГЛИЯ ЦИНИЗЪМ, LOVELY JOSEPHINE,
НА THE POLIT ЕЛИТА НА ТОТАЛИТАРНОТО ОБЩЕСТВО =
ЗА ЗЛО̀ДЕИТЕ-ЦИНИЦИ BASED ON ВРЕДНА ИДЕОЛОГИЯ!
ОХ,
ТАЗИ ЗЛО̀ВРЕДНА ФИЛОСОФИЯ НА НЕСВОБОДАТА,
КОЯТО ВИНАГИ RESENTS THE RATIONAL(ITY) SYSTEM,
  
КОЯТО ВИНАГИ ИСКА TO KILL ДОБРО̀ТО1, THE FREE(DOM)2,
ВЕДНО С THE (FREE) MARKET3 ОБЩЕСТВО = ОЛИГАРХИЯ!
DICTATORSHIP-BASED ОЛИГОФРЕНИЧНА ВЛАСТ = MAFIA!
ТОВА Е THE TODAY’S ABSOLUTE ЗЛО(ТВОРНО)ТО = 1984!

ВСЯКА
ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА Е ЗЛ(ОВРЕДН)А!
ВСЯКА ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА Е ФАШИЗОИДНА!
ВСЯКА ФАШИЗОИДНА ВЛАСТ, LOVELY JOSEPHINE,
Е
ОЛИГАРХИЧНА1, AGGRESIVE2 И НАСИЛНИЧЕСКА3!
ДЪРЖАВАТА НА THE HARCORE ПОЛИЦЕЙЩИНАТА
ВИНАГИ Е БИЛА И ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ, LOVELY JOS,
THE GREATEST RESENTER OF THE (FREE) WORLD=
THE GREATEST RESENTER OF THE REALLY GOOD! 


COERCIVE ЕТИКА, ПРИНЦИПИ & POLITICS!

OF MODERN DAY ABSOLUTELY EVIL (1984)
&
ABUSIVE IDEOLOGY OF THE DARK(NESS),
ИЗПОВЯДВАНА ОТ EVIL ХО̀РА, LOVELY JOS,
КОИТО СА НЕЧЕСТНО ИЗБИРАНИ TO BE ON
THE ВЪРХА НА POLIT-ECONOMIC ВЛАСТТА
ЗА ПОНЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ
, БАСИ?!
ТАКИВА ХО̀РА (& THEIR ИНСТИТУЦИИ) СА
ABSOFREAKINLUTELY DUMB, ДЕБИЛ(Н)И=
НЕОБРАТИМО КОРУМПИРАНИ (
MINDS OF)
ХО̀РА - BY THE IRRATIONAL (SETS OF) IDEAS!

OF THE 21ST CENTURY ИДЕОЛОГИЧЕСКА И
ПОЛИТИЧЕСКА DARKNESS (ДИКТАТУРА) =
ДОМЕЙНЪТ OF THE ABSOFREAKINLUTELY
НЕЦИВИЛИЗОВАНОТО, THE REALLY TRIBAL=
THE MODERN DAY (EVILNESS OF) STATiSM!

OF
TODAY’S (MODERN DAY), LOVELY JOS,
EVIL
AUTHORITARIAN TOTALITARIAN(iSM) =
THE PSYCHOLOGY OF A (ТИРАНИЧЕН ) BULLY!


OF THE ABSOLUTELY PURE EVIL(NESS)!
THE
BRINGER OF THE ABSOLUTE EVIL,
BASED ON IRRATIONAL EPISTEMOLOGY!
ЗА ОСНОВНИТЕ ХО̀РА-ЗЛО̀ВРЕДИТЕЛИ
[И КАТО ПОСЛЕДСТВИЕ EVIL ДЪРЖАВИ=
=
EVIL ИДЕОЛОГИИ НА ЦЕЛИ ДЪРЖАВИ]
OF THE TODAY’S, LOVELY JOSEPHINE,
(PEOPLE OF THE WHOLE HUMAN) WORLD!

НЕКА ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE, ЗА THE HUMAN EVIL (CULTURE),
ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY TOTALITARIANiSM-BASED ДУШМАНСКИ ОРДИ,
ЗА TRIBAL ОРKИТЕ ОТ ХО̀РА, КОИТО (ДНЕС, ТЪПО) ГЛЕДАТ НА ИЗТОК =
= THE (RESENTFUL) COLLECTIVE (ASIAN & TOTALITARIAN) “E-A-S-T=
= (THE OLD LINE OF) ИЗТОЧНИЯТ (COLLECTIViST, PATERNALiST) ИЗБОР,
ЗА
THE TODAY’S (21-ви ВЕК) АЗИАТСКА HARDCORE DICTATORIAL SYSTEM!


THERE IS, THERE EXISTS,
ABSOLUTE EVIL IN THE (TODAY’S) WORLD! YES!

THE ABSOLUTE EVIL IS THE MODERN DAY
DICTATORSHIP & SLAVERY! YES!
ДА (ПО)ГОВОРИМ ЗА THE MODERN DAY СПОНСОРИТЕ НА ТЕРОРИЗМА! YES!
[ДНЕС MANY ХО̀РА CANNOT CLEARLY DISTINGUISH BETWEEN GOOD & EVIL!
YES, (TODAY) THERE ARE
EVIL PEOPLE! THERE ARE TRULY EVIL ИДЕОЛОГИИ!
ТЕЗ‘
ЗЛО̀ВРЕДНИ ХО̀РА & (A LINE OF ЗЛИ) ФИЛОСОФИИ, LOVELY JOSEPHINE,
ЗАЩОТО СА ABSOLUTELY IRRATIONAL & HATE/RESENT FREEDOM (& THE IR),
СА
EXISTENTIAL ЗАПЛАХА TO THE (PEOPLE OF THE) WORLD! ABSOLUTELY!
SO, LET US
MAKE IT VERY CLEAR WHAT IS THE MOST EVIL THING, EVER:]

THE ABSOLUTE(LY CENTRALIZED) POWER CORRUPTS ABSOLUTELY!
SO,
THE DICTATOR(SHIP), LOVELY JOS, IS THE ABSOLUTE EVIL!
[THE COLLECTIViSTS, LOVELY JOS, BELIEVE IN JUST THE OPPOSITE,
ЗАЩОТО THEY LOVE THE EVIL ФИЛОСОФИЯ/IDEOLOGY OF НЕСВОБОДА!
THE DICTATOR(SHIP)S ABSOLUTELY HATE THE INDIVIDUAL RIGHTS &
ABSOLUTELY
LOVE TO USE THE BRUTAL PRINCIPLE:СИЛА ЕСТЬ ПРАВО
OVER THE PEOPLE IN THEIR NATIONS & OVER OTHER NATIONS, TOO!
]
OF THE MAIN SOURCE (OF EVIL) OF THE MODERN DAY STATiSM:
  
ЗА ИРАЦИОНАЛНОТО МИСЛЕНЕДЕЙСТВИЕ) ОТ МИНАЛИ ВЕКОВЕ,
ЗАСТОЯЛОТО ЗАКОСТЕНЯЛО МИСЛЕНЕ - IT CAUSES REAL ТИРАНИЯ,
КОЕТО ПРИЧИНЯВА BILLIONS OF НЕЩАСТЛИВИ ХО̀РА IN THE ASIA!
Т(АК)ОВА МИСЛЕНЕ ПРИЧИНЯВА И ПРОБЛЕМИ, LOVELY JOSEPHINE,
НА ИСТИНСКИ (VIEW OF) ЦИВИЛИЗОВАНИЯ (ДЕМОКРАТИЧЕН) СВЯТ!
 
TOTALITARIAN(iSM-BASED) SYSTEM VS FREEDOM-BASED SYSTEM!
 
  
 НЕКА СЕГА ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY HUGE ДЕБИЛИЗМА

  
НА РЕЖИМИТЕ НА (THE EASTERN WORLD) ПЛУТОКРАЦИЯТА,
[
КЪДЕТО ЕТИКАТА РОБУВА НА ДИКТАТОРСКА ПОЛИТИКА]
 
НА
РЕЖИМИТЕ - IN SO MANY COUNTRIES OF “THE (ASIAN) EAST,
ЗА ФИЛОСОФИЯТА НА ТИРАНИЯТА, НА НЕСВОБОДАТА, НА ДИКТАТА!


ДНЕШНАТА АЗИАТСКА ШИЗОФРЕННA (COLLECTIViST) ФИЛОСОФИЯ,
ЗАЩОТО Е BASED ON AN OLD ИРАЦИОНАЛНА ЕПИСТЕМОЛОГИЯ,
Е
ABSOFREAKINLUTELY ТОЧНО ОБРАТНОТО, LOVELY JOSEPHINE,
НА
СВОБОДАТА И НА ЗАПАДНИТЕ DEMOCRATIC VALUES/IDEAS!
ТОВА Е
THE OLD LINE OF THE IDEAL OF THE GREAT БАЩИЦАТА!
ТОВА Е THE OLD LINE OF THE IDEA OF POPULiST PATERNALiSM!

THE EVIL ПЪТЯ НА ЛЮБОВТА КЪМ НЕСВОБОДАТА И ОМРАЗАТА!
THE TRULY EVIL ПЪТЯ НА НАСИЛИЕТО! ПОЛИТИЦИ-НАСИЛНИЦИ!
  
THE MAIN SOURCE OF THE MODERN DAY EVIL, LOVELY JOSEPHINE,
IS ALWAYS TOO MUCH
HUNGRY FOR (MORE & GREATER) POLIT POWER!
IT WANTS TO RULE ITS NATION,СЪСЕДНИ ДЪРЖАВИ & THE WORLD!
THE EVIL ABOSFUCKINLUTELY МРАЗИ ДЕМОКРАТИЧНОТО, THE WEST!
[ЗАЩО ЗЛО̀ТО RESENT ДЕМОКРАЦИЯТА? ЗАЩОТО ЗЛО̀ТО, LOVELY JOS,
Е ВИНАГИ (ПО СЪЩЕСТВОТО СИ) ФАШИ, ФАШИЗОИДНО(ТО)! GET THAT?
THE ABSOLUTE EVIL IS ALWAYS, LOVELY JOS, A FASCiST REGIME! YES!
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТОЗ‘ РЕЖИМ Е ОМРАЗАТА КЪМ THE IR! ABSOLUTELY!
ДА, THE ABSOLUTE ЗЛО̀ТО, LOVELY JOSEPHINE, ВИНАГИ МРАЗИ ДОБРО̀ТО!]


ЗА
THE TODAY’S АВТОРИТАРНАТА ОС = ОСТА НА ЗЛО̀(БНО)ТО =
ЗА
THE TODAY’S ДОМЕЙН OF THE FULL LINE DICTATOR(SHIP)S,
ЗА ЗЛО̀ВРЕДНАТА МЕГАЛОМАНИЯ НА THE GREAT МИРОТВОРЕЦА”,
THE TODAY’S ДОМЕЙНА OF (THE BRUTALITY OF) НЕО-НАЦИЗМА:
ДОМЕЙНА НА (
ХО̀РА-ЧУДОВИЩА WHO LOVE & CHOOSE) НЕСВОБОДАТА, ДИКТАТА &
ВАРВАРСТВОТО НА АЗИАТСКАТА (ЧЕРВЕНО-КАФЯВА, АНТИ WEST) СИСТЕМА, КОЯТО
ВОДИ ИСТИНСКА ВОЙНА СРЕЩУ СВОБОДАТА И ДОБРО̀ТО = THE WESTERN VALUES=
ДОМЕЙНА В КОЙТО АЗИАТСКОТО IN THE MIND НАДДЕЛЯВА НАД ЕВРОПЕЙСКОТО!
(А АЗИАТСКОТО PSYCHE, LOVELY JOSEPHINE, Е ВСЕ ОЩЕ MUCH MORE TRIBALiSTIC!)
ТЕЗИ ЧУДОВИЩА, LOVELY JOSEPHINE, ЗА КОИТО THE IR DO NOT REALLY MATTER,
ABSOFREAKINLUTELY (IRRATIONALLY) ВЯРВАТ В СОБСТВЕНОТО СИ МОГЪЩЕСТВО &
ВИНАГИ (ЛЕСНО) СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ДИКТАТОРИ-НАСИЛНИЦИ, В REAL ТЕРОРИСТИ!

OF THE ABSOFUCKINLUTELY FANATICALLY (СЪЗНАТЕЛНО!) ЗЛО̀ВРЕДНИ ХО̀РА,
КОИТО ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONALLY МИСЛЯТ, LOVELY JOSEPHINE,
В
ABSOLUTELY СТАРИ, НЕАДЕКВАТНИ НА ДУХА НА ВРЕМЕТО НИ IDEA(L)S, И
ЗАТОВА ПРОИЗВЕЖДАТ ABSOFREAKINLUTELY БРУТАЛНА ПОЛИЦЕЙСКА ДЪРЖАВА,
КОЯТО ABSOFREAKINLUTELY ТОТАЛ(ИТАРИСТИЧ)НО ИЗБИВА ТОЛКОВА МНОГО ХО̀РА!
[ALL, ALL
THE REALLY DEMOCRATIC COUNTRIES IN THE WORLD, LOVELY JOSEPHINE,
SHOULD TODAY BE UNITED & CONSOLIDATED AGAINST ANY
TOTALITARIAN REGIME,
ЗАЩОТО ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ ОЗНАЧАВА (PROMOTING) ФАШИЗОИДНОТО! ABSOLUTELY!]


SO, LET’S TALK
ЗА THE TODAY’S ABSOLUTE ЗЛО̀ТО(-“МИРОТВОРЕЦ”), LOVELY JOS,
КОЕТО (
ИДВА ОТ АЗИЯ & ЕДИНСТВЕНО) CAN АКТИВИРА THE REAL HELL ON EARTH!
ЗА THE (STUPIDiSM OF THE ДНЕШНИЯ) EVIL АЗИАТСКИ “GREAT(ER) MESSIANiSM”,
BASED ON “
МЕСИЯНСКИЯ R-A-D-I-C-A-L (РУСКИ1, КИТАЙСКИ2 & ИСЛЯМСКИ3) НАЦИОНАЛИЗЪМ!
ТОВА Е THE TODAY’S ABSOFUCKINLUTELY FLAGMAN НА АГРЕСИВНОТО ЗЛО̀, LOVELY JOSEPHINE,
НА THE NEO-ФАШИЗОИДНОТО, КОЕТО ВИНАГИ Е ОСНОВА(ВА)НО НА RADICAL НАЦИОНАЛИЗЪМ!
SO, LET’S NOW TALK ABOUT THE TODAY’S MOST EVIL “БОГОЧОВЕЦИТЕ, LOVELY JOSEPHINE,
КОИТО, ОБАЧЕ, НЕИСТОВО МНОГО СЕ СТРАХУВАТ ОТ ДЕМОКРА(ТИЗА)ЦИЯТА IN THEIR СТРАНИ=
ПАРАНОИЧНО СЕ СТРАХУВАТ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН РЕД ОСНОВАН НЕ, НЕ НА ТЕХНИЯ ДИКТАТ,
АМИ НА THE ONE & ONLY ИСТИНСКИ РАЦИОНАЛЕН ПРИНЦИП НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА: THE IR’S!
ТИРАНИЯТА Е (VERY OLD) EVIL ВЪЗГЛЕД ЗА СВЕТА, BASED ON НЕСВОБОДА, ON СИЛА ЕСТЬ ПРАВО!


OF THE EVIL CHARACTERS AND THEIR HUGELY AGGRESSIVE & COERCION-BASED IDEOLOGY/ACTIONS!
  ЗА THE (YESTERDAY’S &) TODAY’S ЗЛО̀ВРЕДНАТА (ДИВАШКА ASIAN) CRAZINESS=
THE TODAY’S
(НАЙ-ГОЛЯМ И НАЙ-ДЪЛБОК ИЗВОР НА) ЗЛО̀(ВРЕДНО)ТО
(THE TODAY’S
НАЙ-ТЪМНАТА СТРАНА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО)
И НЕГОВАТА
ABSOFREAKINLUTELY НЕИСТОВА, LOVELY JOS,
НАРЦИСТИЧНА ЖАЖДА ЗА
THE ABSOLUTE POLITICAL ВЛАСТ,
ОСЪЩЕСТВЯВАНА ЧРЕЗ СИСТЕМАТИЧНОТО ПРИЛАГАНЕ НА
THE MOST EVIL (& СИЛОВ) ПРИНЦИП: СИЛА ЕСТЬ ПРАВО!

ОХ, ТОЗ ДОМЕЙН OF THE EVIL & BRUTAL IRRATIONALITY-
IT MUST BE REALLY DECONSTRUCTED ALL OVER THE WORLD!
[И ДА, LOVELY JOSEPHINE, С (USING) ВСЯКАКВИ СРЕДСТВА! ДА!
ЗАЩО Е ДОПУСТИМО/МОРАЛНО
И ТРЯБВА, LOVELY JOSEPHINE,
ЗЛО̀ТО ДА БЪДЕ ABOLISHED BY USING В-С-Я-К-А-К-В-И СРЕДСТВА?
ЗЛО̀ТО, BECAUSE 100% IMMORAL = Е ИЗВЪН ДОМЕЙНА НА MORALITY
И ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО ЗАСТРАШАВА (ДОБРО̀ТО=RATIONAL) HUMANITY,
ТОТАЛ(ИТАР)НО ЗАСТРАШАВА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАВА НА ХО̀РАТА!
ИМЕННО ЗАТОВА ТРЯБВА
ЗЛО̀ТО ДА БЪДЕ МАКСИМАЛНО УВРЕДЕНО,
А НЕ, НЕ, LOVELY JOS, TO BE COLLECTIVELY COMPROMISED WITH! OK?]
 

ТОВА Е ДОМЕЙНА КЪДЕТО (РАЗ)УМА, LOVELY JOSEPHINE,
Е
(ВСЕ ОЩЕ) ВИНАГИ THE ABSOFUCKINLUTELY МАЛЦИНСТВО, А ПЪК
НЕСВОБОДАТА Е ИЗДИГНАТА НА ПЕДИЕСТАЛ КАТО ГОЛЯМА ЦЕННОСТ=
ПОЛИТИЧЕСКИЯТ БРУТАЛНО ЗЪЛ АЗИАТСКИ TRIBALiSM (=ДИВАЩИНА),
[BASED ON
THE FOLLOW-THE-GREAT(EST)-LEADER MENTALITY, БАСИ!]
THAT KEEPS AWAY
THE DEMOCRACY ЗА СМЕТКА НА ДИКТАТ(УРАТ)А,
КОЯТО
ДИКТАТУРА ВИНАГИ IS BASED ONTO RADICAL NATIONALiSM!
ИЗВОРЪТ НА ТОТАЛИТАРИЗЪМ: АБСОЛЮТНА (РАЗВРАЩАВАЩА) ВЛАСТ,
ПОЛИТ(ИКОНОМ)ИЧЕСКА ВЛАСТ ОСНОВАНА НА THE EVIL TZARiSM,
КОЙТО ABSOFREAKINLUTELY ПРОПАГАНДИРА SAVOURiSM, БАСИ, А!

В ТОЗ
ДОМЕЙН (THE HEART OF ABSOLUTE EVIL), LOVELY JOSEPHINE,
HAS NEVER HAD
DEMOCRACY, A DEMOCRATIC POLIT SYSTEM OF LAW!
В ТОЗ ДОМЕЙН (СЪРЦЕТО НА EVIL PATERNALiSM), LOVELY JOSEPHINE,
THERE HAS NEVER BEEN A DEMOCRATIC TRANSITION OF POWER, EVER=
В ТОЗ
ДОМЕЙН ВЛАСТТА ВИНАГИ СЕ Е ПРЕДАВАЛА КАКТО В TSARiSM!
ALL (ВЧЕРАШНИТЕ & TODAY’S) TZARS СА НАЗНАЧАВАНИ, А НЕ ИЗБИРАНИ!
SO, THAT IS WHY ТОВА Е ДОМЕЙНА OF THE (EASTERN) TRIBAL(iSM),
I.E. THE DOMAIN OF THE ABSOFREAKINLUTELY TOTALITARIAN ИЗТОК!

ТОВА Е, LOVELY JOS, THE ASIAN (EASTERN) PSYCHEOBEYING A TZAR!
ТОВА Е, LOVELY JOS, THE ASIAN (EASTERN) PSYCHEOF CORRUPTION!
ТОВА Е, LOVELY JOS, THE ASIAN (EASTERN) PSYCHE – OF НЕСВОБОДА!ТОЗ ABSOFREAKINLUTELY ЗЛО̀ВРЕДЕН ДОМЕЙН, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE (
THE ABSOFUCKINLUTELY BRUTALITY OF A) DICTATORS(HIP),
ТЕЗ‘ EVIL, ABSOFREAKINLUTELY ФАНАТИЧНО, LOVELY JOSEPHINE,
STUPID (& ИСТИНСКИ ЗЛО̀ВРЕДНИ & ЗЛО̀БНИ) ХО̀РА, КОИТО (USUALLY)
ARE ABSOFUCKINLUTELY (РАДИКАЛНИ!) ФАШИЗОИДНИ ЕЛЕМЕНТИ
(“
БОГОЧОВЕЦИ, БАСИ! IN FACT THEY’RE НЕО-НАЦИСТИ), LOVELY JOS,
WHO WANT THEIR COUNTRIES & THE
СВЕТОВНИЯ МЕЖДУНАРОДЕН РЕД
ДА СЕ ОСНОВАВА
T НА ПРИНЦИПА: СИЛА ЕСТЬ ПРАВО” = ЗЛО̀(БНО)ТО!
ВСЯКА (СТРАНА-)
ДИКТАТУРА IS ABSOLUTELY ВИНАГИ, LOVELY JOSEPHINE,
ABSOFUCKINLUTELY БРУТАЛНА ПОЛИЦЕЙСКА ДЪРЖАВА! YES, ABSOLUTELY!
ANY DICTATOR(SHIP), ВСЯК(АКВ)О ЗЛО̀(БНО) НЕЩО, LOVELY JOSEPHINE,
МРАЗИ И ЗАТОВА ИСКА ДА РАЗСТРЕЛВА ВСЯКО ДОБРО̀! YES, ABSOLUTELY!
ANY DICTATOR(SHIP), NO MATTER IF RELIGION-BASED OR NOT (REALLY),
ЧРЕЗ
(APPLYING) ТОЗ' (100%) IRRATIONAL ПРИНЦИП, LOVELY JOSEPHINE,
РАЗСТРЕЛВА (THE RATIONAL, THE REAL, TRUE) МОРАЛА! THINK ABOUT THAT!
ВСЕКИ ДИКТАТОР, BY USING ТОЗ‘ TRULY EVIL ПРИНЦИП, LOVELY JOSEPHINE,
РАЗСТРЕЛВА THE VALUES & (ВЪЗ)ПРОИЗВЕЖДА BARBARiSM: НЕСВОБОДА И АД!
НИКОЯ (СТРАНА-)ДИКТАТУРА, LOVELY JOSEPHINE, НЕ, НЕ, НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ
ПРИРАВНЯВАНА/УРАВНЯВАНА С
НЯКОЯ ДЕМОКРАТИЧНА СТРАНА (FREE COUNTRY)!
SO, LET US HERE AND NOW, LOVELY JOSEPHINE,
TALK ABOUT THE EVIL
ASIAN HARDCORE COLLECTIViSM, ТОТАЛИТАРИЗЪМ!
  
OF THE TODAY’S (21 CENTURY) MAIN SOURCE OF ЗЛО̀ТО В РЕАЛНИЯ СВЯТ!
OF THE TODAY’S
(21 CENTURY) GREATEST КОШМАР ЗА РЕАЛИСТИ,
И НАЙ-ГОЛЯМАТА РАДОСТ -ЗА MANY OF THE IRRATIONAL ХО̀РА!
OF THE TODAY’S
(21 CENTURY) REAL(LY THE HEART OF) ЗЛО̀ТО!

КАКВО Е
HUMAN ЗЛО̀(ТО)? ЗЛО̀ТО Е ОНОВА НЕЩО, LOVELY JOS,
КОЕТО
ПРИЛАГА ABSOLUTELY IRRATIONAL (SET OF) IDEA(L)S!
ЗЛО̀ТО ALWAYS ИСКА TO DESTROY THE REAL VALUES & THE IR!
ЗЛО̀ТО ВИНАГИ НЕИСТОВО ИСКА TO RULE/CONTROL THE WORLD!
ЗЛО̀ТО, БРУТАЛНОТО ЗЛО̀, LOVELY JOSEPHINE,
Е
ABSOFREAKINLUTELY ТОТАЛ(ИТАРИСТИЧ)НО ОЛИГОФРЕНИЧНО!
   
  

НЕКА СЕГА, LOVELY JOSEPHINE,
ДА ПОГОВОРИМ
ЗА THE TODAY’S ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКОТО ЗЛО̀,
ЗА THE ABSOFUCKINLUTELY ТИРАНИЧНИТЕ (EVIL) БАЩИЦИ-GODS,
ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY HUGE П@ТИНИЗАЦИЯТА OF ASIA,
ЗА
СВРЪХ ПОЛИТ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА НА ОЛИГ(АРХ)ОФРЕНИЯTA,
КОЯТО ИМА ЕДНА ЕДИНСТВЕНА
EVIL ЦЕЛ: НАРЦИСТИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ
НА
ABSOFREAKINLUTELY БОЛНИТЕ И МЕГАЛОМАНСКИ АМБИЦИИ ЧРЕЗ
ABSOFUCKINLUTELY USING ДИКТАТОРСКИЯ ПРИНЦИП, LOVELY JOS, ЗА
MAINTAINING ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКАТА (СИ) ТОТАЛИТАРНА ВЛАСТ =
СВЕТОВНИЯТ (EVIL) SPIRIT НА THE ABSOFREAKINLUTELY НЕСВОБОДАТА!
     


ДА, ЗЛО̀ТО Е ABSOFUCKINLUTELY ФАШИЗОИДНО IN ITS ESSENCE!
ДА, ЗЛО̀ТО Е ТИРАНИЧНАТА (ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКА) СИСТЕМА!
[BUT ЗЛО̀ТО -THE AUTHORITARIAN- WILL NEVER RULE THE WORLD!
ЗЛО̀ТО, LOVELY JOS, ЩЕ ИМА СЪЩАТА СЪДБА КАК(ВА)ТО И СССР!

OH, THAT EVIL КОМУНИЗЪМИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦ!
ОХ, ТОЗ
ВРЕДЕН СОЦ(ИАЛИЗЪМ), МАРКС-ЛЕНИНИЗЪМ,
THAT IS ALWAYS BASED ONTO
RADICAL NATIONALiSM!


ДИКТАТОРИТЕ НИКОГА НЕ, НЕ, НЕ УСПЯВАТ LONG-TERM,
ESPECIALLY
КОГАТО ЗАПАДА (СЕ TRULY ПРОБУДИ) И ВЗЕМЕ
НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ДА ПОДПОМОГНЕ, LOVELY JOS,
ТОТАЛНИЯ (
MORAL, POLIT & ECONOMIC) КОЛАПС НА ЗЛО̀ТО!
ДА,
ЗЛО̀ТО, АГРЕСИВНОТО ЗЛО̀, LOVELY JOSEPHINE,
ФАШИЗОИДНOТО ЗЛО̀ ЩЕ ИМА СЪЩАТА СЪДБА КАКТО И СССР,
ЗАЩОТО
ВСЯКО ЗЛО̀, LOVELY JOSEPHINE, CANNOT EXIST - IT
ВИНАГИ FAILS (COLLAPSES ONTO ITSELF) IN THE LONG-TERM!
THE (100%) IRRATIONALITY CANNOT EXIST LONG-TERM! OK?]

  
ЗА ТРИЪГЪЛНИКА НА THE WORLD’S ЗЛО̀ТО!
ЗА
ВЕЛИКОТО ПОЛИТБЮРО, LOVELY JOSEPHINE,
НА THE TODAY’S (WORLD’S) ABSOLUTE ЗЛО̀ТО:
 
THE GREAT(ER) ASIAN NATIONALiSTIC STATES,
ВЕДНО С THEIR “GREAT ВОЖДОВЕ, LOVELY JOS,
 
WITH ФУНДАМЕНТАЛНО FLAWED CHARACTERS,
WHO PRODUCE THE HEART OF НЕСВОБОДНИЯТ
(
ASIAN-BASED) BLOODY АВТОРИТАРЕН СВЯТ=
НЕСВОБОДНИЯТ "ИЗТОЧЕН (PART OF)" THE (TRIBAL) WORLD,
BASED ON РАДИКАЛЕН И БРУТАЛЕН НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИЗЪМ=

THE PSYCHO(PATH)LOGY OF THE ANTI-WEST МАНТАЛИТЕТА!
[of the absofreakinlutely extreme ИМПЕРСКОто (само)СЪЗНАНИЕ,
формирано
within the старата ideology of the former communist СССР,
that
wants to destroy all THE REAL VALUES & INDIVIDUAL RIGHTS!
Yes, it is all about 
the radical NATIONALiSM, based on ОМРАЗАТА!]


ТОТАЛИТАРИЗМЪТ ИМА ФАШИЗОИДЕН ХАРАКТЕР!
ДА, ТАКАВА Е
ПРИРОДАТА НА ВСЯКА ДИКТАТУРА!

ФАШИЗОИДНИЯТ ХАРАКТЕР (И ДЕЙСТВИЯ) НА
ЗЛО̀ТО Е НАЙ-ГОЛЯМАТА REAL ЗАПЛАХА ЗА
ЦЕЛИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН (CIVILIZED) СВЯТ,
ЗАЩОТО IT’S (ПО СЪЩНОСТТА СИ), LOVELY JOS,
ABSOFUCKINLUTELY ТОТАЛНО IRRATIONAL,
(ДА, ЗЛО̀ТО IS BASED ON IRRATIONAL IDEAS!)

ABSOFUCKINLUTELY
ЛЪЖЛИВО, БЕЗЧЕСТНО,
 
ABSOFREAKINLUTELY
БРУТАЛНО АГРЕСИВНО!
ЗЛО̀(БНО)ТО ОБИЧА ПРИНЦИПА “СИЛА ЕСТЬ ПРАВО!”;
ЗЛО̀(БНО)ТО ОБИЧА TO TRULY USE BRUTAL COERCION,
ЗАЩОТО ОБИЧА ДА РАЗРУШАВА VALUES & HAPPINESS,
ЗАЩОТО ТО ПО СЪЩНОСТТА СИ Е НИХИЛИСТИЧНО:
ТО МРАЗИ ВСИЧКО, КОЕТО Е ИСТИНСКИ ЦЕННО, БАСИ!
ДА,
ЗЛО̀ТО НАЙ-МНОГО ОБИЧА ДА МРАЗИ, TO RESENT!
ЗЛО̀(БНО)ТО МРАЗИ ЖИЗНЬ, СВОБОДА & FREE PEOPLE!
ДА, ЗЛО̀ТО МРАЗИ И ВИНАГИ, LOVELY JOSEPHINE
ABSOFREAKINLUTELY НЕИСТОВО ИСКА ДА ХУЛИ,
И
ИСКА ДА УБИВА (НАЙ-)ДОБРО̀ТО/УСПЕШНОТО,
НАЙ-СВОБОДНИТЕ И УСПЕШНИ ДЪРЖАВИ, БАСИ,
‘CAUSE IT’S IN ESSENCE @ ROOT ФАШИЗОИДНО,
ЗАЩОТО В ОСНОВАТА СИ Е HUGELY АГРЕСИВНО
И
ВИНАГИ ТЪРСИ (WARFARE) КОНФРОНТАЦИЯ!
ЗЛО̀ТО IS THE (POLITICAL) FRANKENSTEIN!
ФРАНКЕНЩАЙН Е REAL НИХИЛИСТ! ABSOLUTELY!


ЗА (THE TRIBALiSTIC) МОНОПОЛ(ИЗМ)А, LOVELY JOSEPHINE,
OF
THE (EVIL MORALITY, POLITICS & ECONOMICS OF) STUPID(iSM) -
THE ABSOFUCKINLUTELY FASCiST REGIME THAT PRODUCES MORONS,
РЕЖИМ НА TOTAL(ITARIAN) НЕСВОБОДА & NOT A GOOD LIFE/LIVING!
НЕРАЦИОНАЛНОТО (BAD OR EVIL) IS THE REALLY (BLOODYОПАСНОТО,
BECAUSE
IT IS BASED ONTO THE MOST EVIL (POLIT-ECONOMIC) PRINCIPLE!

 
 
IT’S ALL ABOUT THE IMMORALITY , LOVELY JOS,
OF 
ORGANIZED (BY THE GOVERNMENT) COERCION!
YES, 
C-O-E-R-C-I-O-N (DONE) BY THE LAWЕ, БАСИ!
 ЗА REALLY ФАШИЗОИДНАТА (ПО СЪЩНОСТТА СИ)
ПРИРОДА НА ЗЛО̀ВРЕДНОТО BIG BRO ЧУДОВИЩЕ!
ЗА (THE TODAY’S) НАЙ-АГРЕСИВНОТО ЧУДОВИЩЕ,
WHICH IS
BASED (& UNITES) ONTO COLLECTIViSM!

OH, ТОВА ЗЛО̀ НЕЩО, THAT HATES THE REAL GOOD,
HATES THE REAL(LY, FOR CENTURIES,) УСПЕШНОТО!
ОХ, ТОЗ
(ПО-)ГОЛЯМ (HARDCORE АВТОРИТАРЕН) БРАТ!
 
ОХ, ТОВА HARDCORE АВТОРИТАРИЗЪМ-BASED БРАТСТВО,
КОЕТО
ИМА УЖАСНА АЛЕРГИЯ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА! YES!
ТО Е TRULY ВЛЮБЕНО В ЦАРУВАНЕ С ДЕСЕТИЛЕТИЯ, БАСИ,
ЗАЩОТО (TRULY) ВЯРВА В (БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКО) USING
ФАШИЗОИДНАТА (COERCIVE) ТВЪРДА РЪКА НА ГРАНД ВОЖД!
СЛЕДОВАТЕЛНО, ТОВА Е
AN ABSOLUTELY EVIL (BIG BRO) БРАТСТВО!


WITH FRIENDS” LIKE THESE WHO NEEDS ENEMIES!

THE DOMAIN OF THE EVIL ИДИОТИ(ЗЪМ),
BASED ON
THE EVIL ВОЖДИСКИ АМБИЦИИ
НА (
THE 21st CENTURY) EVIL ПОЛИТ ЛИДЕРИ, БАСИ!
 


 OF THE TODAY’S (
1984) (СРЕДЕН И ДАЛЕЧЕН) ИЗТОК.
ЗА ДЕСПОТИЧНИЯТ (СРЕДЕН И ДАЛЕЧЕН) ИЗТОК!
ТЪМНАТА (АЗИАТСКА & TRIBALiSTIC) ТРИАДА”,
THAT IS STILL LIVING IN THE DARK AGES,
BUT IT
DEEPLY HATES THE DEMOCRATIC,
МНОГО ПЪТИ ПО-СВОБОДЕН И УСПЕШЕН,
“EVIL, EVIL
WEST(ERN WORLD)”, БАСИ?!

ЗА (TRULY EVIL & FULLY TRIBALiSTIC)
ПСИХО(ПАТО)ЛОГИЯТА НА ANTI-WEST(ERN) MENTALITY!
ЗА 
THE TRULY  EVIL (FAITH-BASED)
ДОГМАТИЧНО MENTALITY OF THE АНТИЗАПАДНИЧЕСТВОТО:
ДА (ЗА)ПАЗИМ ASIA(NS) ОТ ЗАПАДНОТО КОФТИ ВЛИЯНИЕ!
ЗА НАЦИОНАЛ(SOCIAL)ИСТИЧЕСКИТЕ
(TRIBALiSTIC, PRIMITIVE) ИМПУЛСИ НА COLLECTIViSM!
OF 
THE STUPID(iSM-BASED) MENTALITY (& NARRATIVE),
ЧИЯТО ПРИРОДА Е
ФАШИЗОИДНА,
ИСТИНСКИ ФАШИЗОИДНА, БАСИ!
 

        


NO, NO, NO
DEMOCRACY, YET!
AND MOVING, LOVELY JOSEPHINE,
(
MORE & MORE) AWAY FROM FREEDOM!
[IN MOST OF ASIA, AFRICA & LATIN AMERICA]
ЗА ОГРОМНИЯ СТРАХ ОТ ДЕМОКРАЦИЯ!
(ОТ СТРАНА НА ТЪМНАТА АЗИАТСКА ТРИАДА)
И ИМЕННО ЗАТОВА, LOVELY JOSEPHINE,
ПОРАДИ ТОЗИ ABSOLUTELY ОГРОМЕН СТРАХ,
THE AUTHORITARIAN ПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМ0ЖНО
ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА
АВТОКРАТИЧНИЯ (СИ) РЕЖИМ!
НЕДЕМОКРАТИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ IS BASED ON,
СЕ КРЕПИ НА ABSOFREAKINLUTELY, LOVELY JOS,
(ЗАПЛАХАТА ОТ) (ДЪРЖАВНО) НАСИЛИЕ, БАСИ,
УПРАЖНЯВАНО BY A TINY MONORITY, ВЕДНО С
ITS ABSOFREAKINLUTELY EVIL ПОЛИТ ВОЖДОВЕ,
КОИТО
ПОЛУЧАВАТ БЕЗПРЕДЕЛНА ВЛАСТ OVER
THE HUGE МНОЗИНСТВОТО ОТ ХО̀РАТА, БАСИ!ЗА (THE ABSOFREAKINLUTELY EVIL) STATES,
В КОИТО
НЯМА(T) ДЕМОКРАЦИЯ, LOVELY JOS,
ИМА(Т) NO, NO, NO RULE OF (RATIONAL) LAW,
И ИМА(Т) БРУТАЛНИ ОЛИГАРХИЧНИ КЛАНОВЕ И
ПОЖИЗНЕНИ АВТОРИТАРНИ (EVIL) ПОЛИТ ВОЖДОВЕ,
WHO ARE BASED ON USING AUTHORITARIAN FORCE!