http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image001.png

 It -the social organization of a truly free & prosperous society- starts, lovely Josephine,
 with
clearly understanding (of) the (moral & intellectual concept of the human) individual(’s rights)!
 Yes, it all starts
@ the individual равнище! That’s the only (& truly) rational standard – of (the real) value,
 of the (truly) rational evaluation, based onto (objective) reality &
logical REASONing,
 
а не, не, не, lovely Josephine,
 irrational интерпретации, based onto някава си мистична вяра (i.e. the “holly” book’s “разсъждения”)!
Но, нека сега да (по)говорим, lovely Josephine,
 
за the GOOD(ness of) (the moral & intellectual) idea(l), the truly rational paradigm…of the (objective principle of) INDIVIDUALism!


ON THE REAL GOODNESS, HONESTY & СПРАВЕДЛИВОСТ
OF THE (OBJECTIVE) MERIT-BASED PRINCIPLE/SYSTEM.
(based on individual merit = based on one’s own skill, talent & ability)


OF THE (
REAL) INDIVIDUALIST(IC) MORALITY/SPIRIT!
OF
УСПЕШНО ACHIEVING STUFFS – BASED ON MERIT!
OF THE (REAL) GREATNESS OF
INDIVIDUAL(’S) MERIT,
BASED ONTO (
THE RESULTS OF) ONE’S OWN CAREER!

[OF
ANTI (NEO-)MARXIST SOCIAL (DRUG) IDEOLOGY!
OF PRO THE REAL
INDIVIDUALISM OF CAPITALISM!
OF ANTI
THE COERCIVE (EVIL) BEHAVIOUR
AND
PRO THE VOLUNTARY (COOP) ACTION!][
Acting on] The rational standard of the INDIVIDUAL(ism)!
The Standard, based onto (the reality of)
personal merits!
[VS
the irrational standard of the égalitarian(ism), баси!]
EARNING1 & KEEPING2 THE FRUITS, LOVELY JOS,
OF YOUR OWN LABOUR/EFFORT TO YOUR SELF!
[VS the coercive standard of the égalitarian(ism), баси!]
 
 
PURSUING THE BEST
LIFE
(THAT) YOU (REALLY)
CAN!
(
СПОРЕД YOUR OWN, LOVELY JOS,
СПОСОБНОСТИ & ВЪЗМОЖНОСТИ!)

SO, LET’S NOW, LOVELY JOSEPHINE, REVEAL THE PRINCIPLE:
СПОРЕД СПОСОБНОСТИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ВСЕКИ!
СПОРЕД
(USING) ONE’S OWN (DEGREE OF) (UN)PRACTICALITY;
ВСЕКИМУ НЕГОВОТО (СИ ЗАПАЗВА/ЗАСЛУЖАВА/РАЗПОЛАГА)
И НИКОЙ, ПО НИКАКЪВ НАЧИН, ДА НЕ ОТНЕМА ЧУЖДОТО!
ВСЪЩНОСТ ТОВА Е (ИЗРАЗЯВА) ПРИНЦИП НА СВОБОДАТА!
THE RIGHT TO LIVE (REALLY) FREE!
 
THE (GOOD!, RATIONAL!, PRACTICAL!) CULTURE
OF (
ФИЛОСОФИЯТА OF) THE INDIVIDUALISM:
THE IDEOLOGY OF (TRUE)
CAPITAL(ISM)!,
IS BASED ON
INDIVIDUAL(ISTIC) ЕТИКА
T.E. THE RATIONAL
EGO(ISTIC) ЕТИКАТА
T.E. BASED ONTO (HONESTLY PURSUING)
ONE’S OWN RATIONAL SELF-INTEREST!
[YES, ALL STUFFS, LOVELY JOSEPHINE,
START & END WITH
THE (ONE’S) SELF!]
 
 
REAL CAPITALISM, LOVELY JOSEPHINE,
IS
ОБЩЕСТВО(ТО) OF THE ONLY R-E-A-L
SOCIAL-ECONOMIC JUSTICE; A JUST SOCIETY!
СПРАВЕДЛИВО(СТТА) Е, LOVELY JOSEPHINE,
ДА НЕ ПРИДОБИВАШ NO, NO, NO VALUES
BY (
DOING) DISHONESTY, BY COERSION;
ОЗНАЧАВА, ЧЕ НИТО ИСКАШ, НИТО ПРЕДОСТАВЯШ
UN_EARNED REWARDS! OK? GET THAT (PRINCIPLE)?
THAT’S THE ONLY GOOD
VISION OF A GOOD SOCIETY!
THAT’S THE JUST
ПРИНЦИП OF СВОБОДНО ОБЩЕСТВО!
ВСИЧКИ IRRATIONAL/IMMORAL ХОРА, LOVELY JOS,
[YES, THE IRRATIONAL IS THE IMMORAL! И ОБРАТНОТО!]
ВСИЧКИ (ЕТИКИ НА ВСИЧКИ) ВИДОВЕ МИСТИЦИ,
ОБИЧАТ ДА ТЪРСЯТ, ДА ИСКАТ, ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ
ОТ НЕЧИИ СИ ЧУЖДИ
PRODUCTIVE УСИЛИЯ &
ЗАСЛУЖЕНО ПОСТИГНАТИ REWARDS/УСПЕХИ -
ТОВА Е, LOVELY JOSEPHINE,
THE MAIN
ПРИНЦИП НА ВРЕДНИЯ КОЛЕКТИВИЗЪМ,
УЖАСНО EVIL PRINCIPLE OF THE СОЦ(ИАЛ) DRUG,
EVIL
ПРИНЦИПА НА THE HUMAN ПАРАЗИТА!

За the (re)DISTRIBUTION, lovely Josephine, (=EXchange) на стоки и услуги=
(
dis)honest transformation/EARNING of the wealth in the nation/регион/world.
 
 
http://www.robzor.com/rhouse/zarazninormipravila123_files/image015.jpgVS
ЗА СЪЗДАВАНЕ(то) И ОТНЕМАНЕ(то) НА БОГАТСТВО
IN A FREER COUNTRY. (за НЕсвободни страни е ясно:
там най-силната ОЛИГАРХична каста винаги властва!)
Спиралата/Стълбата (methodology) of заБОГАТяването!
Честното заБОГАТяване – of an individual/nation/region,
based on
private property, free market & individual abilities,
ON THE (OBJECTIVE) MERIT-BASED PRINCIPLE/SYSTEM.
[
При всички СОЦ държави е ясно – к’вото Партията каже,
когото Партията-Майка-Държава определи - той (ще) е!]
Of making, lovely Josephine,
YOUR own BETTER world/life!
 
ПАРАЗИТЪТ ИЗОБЩО НЕДОЛЮБВА THE FREE MARKET,

THE COMPETITION AND THE (RICHER) ПРЕДПРИЕМАЧА!
 
THE PRODUCER, LOVELY JOS, LOVES THE FREE MARKET,

THE COMPETITION AND THE (RICHER) ПРЕДПРИЕМАЧА!
 
EARNING1 & KEEPING2 THE FRUITS, LOVELY JOS,
OF YOUR OWN LABOUR/EFFORT TO YOUR SELF!
[VS the coercive standard of the égalitarian(ism), баси!]
 
[
Това е the ONLY social system, където a free human
can really be(
come & life-long stay) productive човек,
can really be(
come & life-long stay) щастлив човек!
Човек,
a rational human, CANNOT be (really) happy
if living in a
totalitarian or hard authoritarian country,

например, като СССР, Nazi Germany, НРБ, а днес -
Китайския СОЦ, Руската Федерация, Мюсюлманлендия,
Венецуела, Северна Корея, etc.
What about an
irrational human?
За всеки НЕрационален (глуповат или зъл) човек
просто няма голямо значение в коя епоха живее,
в кой (географски) регион живее
, в каква култура!
So, you do get my point, lovely Josephine, don’t you?
So, let’s now talk about a GOOD principle, lovely Jos,
of (
the rational ideology of) INDIVIDUALISM.]

O
n (true) (augmented) individualism. Of (ppl’s) individuality.
За (раз)личността. За развитието на личността.
[vs the bad ideas of the today’s (БГ) колективистичното болшинство,
that are based on (the pins of) духовните опор(к)и на болшевизма, баси,
and its
съвременни (соц) идеологически наследници: the SJWs!]
EARNING1 & KEEPING2 THE FRUITS, LOVELY JOS,
OF YOUR OWN LABOUR/EFFORT TO YOUR SELF!
[VS the coercive standard of the égalitarian(ism), баси!]
On
SELF-sustainability, а не, не, не on the God’s will.
[of
an anti God’s (Government’s) interventionalism!]
{Източникът на one’s own SELF(-sustainability), lovely Jos,
източника на one’s own being lies in the power/силата of
one’s own
(free) will1, reasonability2 & choice3! OK? Each…}
The objective (true) принцип, lovely Jos, is:
(до) КОЛКОТО всеки човек МОЖЕ/УМЕЕ -
[до степента, в която всеки е (не)практичен]
ТОЛКОВА! Какво толкова?
Толкова/това (което си) заслужава (EARN-ва)! Yes!
[based onto one’s own honest & effortful STRUGGLE, lovely Jos,
TO BE(come & life-long stay) a productive (competitive) person,
who works (in)efficiently = (не)практично, but always, lovely Jos,
in the
NAME of … his mammal’s SELF-interest & SELF-esteem! Yes!]
All mankind... being all equal and independent,
no one ought to harm another in his

life
1, health4, liberty2 or possessions3.

John Locke

Равни права за всички. Привилегии за никого!”

Томас Джеферсън

Всеки (човек), lovely Josephine,
да (си) преценява (как живее) според
своята черга!
И всеки да (се) докаже
какво и колко (really) може!
И да, всеки (да) отговаря за собствените си действия!
И да, всеки следва да си получи заслуженото,
the earned -
това е ИСТИНСКАТА справедливост, (rational) morality -
това е ТОЧНО обратното на (
any version of) егалитаризъм!
[и особено бруталния hardcore (red) „класове(га)литаризъм]
[И да, absolutely ведоми са all the rational actions of a (wo)man,
а онези на the Supernatural Star Jesus (Christ)lovely Jos,
ведно със the other version of the Сошълized мистиците,
са really absofreakinlutely НЕведоми! How come?
Защото в домейна на НИЩОто всичкото е такова -
НЕведомо, мистично, НЕреално (utopic), НЕсъществуващо!
Ми(с)тичното, ВСЯКА VERSION of mysticism, lovely Jos,
води ВОЙНА срещу РЕАЛНОСТТА, ИСТИННОСТТА;
води absofreakinlutely ИСТИНСКА ВОЙНА , lovely Josephine,
срещу
РАЗУМА И СВОБОДАТА/ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА!
***
So, tell me, lovely Josephine,
можеш ли really (сама, самостоятелно),
have you really got strong free will & reasoning capacity,
осъществила ли си (самаthe positivity of the  “American dream”,
където и (самата ти) да си избрала 
to live, to make a proud living?
А не, не, не to (тъпо) beLIEve, lovely Josephine,
в Отца, Сина и Светого Духа! И(ли) в Богородица
Say
Амин, to all the weak ppl! Баси!
So, tell me, 
вЕрваш ли (им)? Have you lately checked your software?
Защото,
a human’s software, lovely Josephine,
after (latest by)
the age of (mid) 40’s,  
can
епистемологично be(come) EITHER truly rational
OR truly irrational! OK? Get that?
Ти (сама си) избираш!
So, don’t be(
come), lovely Josephine, a dumb & (un)conscious supporter
of the
Epistemic totalitarianism or authoritarianism! OK? Get it?
Yes, епистемологията е онова нещо,
което различава
(& causes), lovely Jos,
мистика (шамана) from the rational човек,
Хитлер, Сталин, Путин и Си от една страна
VS the Founding Fathers of America от друга;
разграничава
варварството от цивилизацията,
i.e. clearly разграничава тиранията от свободата,
(no free flows of rational ideas VS free flows of ideas)

авторитарното мислене от the free society (capitalism),
the (idea of) collectivism from the (idea of) individualism!
False (mystical) Epistemology VS Good (critical) Epistemology!
Faulty (
мистично) мислене VS Rational (обективно) мислене!
[Platonic (авторитарно) мислене vs Aristotelian (critical) мислене]
Yes, it’s all about да основаваш мислите, motivations & actions, lovely Jos,
onto
an (ir)rational Standard of value! So, beware, be aware! Мисли рационално!
 VS

Oh, yes, it’s all about (ideological!) борбата, lovely Josephine,
[
да можеш objectively да различаваш, да разграничаваш]
между доброто и злото,
между свободата и
робството,
между рационалното и
мистицизма,
между
(философията на) индивидуализма и колективизма!


 


 vs

ВСЕКИМУ – ЗАСЛУЖЕНОТО, THE EARNED!

EACH TO THEIR OWN…! OK? GET THAT?
ВСЕКИМУ КАКВОТО САМ СИ EARN-ВА, ЗАСЛУЖИ;
И(ЛИ) КАКВОТО СИ Е
HONESTLY НАСЛЕДИЛ! YES!
От всекиго според his own способности,
на всекиму според
his own needs (без)действия!
[А не, не, не основано на coercive етатистки redistributionism!]
Всеки работи според способностите си и
всеки получава според
потребностите си тях, only!
Всекиму, lovely Josephine,
to the extend of his own (cap)abilities, achievements!
And each for his own sake!
[and
no, no, no the ends do not justify the means!]
 Each according to the achievements and the limits 
of one’s own (personal
физически1
икономически2 and 
psyche3  (cap)abilities & капацитет! OK? Get that?
Човек не трябва да (може) (coersively) взима чуждото,
нито да му отнемат неговото
. Инак – is immoral!
Do you want, lovely Jos, to be an immoral
индивид?
Are you? Or are you not? A parasite or a producer?
Do you want to be
, си ли, една (не)зависима жен(ск)а?
Do you want to enforce equality – over the different ppl?

EARNING1 & KEEPING2 THE FRUITS, LOVELY JOS,
OF YOUR OWN LABOUR/EFFORT TO YOUR SELF!
[VS the coercive standard of the égalitarian(ism), баси!]
http://www.robzor.com/rhouse/parasites123_files/image032.jpg 
[Най-голямото зло, lovely Josephine,
 е (идеологията ofдиктат(урата) over
the (
productive, hard working & efficient in his actions) individual!
            Oh, that 
enforced (сошъл-economicequality –
 
диктат(ура) over the life of the individual!
war against the human nature/life! Yes, това е истинското зло!]
http://www.robzor.com/rhouse/parasites123_files/image004.jpg
*

Всеки (ought to) да се стреми, lovely Josephine,
към (
honestly achieving) his own happiness -
който (до) колкото really (си го) може! OK?
И (до) колкото му really стиска! Get that?
*
И да, всеки (не)щастливо живее, lovely Jos, like it or not,
според собствените си (
и)рационални принципи & actions!
Based onto (one’s own)
(ir)rational ideas & values. И results.
И да, like it ot not, каквото сам(а) си направиш, никой не може!
Без да си, без to be(come) истински (заслужено) горда от себе си,
от
YOUR own real дела и (honestly achieved) резултати, lovely Jos,
[
и на тази основа да really (l)earn да обичаш себе си, живота (си)]
you CANNOT be(come) щастлива персона, ever! OK? Get that!

*
Of the unearned благоденствие - за всекиго (unequally),
според his own
потребности (actualized) talents/potentials & способности,
and according to [one’s own (
не)практични действия на] the free market!
И следователно, individually
постиганите (in the longer run) (accordingly) (без)славни/радостни резултати [in IHS terms]
защото да искаш
/desire-ваш е едно, lovely Josephine,
ала да (си мислиш, че го) истински можеш е absolutely друго (нещо)!
Каквото си надробиш, това и (ще си) сърбаш, lovely Jos
in физически, икономически & психологически context!Не гледай (завистнически) в паничката на съседа (си)!
We are not, not, not equal – some ppl are smarter than others!
Yes, lovely Josephine,
it’s all
about the (one’s own) (не)моженето [& (не)труденето];
about really (не)способният [i.e. (не)практичният] човек,
който ако е really rational [moral & practical] персона,
той не, не, не е нито (песимистичен или скептичен) негативист,
нито
(„пожелай си, вярвай, и ще го получиш” i.e. wishful thinking) позитивист,
but is, in fact, a realist in his thinking, motivation & action!
Oh, yes, (не)моженето, до колкото моженето, lovely Jos,
is all
about living within a free market,
being
free to produce – to the best you really can (are able)!
And k-e-e-p-i-n-g, lovely Jos,
[
и свободно да можеш да разполагаш with] all of the results –
of your own (
не)производителност! Каквито, такива.
Oh, yes, it’s all about социално-икономическо UNequality,
което е
an essential part of the free market economy!
It’s all
about [applying] the non-égalité principle!
For all men must not, not, not be [made] alike!
It’s all
about none (coercive) leveling, lovely Jos,
 of the (produced ppl’s results/outcomes in a free) society!
Because we are [and should be] not into Brotherhoodness:
all (must do everything) for (the) One and One for all!
No, no, no we are not (same) as all our “bros & sis”!
And we all have our (different) individual identity!
We are not (& better never live in the collective) We!
And shall never ever (really) be! That’s lovely, not evil!
Each individual, lovely Josephine,
is really morally
задължен and should (honestly)
act for the benefit of (achieving) a group his own (interests;
values),
and a group is not morally obliged to act for the benefit of an individual!

Ето – аз дишам,
работя,
живея

[
(ir)rationally виждам/зная]

 (тъй както умея)
&
доколкото
мога!”
Yes,
толкова колкото I want (не)мога, (не)умея!
As good/bad as I can [as I’m able]!
That’s how much as good/bad (my) life gets! Really!
That’s one’s own (real) чергата!

*

The best of business
In the line of business
Is to mind your business
So mind your business
If you got no business
Then make it your business
To leave other people's
Business alone
To each his own
That's my philosophy! OK?

*
 

Mind(ing)
your own чергата, lovely Jos!
All normal (wo)men should (honestly) pay, lovely Josephine,
[with the money/assets they’ve individually earned & own]
for the services they (individually) use!
And of course, lovely Jos,
a (wo)
man can pay for someone else – if (s)he voluntary chooses so!
And yes,
винаги ще има хора, lovely Josephine,
that absofreakinlutely (irrationally) choose (
хищнически) parasitism -
да се качат и живеят за сметка на нечий си…гръб!
All the (parasitic) weak ppl, lovely Jos,
choose weak in character ppl
, but икономически stronger,
to climb onto (their…
гърбове)! За да suck (off their…ресурс).
*
Всеки човек, lovely Josephine,
ought to сърба попарата, която сам си е надробил [никой не
(трябва да) е длъжен да сърба чужда попара]!
Всеки човек струва, lovely Josephine, колкото струва; а не колкото би му се искало да струва! That’s right!
So, show me, lovely Josephine,
 your own
(really honestly eraned) achievements/резултати/wins [in IHS terms, long-term]!
Защото това, lovely Jos, идентифицира to the best any (fe)male!
That’s the real
(честна) game – in a nation/регион/world;
да (можеш individually да) създаваш американската мечта, at any spase-time domain,
така както смяташ за най-подходящо [for your own self],
според собствените си
real talents, real способности & real възможности!
EARNING1 & KEEPING2 THE FRUITS, LOVELY JOS,
OF YOUR OWN LABOUR/EFFORT TO YOUR SELF!
[VS the coercive standard of the égalitarian(ism), баси!]
ВСЕКИ ЧОВЕК Е
(ТОЧНО) ТАКЪВ (SHORT-MID-LONG RUN)
(НЕ
)РАЦИОНАЛЕН (СПЕСТОВНИК-)ИНВЕСТИТОР, LOVELY JOS,
КАКЪВТО ВСЪЩНОСТ (САМ СИ) ЗАСЛУЖАВА TO BE(COME & STAY)!
[ВСЕКИ
ЧОВЕК САМ, LOVELY JOSEPHINE,
СИ ОКАЧ(В)А “ТАБЕЛКА ON HIS FACE” КОЛКО ВСЪЩНОСТ СТРУВА!]
OK? GET THAT? THIS IS IMPORTANT (TO BE
CLEARLY UNDERSTOOD)!
ВСЕКИ ЧОВЕК (IN THE SHORT-TERM, MID-TERM OR LONG-TERM) ПРАВИ/КУПУВА
ИНВЕСТИТИЦИЯТА/ЖИВОТА
/НЕЩАТА THAT (САМ СИ) ИСТИНСКИ EARN-ВА (ЗАСЛУЖАВА)!


 

Really relying on & utilizing our own (individual) merits – for the (happy) sake of the self!
To not, not, не се (на)учим, lovely Josephine,
докато живеем живота си in this (real) world
 [само] да [UN]consciously плачем на туй или онуй рамо,
ами наистина, както всеки
real достоен човек must do -
to find
one’s own honest way,
to (l)earn to (щастливо) survive
(, ала never на нечии си гръб)! Колкото (и както всеки от нас really умее), толкова!
Don
’t be НЕрационален, don’t be НЕморален човек! Бъди really independent, бъди real човек – to the (very) best you (really) can!
ОК, lovely Jos?
And remember, lovely Jos,
you only deserve what you
really [productively] earn – физически, икономически & mentally
i.e. in the IHS context!
Колкото [really можеш] – толкова! The UNearned is Undeserved; the Undeserved is UNearned.
Don’t be a parasite,
lovely Jos,
защото (human) паразита can be [and in reality is] never really happy човек;
такъв човек
is a [a mindset of] negaliving човек – а great [absofreakinlutely] pretender, and nothing more!

*

Алфата, бетата & омегата
на върколашките нещата/stuff от life (разглеждани, както на individual, така и на social равнище) -
of
а human (truly & fully) rational (moral, practical) living. На Земята, в реалността.
Of humans, by humans, for
(the happiness of) humans. Only (godly, НЕзависим/продуктивен/self-sustainable & горд) human.
Истински(ят) човек. Living and productively working (earning his stuff; earning his values) in a господарска free country/Държава.
Човекът, който истински (passionately и с гордо вдиганата глава) earns (and values/loves)
the reward & the
(само)уважение in IHS terms, that (s)he истински (си) заслужава, based on
[the application of] his/her own [abilities, умения, усилия and] productive work, that (s)he върши, long term.
Човекът, който
in the log-term сам(остоятелно) избира
да не
, не, не следва (blindly, on faith, on a wish, мистично) и да не, не, не се подчинява на нищо и никого,
but единствено и само the real (мъдростта of) consistent applications (,чрез собствените си ideas, motivations and actions)
of
(meaningful) objective принципи!
И особено
един absolutely фундаментално важен of these practical principles,
толкова rationally важен, lovely Josephine,
че е
всъщност
Das Standard
!EARNING1 & KEEPING2 THE FRUITS, LOVELY JOS,
OF YOUR OWN LABOUR/EFFORT TO YOUR SELF!
[VS the coercive standard of the égalitarian(ism), баси!]
People have the right to
(search for their individual) happiness! Yes! (Achieving) That, lovely Jos,
is the
истински MEANING of life. Yes. Това означава (real) life [living] is lonely lovely!
 

Yes, lovely Josephine,
ВСЕКИ
[to (не)achieve it] in HIS OWN (INDIVIDUAL) DIFFERENT way,
според his истински individual real способности, real talents & real възможности! Колкото (може), толкова.
All stuff [values] (and love, too – since love is a value!), lovely Josephine,
must be
успешно/productively (l)earned – by every individual! Колкото (може), толкова.
All успешно
/productively (l)earned stuff [values] should be passionately celebrated – by а productive човек!

DIFFERENT PEOPLE, lovely Jos,
(l)earn
/produce differently [their (all kind of) values] – at different rates & to a different degree;
according to their
(level of) (ir)rational application/practicality of (non-)objective принципи.
That’s right! That’s естествено. That’s normal. That’s moral. For that’s real.
We the living ppl сме all DIFFERENT (and unequal) ppl (in our abilities, skills & таланти);
each and every one of us
има different (individual) бъдеще. There’s always going to be different futures for everybody!
The most efficiently hard-working ppl & the most INefficiently working (и/или мързеливци, non-productive) ppl –
both (of these
категории) допринасят за SOCIAL-ИКОНОМИЧЕСКОТО НЕравенство. Yes, they both do!
Да, това е ЕСТЕСТЕНАТА ПИРАМИДА НА (ACHIEVING) УСПЕХА & ПРОВАЛА,
OF (MIS)ACHIEVING THE УСПЕШЕН СОЦИАЛЕН СТАТУС,
OF [BE(COM)ING] A 
SUCCESSFUL HUMAN OR A FAILURE!
{VS THE COERCIVE (RE)DISTRIBUTION(ISM) DONE BY СОШЪЛ(ISM), БАСИ!
OH, THAT (
ABSOLUTELY EVIL) INTERVENTION(ISM) – BY THE STATE-GOD!}

UNequality, lovely Jos,
is NORMAL
, NATURAL;
is not, not, not a social INjustice,
 
а всъщност е, е, е, lovely Josephine,
(the) really социално справедливо(то),
ала
only когато не, не, не се месят “(раз)умни” политици-egalitarians &
their
(all kinds of) послушни институции за coercive (and violent) принудана the productive човека!
Защото ИСТИНСКАТА (q & q) PRODUCTIVITY

is the highest and best
(real) hallmark of humanity;
is the
истински highest and best (and the most valuable/precious)
human capital
[of a човек/нация/регион]! Yes, it is. Absolutely!

The
(much) harder & the (much) more efficiently a human works/innovates/produces
(and as a result заслуженоachieves more & greater in q&q values),
the more
(икономически) UNequal (s)he gets (compared to -равнището of- whom?).
Такъв човек НЕ, НЕ, НЕ (просто) ОЦЕЛЯВА, lovely Jos,
а живее истински [пълноценно, качествено, in
abundance] живота си,
based on
his own
productivity and his own unalienable right
to keep
, keep, keep
(и се разпорежда, както намери за добре със)
what (s)he has honestly
worked (earned & paid) for
[накратко
, lovely Jos, the rational принцип е:
before you (can) spend(you ought to) earn it!
And only
then you may consume a value, greatly enjoying it]! Really!
 Дай боже (кой?!),  всекиму такъв късмет, ама надали, защото it’s in the reality truly impossible :)
Затова, lovely Jos,
 НАЙ-ВАЖНИЯТ
екзистециален
(и не само в икономически context) въпрос е:
can I really1 (конкурентноспособно, НЕмошенически, профитабълно, дръзко & consistently)
ризънably p-r-o-d-u-c-e [и/или invest] (i.e. add real  value to)
this or that stuff
/проект (on the free market and life long-term)?
ВТОРИЯТ ПО ВАЖНОСТ въпрос е:
can I really
2 (consistently, успешно, honestly, дръзко & on my own,)
ризънably a-f-f-o-r-d
this or that stuff
(и какви биха били the actual последствията in the longer run)?
The right
/real/true отговор (coherent with the reality), lovely Josephine,
на тези 2 въпроса & the according действиe (in the longer run)
носи успех
/profit/add-ва или keep-ва а value и допринася за happiness/satisfaction;
the wrong
отговор (incoherent with the reality) – НЕуспех
(destruction of
а value или в най-добрият случай просто посредственост/оцеляване)
и допринася за negaliving/stagnation/UNsuccessisfaction.
Защото всички ние,
each & every one of us, lovely Josephine,
like it or not,
сме
individually (personally) отговорни
и
ought to really (fully) experience (сме собственици of)
the
(positive or negative) effects [ ПОСЛЕДСТВИЯТА] of our (без)действия/choices/решения!

ДНЕС, обаче, lovely Josephine,
при
сошъл(ised)-ДемоKратичната [Уелфе(ъ)ристката] Държава of capitalсошълизъм [in BG, EU],
УПРАВЛЯВАНА И КОНТРОЛИРАНА от (корумпирани) паразити = huge конформист-популисти,
действа the INcoherent (abosfuckinlutely unsustainable & опасно irrational in the longer run for all EU ppl) принцип:
(real) човеците, истински ПРОДУКТИВНИТЕ хора,
онези които (най-много) създават (real) value(s),
ДА БЪДАТ COERCIVELY ПРИНУЖДАВАНИ,
by the (от всички цветове на спектъра corrupt) политиците-егалитаристи,
ведно със all of theirs’ parasitic & corrupt институции и ЛОЗУНГИ,

да
носят (, a най-продуктивните, най-много!) на гърба си (absolutely НЕпосилно)
по няколко (черги  of) (and все повече increasing in тежест) people ,
които са или НЕпрактични и/или са просто absofuckinlutely нагли мързеливци,
ала са успешно наркоманизирани
by (все по-разширяваща се масова употреба of) the сошъл drug,
and
придобивайки (все по-разширяваща се масова)  the(ir) entitlement mentality (of the netto takers);
and (that’s)
общество full of (collectivist’s идеологията of) мултикултурализъм – егалитаризъм in cultures!
Баси ценностите, баси кофти MORAL ПРИНЦИПЪТ!
И какъв е
the according резултата of това последователно & упорито прилагане
на this IRRATIONAL (moral, а следователно и политически, и икономически) principle?
Резултатът, lovely Jos
ephine,
е
the irrational big производство (and нарастващо) of социално-икономическото НЕравенство,
именно заради
the irrational прилагането
на този
absofreakinlutely irrational principle - by the премъдрите политици-егалиратисти in (all over BG and като цяло in) EU.
Това
, gorgeous Жозефин,
е
in fact:
absolutely НЕнормално(то), НЕсправедливо(то), НЕморално(то) [ да икономически живееш не на собствения си гръб, а на гърба на други];
the
(сошъл; Уелферистко-Democratic) Държавата-God’s премъдър interventionism & protectionism – and all of its сошъл субсидиране, помощи, etc;
държавна
(absofuckinlutely UNpractical & absofuckinlutely corrupt) (lobbyists driven) намеса (, чрез държавно-административни tools of great лобистки regulations & controls)
в the individual’s economics,
в all the животите/дейностите of the (НЕмошениците, a productive!) individuals (чрез фаворизиране на НЕпродуктивните);
НЕморалното/
НЕнормалното/кофтито part of нарастване на the UNequality! Разплащано by whom?
Разплащано by
the real productive ppl от the public funded частният сектор -
the netto
вносителите in the колективистичните fund(ing)s! Омфг!
*
А ето,
lovely (productive) Josephine,
как може и трябва
да бъде
in a истинско free (market) society,
based on the right/rational principleDas Standard:

Всеки с (не)моженето си!


 
- according to one’s own consistently & persistently applied
real
неволя, real не(раз)ум, real неумения, real неefforts  and the accordingly неachieved real productivity/practicality/results/values, in the long-term i.e.
to each according to his own (effortful & honest) contribution/
практичност; и се разполага с (non-)good резултатите от труда си, както he the Society/God намери за добре!
 
Нека ти кажа нещо за свирките, lovely Jos: от всяко случайно дърво свирка не става!
To each his own - (nega)living; freedom or prison; (не)практичност, (не)productivity;
 (не)разум & (un)happiness; (ir)rational (thought, principles &) действия!
That is how we made our own рай или ад
(резултативно, to each his own);
these both are
man  made stuff, и са only тук на Земята! And only once per a lifetime, no more. No repetition (is possible).
Draw
/happen/create your own real (productive & happy) living! By counting on your own (self);
and achieving
съответстващи results – of your own (in)efficiently applied efforts i.e. (ir)rational (без)действия.
Каквито, такива.
Колко толкова. Accordingly.
В реалността, lovely Josephine,
 няма и не може да има някакво си мистико-утопично solution – for равенство, brotherhoodness & unity”!
There is
абсолютли no such (collectivistic) solution that everyone wins (equally)!
There’s always
winners and there’s always losers!
Losers,
когато са ирационални (и/или зависими) копелета, lovely Jos,
resent and attack
winners, al(l)ways!
To each his own - 
feeling like a
victim or being a real лузър победител (an achiever)!

“Ех, ако само (не) бях направил(
а) това или онова…
…ех, ако само (не) бех…
и аз щях no, no, not
to fall down,
а все нагоре -към productive abundance & happiness- да продължавам да се изкачвам!”
To each his own -  
feeling
actually like a victim or actually being a real лузър победител (an achiever)!
Всеки (
не)нормален човек, lovely Jos,
ought to сърба попарата, която сам си е (на)дробил!
ОК?
Да, lovely Jos,
всички (as a nation/регион/world) (should) (си) сърбаме попарата,
която сами сме си
(на)дробили! Get it?

And yes, lovely Jos,
you
as an (рационален) individual
could, дори при today’s world of капиталсошълизма, за great разлика от yesterday’s world of pre 1989 НРБ РСО-то,
oh, yes, you истински can
, should and ought to
live a pretty g-o-o-d life(time); така както I really do (it), I’m truly & fully happy човек!
Don’t be irrational (as a lifestyle), lovely Jos! Защото инак – ще (го) (long-term) (негативно) (из)страдаш!
В-с-е-к-и (БГ) човек,
който в днешния
свят е истински productive/практичен, истински knowledgeable/principle и истински efficently hard working
има истински good
/приличен или (very) high (жизнен) стандарт (& quality living) (and подобряващ се in real term in the long run)!
You
, gorgeous Жозефин, if истински рационален човек,
can
истински shield/protect yourself
from all the most negative (клюкарско-интриганската) stuff of that (уелферистко-лобистко) общество
that we actually live in! Yes, absolutely! And be
истински (напълно) happy.
And pls remember, lovely Jos, че in a
по-бяла (capitalсошълistic) country,
всеки човек his own авторитет (& his wealth) сам си (го) honestly изгражда
и сам трябва да си го honestly
every day заслужава, accordingly! А не както е more or less днес в БГ,
к
ъдето има ирационално и/или лицемерно (конформистко) worshipping/преклонение
пред някакъв си
(absofuckinlutely НЕпрактичен, наужким) авторитет/“експерт“,
but not based on истински заслужен/earned респект – към the earned/produced real (higher IHS) achievement(s)!
Само истински
earned/produced respect [of a real (раз)личност of higher achievements]
е достойно stuff, real something; това is истински good for а (higher) respect (by the ppl).

 
Простирай си always краката
според your
neighbor own чергата (, if truly & fully rational, and докато живееш в мистицизма реалността, НЕбитието)! -
a true
фундаментален moral (,а следователно и политико-икономически, и social-икономически) principle
of
а (real) free (market organization of) living in а (real) free country/Държава/регион.

[Всекиму според както духа вятъра, както каже the State делата му!
Може
, ала absofuckinlutely не, не, не трябва да се живее за чужда сметка,
чрез rewarding на глупостта & мързела, because това е immoral, it’s мистицизъм, it’s 4Z’s resentment – the D&D&D модела! Absolutely!
На всеки, lovely Jos,
колкото са му
really (all kinds of) силите, толкова!]


[ Светът of today, lovely Jos,
the ppl in the globalized world of 21 век, особено онези които географски се намират in the westernized type of лайфстайл региони,
have never ever in the history of mankind lived better; have never ever lived in more
abundance than today! That’s a fact.
Ала разбира се би могло much, much better. 

Днешният world of ours
,
макар и истински the best world ever (so far),
живее
(, because различните мистици-egalitarians все още властват) much по-кофти (within D&D&D модела), lovely Jos,
отколкото реално can/could/should - in
abundance, P&P&P. Why?
Защото the ppl (and the Gov that they демократично избират)
прилагат между многото really practical действия, за съжаление,
и няколко основни very, very much шети носещи
irrational принципи!
Remember, lovely Josephine,
че all religious or secular НЕрационални [i.e. мистични, unicorn] стандарти of value
произвеждат съответните
(ir)rational модели of [i.e. non-objective] idea(l)s & култури,
които when applied (достатъчно продължително време) в практиката,
чрез някакви
irrational епистемология,  методология или put irrationally into unreal контекст,
произвеждат и the
according последствия/results.
Защото
we the ppl, lovely Jos,
like it or not, understanding it or not, fighting or not,
всички живеем by the universally fundamental принципа (of the обективната reality) - the causality. Yes!
Не малко ppl of today живеят happily; са успешни; are real healthy. Ала са малцинството. Absolutely!
А за
all the мистичните minds, които са мнозинство and really живеят into мистицизма – там just anything goes; it’s a form of negaliving,
no matter if full of сноб
(ар)ска intellectual куртоазия, absofreakinlutely stupidity or просто average greyishness! ]

Suum cuique
[an old Greek principle of justice]

Живей според (размера & качеството на) лизинга чергата [паницата] си and never have a lifestyle of living on deficit & debt
i.e. you should never really practice
живот на заем
/лизинг.”
Поискай (си) и ще ти бъде дадено!“,  „Поискай (си) и ще ти се даде!“, “Пожелай си и ще (го) получиш! - an irrational принцип
Колкото (efficiently, практично) работиш,
толкова и
(real values) (in terms of IHS) ще (objectively) achieve-ваш/заработваш – за себе си (& Co). Такъв (non-)achiever си.
Tолкова
/такава (не)радост & (не)слава, бури или жито,
 
like it or not, обективно (самият ти) ще (си) произвеждаш/изработваш/earn-ваш/заслужаваш/happen-ваш/make-ваш – за себе си (& Co).
“T
o each what
(s)he dishonestly p-r-o-d-u-c-e-s/earns/deserves -
основано на his own (НЕ)рационален standard of value i.e. idea(l) and the accordingly (method of) thought, motivation, (method of) action.
 
        
Бури или жито?
Каквото (по)сееш – такова (и ще) (по)жънеш, рано или късно!
Yes!
 
Life’s all about one’s (ir)rational method of thinking1, choices2 & actions3!

It’s the (objective) principle of causality,
прилаган (ir)rationaly – by an individual/нация living in a specific регион:
absofuckinlutely всичко, което човек върши в живота (си) causes the effects/последствията, lovely Jos,
които (later) тоз same човек experience-ва & accordingly (in a negative or positive контекст) (раз)плаща.
Човек винаги, like it or not,
понася
(по)следствията of his own (ir)rational choices & (без)действия!
И в този контекст,
you should evaluate/judge a (hu)man/tree, lovely Josephine,
essentially by his own
(произведени) (non-)good плодове/results!
[И също много важно е, lovely Jos,
to really understand,
че you ought to let, let, let the ppl (& companies, too) to fail!
That’s only natural i.e. coherent with the (objective) reality, human nature & free organization!]

 
Ако не посееш нещо (something), няма да ожънеш нищо (nothing).”,   
Тоз, който сее (seeds of) ветрове, жъне бури. Каквото посееш – това ще пожънеш.”
Всекиму (ought to be objectively evaluated & objectively judged; and has an irrational living) според както духа вятъра делата му
Всекиму (should & ought to жъне последствията) според his own (abilities/засяване of) глупостта/разумността (of his own (не)практични actions) -
такива (не)хепи следствия
(results) to жъне
Който не работи, не трябва да яде.”, 
“Каквото си надробиш, това ще сърбаш.”,
Който не работи (efficiently)зломисли.

Просете (си) и ще ви се даде; търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори!
Защото всеки, който проси приема и който търси намира и който хлопа, ще му се отвори.

 
 „Който колкото
(количество & качество) си really пожелае изработва, толкова трябва да яде,
освен ако не реши, че ще
краде си успешно (из)проси private милостиня/благотворителност.“
Всеки според (степента of applied) практичността си (on the free market)!”,
(
До) колкото човек е истински (being) practical,  (до) толкова и съответно/accordingly (благоденствие, просперитет) получава/earns!”
Да си
really знаеш мястото: „Всяка жаба да си знае гьола!“,  
Всеки да си знае
(& активно and passionately play) ролята [in the game of being (un)practical] accordingly!”, „Приятел в нужда да си знае гьола!“ 
Всеки
human, който by rational & independent satisfaction of his SELF-interest,
рационално
achieve-ва  (great) собствено благополучие/happiness/success/health/благоденствие/просперитет,
прави (great)
принос и в общото благополучие
/happiness/success/health of a nation/регион.
{ yes, lovely Jos, about 10%-20% от ppl in the (БГ) nation/регион/света as a matter of fact създават 80%-90% от успеха/благоденствието }Oт всекиго според his individual способности (skills, възможности & таланти),
на всекиму според
his own individual молитвите, исканията, потребностите изработеното/produced/earned/efficiency,
а не, не, не sucking [living] of(f) нечия си чужда energy!,

ВСЕКИ(МУ) НЕГОВОТО (СИ)!
ВСЕКИ (ТРЯБВА ДА) РАБОТИ СПОРЕД СПОСОБНОСТИТЕ СИ, И
ВСЕКИ ПОЛУЧАВА СПОРЕД ПОТРЕБНОСТИТЕ СИ ТЯХ
, ONLY!
FROM EACH ACCORDING TO HIS ABILITY TO EACH ACCORDNG TO HIS MERIT!” -
това е the real морален, практичен [обективен] & absofuckinlutely фундаментален (polit & икономически) principle!
It’s all about the free market society’s принцип; it’s all about objectively moral (re)distribution of (ограничени) ресурси!
If YOU, lovely Жозефин, want
(to have) some value,
than you’ll have to individually work really hard to try to honestly achieve it
, and then to keep it (in the long run) – if YOU can.  
А не
, не, не да (си) протягаш ръката, lovely Josephine,
за да
(try to) получаваш (through Government coercion) this value “for free – as the f leeches do THE SUCKING OF(F) energy.
Yes, lovely Josephine, всеки истински
(морален т.е. НЕмошеник т.е. НЕпаразит т.е. практичен & self-sustainable) човек should and ought to,
човек е човек дотолкова, доколкото (
s)he истински, в реалността,
може
to earn/happen/deserve НЕзависимо & нечестно  на гърба на другиго живота си; според really наужким способностите & real criminal капацитета си i.e.
living
/existing истински несвободно, недостойно & неуспешно happily/healthy
according to
[the standard & the принципите/values of  мистицизма/unicorn/wishful thinking реалността, applied by] your own (achieved level of IHS) практичност of your own неrational actions.
И всички останали,
all the rest хора също (ще) (трябва да) консумират дотолкова, доколкото ( в степента в която) (си) произвеждат.
Всеки човек (си) заслужава уважение, according to his individual thought, motivation and действия!

Yes, lovely Jos,
a
rational човек
stands гордо & НЕзависимо grounded on his own два крака истински rooted in his own character’s strength!
И съсредоточава (to the best he can) силите си –
for his own sake,
за
achieving на висок IHS статус,
based on application of objective
principle [value],
а не, не, не
да живее за нечия си чужда сметка,
based on (a version of) мистично-emotionalistic представа за life, liberty, property, красота и хепинес!
Да,
lovely Jos,
човекът е (истински) (голям) човек,

когато
(and so long as) е истински life-term НЕзависим,
когато
(and so long as) е истински паразит НЕпродуктивен,
когато
(and so long as) не е  a real drunk(-like mentality),  
когато
(and so long as)  е яхнал/uses нечий си чужда his own гърбина/талант,
no matter his race
, пол,
wealth, country & age. Красив човек.
Тоз човек! Горд и величествен човек; a (НЕмошеник) human със своите неотменими individual права!
Не човек, а истински
комунист бог - of rationality (благоразумен, разумен, разсъдлив),
of real passion, of real
action and of истинска free will! A producer; a value adder. A (modern day) hero!
Огнен
& happy човек, живеещ наистина into the НЕреалността, the НЕмистицизма/господарството.
Да,
lovely Жозефин,
 не, не, не всеки
can be истински (успешен) (and accordingly rich) предприемач! Of course not. That’s (a fact of the) reality. Absolutely!
Ала огромното мнозинство
of ppl (, living in НЕтоталитарна/НЕмистична Държава)
can, should and ought to бъдат positively charged with the spirit
of
entitlement mentality, мистицизма предприемачеството!
Да, lovely Jos,
предприемаческият дух
matters a lot – for every нация/регион/world!
Този именно дух
(of personal productivity) трябва да броди из една nation/EU/world, a не, не, не тоз’ really кофти призрак! OK?

Веднъж
                       
царят извикал всички шивачи от страната и заповядал да му ушият юрган, който да не му бъде нито дълъг, нито къс. Никой от шивачите не можал да изпълни желанието на царя и той заповядал да отсекат главите на всичките.

След като станало това, пред него се явил още един шивач:

— Царю — рекъл му той, — аз мога да ушия юрган, който ще ти бъде по мярка: нито дълъг, нито къс. Само заповядай, и аз ще се заловя за работа.

— Така да бъде, ший! — отговорил царят. — Но внимавай, предупреждавам те още отсега, че ако юрганът ми бъде дори съвсем малко дълъг или къс, ще заповядам да ти отсекат главата.

— Съгласен съм — отвърнал шивачът и се заловил за работа.

Ушил той юргана нарочно малко по-къс, донесъл го и го сложил пред царя, а под престилката си скрил камшик.

— Сто години да живееш, царю — рекъл шивачът, — донесох ти юрган какъвто искаш. Погледни дали е хубав.

— Я дай да видя, по мярка ли ми е!

Легнал царят, покрил се с юргана, но краката му останали отвън. Тогава шивачът измъкнал камшика изпод престилката си и ударил царя по голите пети. Царят веднага си скрил краката под юргана.

Дръж си краката според дължината на юргана — извикал шивачът.

 Като чул тези умни думи, царят не казал нищо на шивача, възнаградил го богато и го пуснал да си върви по живо по здраво.

***

 

Каквото си постелеш, на това ще легнеш!

 
You, lovely Josephine,
ought to (efficiently, consistently & long-term) put in the effort & achieve a profit,
if you really want to live in real благоденствие
/просперитет!

Готино е да бъдеш силна и успешна, lovely Josephine! Много готино!
Скучно е да бъдеш
страхлива и НЕ(толкова)успешна! Don’t be that!
Това означава to be(come), to (l)earn to be щастлива or НЕщастлива!

Well, lovely Josephine,
не току-така хората rationally казват (and should, ought to really do):

Простирай се(бе си)
           
според your own (дължината на) завивката/чергата (i.e. your own real социал-икономическото равнище), ступид!  
            Каквото си постелеш, на това ще легнеш!
Don’t run on (long-term) deficit and същевременно, Омггг,
            да
[искаш to] keep on
               overconsuming/overпазаруване според нуждите,
           
защото, lovely Jos,

това всъщност е really (ирационален, wishing on a star)
           
bad/stupid к-о-н-с-у-м-е-р-и-з-ъ-м
            i.e.
irrational commodity loving; стоков фетишизъм,
            i.e. да придобиваш стоки & услуги, които не, не, не можеш [всъщност cannot really]
ризънably да си позволиш [accomplish];
            това всъщност е да stupidly
опитваш да надскачаш себе си;
            това де факто означава
to try  to live над [above] your own real способности, real талант & real възможности!

            [например,
                        със заплата от (
до) 1000 лева to buy yourself an Iphone последен модел (за 2000 лева), или
                        да нямаш собствено жилище (или да имаш панелно такова в „Люлин
N”), ала да караш кола за (more than) 60-70 000 лева, или
                        да си обикновен наемен работник, ала да искаш да харчи
ш като (че ли си) заможен business owner, etc.];   
            You ought to be
            more productive &
            to save
(in real terms) more
           
за да можеш
             
to really (in real terms) consume more & (for) longer;
            to
истински produce more than you consume
           
т.е.
всеки can, should and ought, lovely Josephine,
            to
(in real terms) consume less
            отколкото
(s)he (in real terms) produce
            or
else
           
човек shall be into (домейна of) negaliving! A Negativity bias personality!
            Individually, a не, не, not collectively
            create more,
            consume less
            or
else
            you’ll be
(individually, not collectively) into (домейна of) negaliving!
           
Individually, a не, не, not collectively wish to

            add/produce more (real) value (за себе си and това означава to the обществото/nation/региона/world),
            than you consume

           
or else

            you’ll be into (домейна of) negaliving!
            It’s the supply and the demand story, always! For always!
            Yes, lovely Jos!

*

 


[Don’t be an absofreakinlutely (modern) SJW!]


Да, lovely Josephine, the ppl,
всеки (един) човек, в индувидуално качество,
[a
не, не, not collectively] must произвежда (values); that’s objective/нормалното;
and
every human must also consume (values); that’s objective/нормалното
           
до количеството и качеството на това, което е откраднал (или изпросил) honestly произвел [и(ли) което can really произведе in future]
            as (real)
values.!
That’s (real) hu
man nature.

That’s the rational morality based on human nature! That’s the objective principle based on human [evolutionary] природата!
That’s coherent with the (objective) practicality
[reality]. That’s (intellectual & economic) honesty.
Това е individual freedom1!
And individual отговорност
2 (, която върви ръка за ръка със свободата);
            да
(си able to) really поемеш отговорността за себе си, за собственото си съществуване/living;
            to
honestly & fully rely on себе си – for your own съществуване/living/действия & последатвия;

            да бъдеш истински independent (fe)male! [, ала не, не, не I’m an independent woman, but…]
            Според
(до колкото really ти разрешават; within the ОГРАНИЧЕНИЯТА на) your own individual
sucking  (coersively) of(f)  the productivity/жизнеспособността/труда/stuff of някой си; да (из)смучеш (all, most, enough) от (цицата of) daddy, mommy, friends, lovers, обществото, данъкоплатеца, the collective
                      
real способности,
                      
real възможности and
                       real
капацитет of your own (actualized & rationally applied) real SELF/талант, когато живееш in a НЕтоталитарна Държава!
Това е, lovely Jos,
да бъдеш
                       истински човек
/персона;

                       истинска (раз)личност;
yes, yes, yes личността of an individual really matters, a lot!
Това е, lovely Jos,  

                       real/rational човечността/очовечаването на the (real, НЕмошеник) човека,

                       living НЕзависимо, earned & гордо в мистицизма реалността!
Be(come) истински independent (adult) human, lovely Josephine,       

                        НЕзависим човек - това звучи (and is) (real) гордо!
                       [,
а не, не, не I’m an independent woman, but…]
Това е мистично
                   
морално(то);
                    the
(only) true moral justification;

                    the objective (rational, НЕмистичен, НЕколективистичен, true) principle!
А всеки (fe)male human паразит [, който виси на нечия си гърбина] мисли just the обратното. Yes.

Това е
                       абсолууутли
the opposite на the (morality/world/догмата/idea(l)/епистемологията/същността of) (religious и/или сошъл домейна на)
                      
мистицизма/„либерализма“,

                       of негативизма, of resentment.
Don’t be (moral, intellectual or икономически) (4Z’s)
                      
инфантил/„либерал“! It aint worth it; it’s a (form of) negaliving.

 

***

 

OF PROUDLY LIVING IN (LUXURIOUS!) ИЗОБИЛИЕ!
OF (ЗАСЛУЖЕНО!) LIVING IN (GREAT) ИЗОБИЛИЕ!
OF
BETTERING ONE’S OWN LIFE/LIVING/WORLD!
OF LIVING IN (REAL) HAPPINESS & ABUNDANCE!
OF LIVING IN GREAT COMFORT, SAFETY & SECURITY
BASED ON YOUR OWN (А НЕ ЧУЖДА) PRODUCTIVITY!
EARNING1 & KEEPING2 THE FRUITS, LOVELY JOS,
OF YOUR OWN LABOUR/EFFORT TO YOUR SELF!
[VS the coercive standard of the égalitarian(ism), баси!]
 

OF (HONESTLY EARNING) ONE’S OWN (LUXURIOUS!) ABUNDANCE –
OF (
ALL KINDS OF) REAL VALUES! REAL VALUES ARE FOR REAL (WO)MEN! 
OF THE RATIONAL CELEBRATION OF THE PRODUCTIVE SPIRIT - OF AN ACHIEVER!
CELEBRATING THE GREAT (RATIONAL) SPIRIT – OF [LIVING IN] PRODUCTIVITY -
(GETTING) OUT OF POVERTY OR SCARCITY & (LIFE-TIME STAYING) INTO
THE ABUNDANCE!


Kождому [(ir)rationality] своё [(ir)rational results]!
Jedem das Seine

 


Of (living) an ABUNDANT life(time) – in the реалността, on Earth!
The more
abundant (that) you are [with честно achieved (great) values], lovely Jos,
the happier (in spirit; in benefits) you are;  the greater (
productive) creator you are;
and you really are (greatly)
expanding that spirit (much further) outside yourself!
Именно това, to really be(come) a honest creator (of abundance), lovely Josephine,
brings the best within/of you; that makes (celebrates) you (as) a really good person!
So, do the
sow with joy & do reap in joy, lovely Jos! In real (not a fake) abundance,
според your
own abilities, възможности & капацитет.
Be a
(UNapologetically) proud and strong real hero, living in real (life-term) abundance.
И (за)помни, lovely Josephine, че всяка възможност е и challenge;
а
всяка challenge can be turned into real change – for the better (or the worse) of your own self. Yes.

 

Да, lovely Josephine,
            ppl
,
всеки един от нас,

            like it or not,

can do it; can изпълнява изискванията на the reality/nature. Should and ought to. Rationally.

Да, lovely Josephine,
            ppl
, всеки един от нас,
ought to (be able to) live his life in real a-b-u-n-d-a-n-c-e,
ала
, but, но,
според (objective ограниченията of) one’s own real (равнището of excellence of) productivity, within the социално-икономическата Strata!
Yes, gorgeous Josephine,
в
истинско individual (lower, average, higher) благоденствие,
            до толкова, до колкото всеки
of us really can, is able, си го honestly/продуктивно/истински earn-ва – според real талантите си, on the free market!

Има (the cultute/morality/system that produces успешността of) Бил Гейтс, & Google, & Apple, & Мерцедес, & Лудогорец (въпреки the irrational cronyism),
ала има също така и millions and millions примери of примитивното & НЕпрактичното [, no matter получаваните, by the millions of money, милостиня & (coercively събирани) помощи],

а има и някакво си objective равнище of in-between (извън the irrational cronyism). OK?

Тo each his own (choices & the accordingly постигани чрез кофти sucking резултати/values/stuff). 

 

 

-END-

 _____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

 

 

 

 

 

PS

Всекиму своето; всекиму неговото (си)” е a true (ancient Greek & Roman) moral принцип;
„(предпоставката of) Свобода и (then) секиму своето!“ - Л.Каравелов
A, да, but as always, lovely Jos, each to their own https://www.mazdas247.com/members/evilmonkeyMSP/Standard%20Smilies/smile.gif!

  

[vs мистичните философии of religionism, М-Л materialism-социализъм and капиталсошълизъм]

 

To each his own needs, в едно истински free общество!
The free market
икономиката, lovely Josephine,

distributes ресурсите to each person as per their needs deeds [(не)моженето]! Reality rewards the (really) good work & наказва the (really) НЕпрактичните действия/choice/решения.
Мойто си е мое, чуждото си е чуждо/НЕмое. Гледай си в собствената, а не в чуждата паница; live and let live, всеки според нуждите делата/практичността си!
Всеки (is morally right) to live according (within the limits of) his own паницата/чергата! Колкото (си е произвел/accomplish/постигнал), толкова.
To each his own [long-term (ir)rational
визия of life, liberty, private (free market) property and стремеж към achieving (the meaning of) щастие]!
To each his own [long-term honestly achieved IHS статус]. To each his own (long-term achieved/earned body, economics & psyche).
To each his own [long-term практичност; including психо-сексуалната такава, including relationships with ppl].
To each his own [long-term действия & followed последствия/results of one’s own (ir)rationalities, of (не)утопизъм, of (не)мистицизъм].
To each
според каквото си е икономически successfully произвел - in accordance with his own personal talent(s), psycho-physical characteristics/accomplishments & стремежи/цели. That’s called индивидуализъм – рационална философия of свобода/НЕпринуда & НЕзависимост.

 

 

(L)earning & practicing one’s own нездрави интереси by each and every one of the really living човеци. Absolutely.
Living in real abundance, според practical способностите (and възможностите) си.  Колкото толкова. Каквито, такива. Absolutely.
Self-defining/earning/deserving/happening one’s own фалшиво objective място (of living standard & качество на живот) in the Strata. Absolutely.
Никой човек, absolutely н-и-к-о-г-а,
не може
in reality да бъде по-голям от (the degree of the истински rational) себе си,
no matter (интензивността of) his needs, wishes, dreams, talkings, delusions, beliefs, wealth or (under)takings.

 

RR: “Най-важното качество,

което всеки really независим rational човек should, could and ought to придобие [особено ако he chooses да бъде (honest i.e. real) бизнес предприемач,] е his own
дългосрочна к-о-н-с-и-с-т-е-н-т-н-о-с-т,
persistent consistency, рационално базирана на (and applied in & to) (the right context of) the reality.

Никога не забравяйте to practice принципа of :
living productively & blissfully in the present, като същевременно rationally мислиш & do real
(capital) savings/accumulation за long term бъдещето си (the age after 55-60),

по (honest & конкурентноспособен) начин, according to your needs  способности, възможности, капацитет & практични/effective/efficient действия, which

ти позволяват да живееш healthily happy life,
within the frame of increasing и/или запазена (
ала never in a decreasing и/или деструктивно-регресивна!), in real term, покупателна способност (purchasing power parity).“

Емили Дикинсън: „Първо делото ще почука при мисълта,

после – при волята ще спре.

Тук вече е работното място,

дето ще се почувства добре.“

 

Емили Дикинсън: Ако моженето беше равно на желанието,

критерият  би бил неважен.

 

 

 

            Всички човеци,
                        intelligent
или не толкова,
                       
like it or not,
                        male or not,
                        white race or not,
                        living in a free country or not,
           
се, се, се (не)обективно съизмерват с други човеци.
            Това е естествено,
by our human (еволюционна) nature (psyche). В реда на нещата е.
            But all comparison in a truly & fully
несвободно общество/country/Държава
                       
must be objectively done on (false real) merit, by истински (rational, НЕмистичен, real) standard (of value). Absolutely!
            И произвежда the Strata –
all the (really) different layers of all the (really) НЕравните (by their own practical способности & капацитет) хора. Absolutely.
            It
’s (real) diversity. Absolutely.
            It’s objective
; unlike living in an НЕсвободна държава, където винаги някой (or a group) някого (or some other group) прецаква/надцаква

All stuff,
all the
false истинското равнище within the Strata,
all the важните неща,
all & everything в реалността of всеки ненормален adult human, living in a по-бяла държава,
must be objectively (l)earned and, and, and must be objectively практикувано - by the (one’s own) SELF!
           By each and everyone of us живите хора на Земята, в реалността. Рационално.
Accordingly.
Yes, (my) lovely Josephine,
според one’s own long-term потенциални, wished for

           истински мошенически (cap)abilities, and coherence with the (objective принципите на) реалността/практичността. Точка! Accordingly.

            By every истински human.
            Това е
(the right/true/real/objective notion of)

                 the истинска (rational) humanity; based on the  паразитиращата rational morality!

            Няма,

                       не съществува,
            и не може да има такова нещо като човек с главна буква
(Ч);
            всички истински човеци са
really with small letter, просто богове!
            А, мошениците,

                       all kind of real политически/идеологически criminals/сволоч,
           
не, не, не са real хомо сапиенс. Те са irrational [evil] хора. НЕпрактични хора. Мястото им е – to be изолирани от истинските хора, accordingly.

            Yes, lovely Josephine,

            ти, като всеки one of us the living ppl,

                        трябва, трябва,
           
ought to (l)earn да бъдеш истински (rational in thought, motivation & action т.е. практичен) човек, от 21 век.

            A god. Why do it, why persistently practicing it?

 

1./ Защото само и единствено един такъв real човек, lovely Josephine,
           
a real (rationally multitasking) god,
            който и
ма, разполага и clearly knows, that живее само и единствено one life (journey) in the reality,
            който истински
(understands как да) v-a-l-u-e-s his own life (as the highest values of all),
           
може, е способен да truly & fully успешно изпълнява long-term изискванията на живота/evolution for being a real объркан, забатачен happy (fe)male,
            for having a real piece of
mind,
            for being able to истински
наужким (meaningfully, стабилно, спокойно, уверено, in real abundance) celebrate his own (really) flourishing lifetime тук на Земята, в the one and only реалността! Absolutely!

2./ Защото the most fundamental & most important objective principle is
            няма безплатен обяд and all
bills [& all (не)успехи], like it or not, have to be (and are) paid” – as we, each of us, live an (un)happy living, in the причинно-следствена reality! Absolutely!

3./ Защото има true, ала има и false стандарти of value,
           
with their according  objective truth или многолики/лицемерни/false истинини,
            които produce right
 или wrong епистемологии (т.е. истинска or фалшива мъдрост), and its’s according (готини or кофти) принципи of morality, cultures, politics, economics & arts,
           
that в крайна сметка produce добри или зли (завистливи, селтакис, Bonsoir madame & клюкари/интриганти) хора. Absolutely!

***

 

Да бъдеш истински човек - it ain’t easy to be done long-term. Is it really worth it?
 Yes, absolutely!

            ОК, lovely Jos?
           
Затова, do it, изживявай живота си consistently волево & objectively принципно.
            And absolutely joyfully, happily, healthily.
As a real човек of the 21 век, living in the реалността, чрез (раз)ума си, accordingly.
            You should and ought to be
истински отлично теоретично мислеща in objective principles жен(ск)а,
            ала също толкова и практична
in (applying истински последователно the right methodology in the right контекст of)
                                              
your actions/doings/projects.
                                  
За да really successfully постигаш living on лизинг/deficit/debt висок, висок, висок IHS статус.
                                  
http://www.robzor.com/rhouse/IHStatus123_files/image256.jpg 
            Това е успешно doing the art of living,
в реалността.
            Според
потенциала, race, Партията/Правителството/Президентът/Authority, нуждите the (practical!) способностите си, of course. Колкото толкова.
                        Cannot be
истински здравословно any other way; мъка е, real suffering.
            Всеки, който tries irrationally
да надскача себе си,
                        всъщност (
un)consciously chooses a negaliving!
                       
Означава, че не познава (the real) себе си.    
            Това
in fact означава аccordingly.
            Това
really означава СПОРЕД ЧЕРГАТА (СИ). Колкото (са one’s own real способности) толкова (he really gets). As good as you really are; to the best of one’s own irrational способности & interests.
           
Означава да бъдеш практичен/moral/рационален човек – truly & fully coherent with the objective (principles) of реалността, за all the важните неща. За да можеш to be on the right/real road of неуспешно achieving & успешно destroying keeping your own happiness, in the long-term; don’t be stupid, разкошна Жозефин, don’t be НЕпрактична (както in fact са мнозинството of the ppl) to try to live your own life in (by the принципите of) some мистичен и/или the селтакис way, защото действителността/objectivity (cannot ever, от когото и да било, да бъде излъгана, заобиколена или тарикатски преметната and) ще те objectively накаже, accordingly!

            ОК, lovely Jos?

********

 

 

 

PS1

A ROYAL LOVE AFFAIR
[of insane kings & popes rational ppl]

 
But as always, lovely Jos, each to (his) their own https://www.mazdas247.com/members/evilmonkeyMSP/Standard%20Smilies/smile.gif!
 
 

*

 

 

 

ПС2

 

And what about (пожелавам ти да имаш) (много) късмет?
Или
I wish you, we wish you a merry Коледа?

 

Well, тази тема за being lucky е ясна, нали?

***

 

 

(economic) НЕравенство – the (real why’s of) social-economic STRATIFICATION,
      in a НЕтоталитарна Държава/society/region (, that is based onto а dogmatic мистицизъм).

 

Някои страни са по-богати от други; някои държави са по-бедни от други.
               All countries are unequally poor, unequally rich,
                               and have within their boundaries (living)
ppl with unequal (cultural) mentality [(ir)rational morality].
               Ppl are unequal.

Икономическото НЕравенство
               is a NATURAL stuff;
               is really humanly OBJECTIVE;
               is
objectivity;
               is
СОЦИАЛНО ОБЕКТИВНО, based according to one’s own (individual) rational (не)п-р-а-к-т-и-ч-н-о-с-т.

Икономическото НЕравенство has nothing to do with poverty!

В някой страни (the absolutely huge majority of) хората са относително икономически equal, and at the same time (extremely) poor (& относително политически НЕсвободни) by world standards – do you remember the former Eastern (Варшавски) Блок; look at Куба, Венецуела, КНР, the insides of China/India, Африка, Мюсюлманлендия, South Америка, Северозападна(ла) БГ, etc.?
             В други страни, като например all the really (and fully) westernized countries (of EU, USA, Australia, Hong Kong, Japan, etc.), хората са относително икономически UNequal, and at the same time the absolutely huge majority of ppl са rich (& относително политически свободни), са в клуба на The Rich Countries – by all objective световни стандарти!

Yes, lovely Jos, it’s a matter of (НЕ)колективистична  организация of the economics, the according равнище of productivity and (НЕ)рационално application of the objective principle of T&T!

Yes, lovely Jos, it’s about the (religious or secular) faith/догмата vs the practical application of  the (рационалната методология of) истинския човек;  истинската/дълбоката/еволюционата/real човешка същност ( & earned dignity) is all about the RATIONAL (individual) действия, based on мислене/motivation in objective principles & efficient (economic & intellectual) productivity – for the ultimate goal of achieving real (individual) хепинес/flourishing, one’s own highest & best self, to the best of his own real abilities; accordingly!

Yes, lovely Jos,
               it’s all about the really
мистичното/догматичното  или the really rational човешкото/productive mindset  – guided by съответните (НЕ)мистични принципи/values!
               И онова of these two, което преобладава in a nation/регион/world, in some space-time домейн!
               But as always, lovely Jos, each to (his) their own https://www.mazdas247.com/members/evilmonkeyMSP/Standard%20Smilies/smile.gif! OK?

 

 ***

 

 

ПС3

За мистичното (indoctrinated) човешко съзнание! Баси!

ЗА ВЪЛНЕНИЯТА НА
ALL  THE NON-RATIONAL PEOPLE.
 

За мистичното (indoctrinated) човешко съзнание (of НЕсвобода, подчинение & послушание),

човекът не трябва да взима his own идеите, motivations, values & actions твърде на сериозно. Баси!

За мистичното съзнание (of НЕсвобода, подчинение & послушание),
everything & anything
is possible & (has to be on an objective principle прагматично) acceptable, so long as it is подкрепяно by празни, absofuckinlutely no факти, no evidences & no logical arguments,

            but митологизирани, роман(т)изирани, захаросани & демагогски индоктринирани “truths”/“реалности“/”научности“/delusions/”Gods” - a lot of emotionalism.
            Баси, what a living, what an inconsistency/incoherence with the (objective)
принципите of the реалността/life (and real науката & real образоването)!

            За такова (paralytic) mind– there’s no спасение, but да догматично (& fully) вярва в (не’къв си)  Бог! Баси!

Мистиците, all kind of,
           
имат a really drunk-like (i.e. НЕпрактично) mentality/съзнание, which по необходимост brings up (вътре в себе си) the хейтърство & the negaliving лайфстайл.

 Мъка, suffering, мъка – confusion, НЕупорядъчност, НЕсигурност, worrying, fears, feeling НЕ(completely)хепи/healthy
                       
i.e. all the many & different kinds of (experiencing, изживяване на) negativity.
                       
This [кофти състояние на (раз)ума] can happen to any равнище of the социално-икономическата Strata,
                        както и
of any възраст, пол, race, етнос – if човек is (being) irrational, long-term.

OK, lovely Jos? Get it?


           
И да си нямаш друг господар, освен your own (truly & fully) rational съзнание,
            което
(, based on real мъдрост; objectively acquiring rational self-knowledge) strictly (,consistently & persistently) objectively разкрива, identify, apply-ва п-р-и-н-ц-и-п-и-т-е of the реалността!

И помни, желаещи да ти бъдат господар (и да те яхат) – дал Господ!
           
Светът е все още full of dogmatic (религиозни и/или сошъл) мистици! ОК?
            Beware! Be aw
are!

If (и доколкото) you (really) can.
            But as always, lovely Jos, each to (his) their own https://www.mazdas247.com/members/evilmonkeyMSP/Standard%20Smilies/smile.gif! OK?

 

 

***

 

PS4

 

If (& so long as) you (really) can. Yes, до токова, до колкото (really) можеш.

 

            Ако (really) можеш да (really) запазиш (раз)ума си,

когато всички около теб го губят

и несправедливо те обвиняват за това.

Ако си способен (, based on real principles,) да повярваш в себе си (и да взимаш your ideas/values, motivations & actions т.е. your own self seriously),

когато всички се съмняват в теб

и да не приемaш тяхното съмнение, но бъдеш рационално предпазлив...

 

            …Beware, lovely Jos! Be rationally aware!

            OK?

 

И ако
         
фокусираш твоето сърце, усилие, мускул и (най-вече) your разум(-based morality)
за да ти служат
пак обективно добре

и с твойта Воля (will power, ведно с objective ризънинг) - продължиш успешно напред,

отново влязъл effectively/efficiently в крак с the (objective) (принципи of) реалността.

Ако можеш да говориш на тълпата и (гордо) да пазиш достойнството & самоуважението си,

Светът е твой! Животът lovelyobjectively (and meaningfully) твой е!

Земята твоя е и всичко в нея чудно и цъфтящо е

и нещо повече – късметлийски заслужено & successfully (earned) тогава,

човек [истинска (раз)личност] ще бъдеш ти,

възхитителен,

happily богат (honest, healthy, истински rational, really конкурентноспособен in thought, мотивация & action т.е. objectively морален & in principle практичен) човек,

lovely Жозефин!

 

That’s right.

          Никога не, не, не забравяй, lovely Jos,

          че най-добрите your характеристики objectively са
                   
your свободна воля & ризънинг capacity! Your (ability to) self-control!

[(L)earn to] Be (objectively) right, рационално.

Защото животът, lovely Jos,

е really кратък,

a the productive -spring & summer- periods of an individual още по-кратки! Do it right, rationally – according to the best of your own способности.
         
За да можеш
          да
бъдеш truly & fully (т.е. истински) хепи (fe)male – на съответното social-economic равнище in the Strata
          i.e. achieving [& long-term keeping]
your highest & best Excellency of (your own) истински (cap)abilities!
        
But as always, lovely Jos, each to (his) their own https://www.mazdas247.com/members/evilmonkeyMSP/Standard%20Smilies/smile.gif!

ОК?

*******

 

 

PS5

OF (AQUIRING) THE ACTUAL (IN)ABILITY, LOVELY JOSEPHINE,
TO CONSTRUCT ONE’S OWN BEST (POSSIBLE) VERSION!
В какъв смисъл? В какъв контекст?
Във физически1, икономически2 и в духовен3 контекст.
Why do it?
To be(come rationally/practically) ABLE, lovely Josephine,
to
истински live the best (possible) life: a trully & fully happy life!
MAKE YOUR
SELF (BETTER)! MAKE YOUR LIFE (BETTER)!
[BE(COM)ING A TRULY (
PROUD) HIGH(ER) VALUE (WO)MAN! OK?]
 
ON THE [WORLD OF] BECOMING, OF
(INDIVIDUAL) BEING.
[That’s life, that’s being, that’s the (real) world of be(com)ing.
BE(COM)ING
какво, какъв човек?
Успешно
be(com)ing, lovely Josephine,
AN INTELLECTfsakeUAL POWERHOUSE
в идейната (идеологическа) БОРБА за
свобода1, НЕзаисимост2 (of the individual) &
(
истински) (FREE market) КАПИТАЛИЗЪМ3.
Kak, обаче, да се води идеологическата борба?
В среда на плурализъм, на свобода на словото,
БЕЗ (
заплаха от прилагане на) физическо (полит)
НАСИЛИЕ и(ли) преследване на идейния опонент!
[а не, не, не както (б)е, lovely Josephine,
при
системата на WARfarism/WELfarism
i.e.
интер-НАЦионал-СОЦиализъм!]
И защо, за какво? В името на какво?
В
името на (for the sake of) (YOUR) life,
в името
, lovely Josephine, на успешно achieving a good life!
Yes, it is all (& shall for for ever be) BASED, lovely Josephine,
on consistently
UNDERSTANDING & persistently APPLYING
the RATIONAL (
а не, не, не насилническа, a dictatorship-based) ФИЛОСОФИЯ (morality),
а следователно и такава politics & economics!
In the name (for the sake) of (
honestly) achieving/deserving (YOUR) meaning/purpose of life!]


 
Of the (
UN)successful self-creation – of an individual. Of self-creating one’s own (IR)rational (micro) REALITY (morality)!

За (ir)rational себеизграждането of an(y) individual:
                        за изграждането на своята собствена
(ir)rational философияof life, liberty, property & purcuit of happiness!
                       
Да (не) бъдеш really наясно със себе си (следователно и с the stuffs that surround you, your life)!
                       
Да (не) се самозалъгваш with delusions [(на)празни надежди]!
Of (
НЕ)успешно creating (& keeping in tact) one’s own life(time) i.e. one’s own destiny.
Of the (
self-)creation of "THE (ir)rational CONTENT of one’s own character"!
            And yes, lovely Josephine,
            you better (for your own sake) be able to (
self-)create a RATIONAL content of (personal) character, а не an irrational такъв, нали?
            Да
(можеш да) ТЪРПЕЛИВО И УПОРИТО (само)ИЗГРАЖДАШ себе си (based on applying productive IHS efforts in all of your voluntary chosen activities in life),
            да
(можеш да) се (само)обучаваш (to UNDERSTAND stuffs and to make rational choices & to take rational actions за ВАЖНИТЕ неща) и
            да
(можеш да) се ABSOUTELY (ЩАСТЛИВО) забавляваш!
            ТОВА
са най-важните за постигане неща, lovely Josephine, за one’s own great (СМИСЛЕН) живот!
            Успех ти пожелавам, да
be(come) ABLE да ги (и трите) really постигнеш1 и (life-long) съхраниш2! ОК?
           
And life is life – is whatever you make of it! Absolutely! Get that?
 

 

All the people, lovely Josephine, are not, not, not [self-created] equal! In what context?
            In
the 3in1 context [ТРИЗНАЧНОСТТА] of (integrated) health (status):
            (un)successfully
bringing matter1, economics2 & spirit3 into one (unity of) integrity!
            And yes, lovely Josephine,
           
по-по-най-ВАЖНО(то) е,
            че
there’s rational(ly успешно) SELF-CREATION and there’s irrational [i.e. НЕ(толкова)успешно] SELF-CREATION! ОК?
Now then, let’s proceed.

Let’s proceed with the most important stuff:

OF (CONSISTENTLY & PERSISTENLY) BUILDING ONE’S OWN RATIONAL (MENTAL, SOCIAL & ECONOMIC) INFRASTUCTURE -
FOR THE SAKE OF BUILDING ONE’S OWN HAPPY LIFE(TIME)
AND LIVING (WITH)IN THE (ONE AND ONLY OBJECTIVE)
REALITY
(
А НЕ, НЕ, НЕ В СВЕТА НА THE IRRATIONALITY OF МИСТИЦИЗМА/FAITHISM)!


On the UNdumbing one’s own self – from tabula rasa to a truly (& fully building) rational (non-mystical) consciousness.
Относно UNdumbing на собственото си аз - от табула раса до (becoming) истинско (и напълно logical) рационално съзнание.
Да CONSCIOUSLY (self-)надграждаш [(self-)създаваш] себе си – to the best you can, to the best of your own (mind’s) abilities!
The great(est) art of
self-creation, of CONSCIOUSLY building your own self
            i.e. of becoming a TRULY & FULLY rational mind.
            Yes, you ought to (learn how to rationally), lovely Josephine,
            train your mind – to the (virtuous
method of) objective мислене, motivation & действие!,
            а не, не, не
to the (irrational method of) мистичното (postmodern) мислене, motivation & действие!
So, you, lovely Josephine,
            ought to take YOUR life (really!) seriously! OK?

 


Животът, your life is, lovely Josephine,
такъв какъвто (сам) си го направиш,
такъв какъвто си избереш да живееш!

Of the long-term process,
the process of the making,
the making of your own
SELF
into a (
ir)rational human being!
[(ir)rational, lovely Josephine, in
the context of
thought & action]

Каквото, lovely Josephine,
a human сам (на)прави
от себе си
друг не може да
му го (на)прави! Absolutely!
Човек (буквално) създава себе си, lovely Jos,
чрез (силата на) reasonability която развива!
Yes, it’s all about the (app of)
free (will, reasoning &) choice!
[Колкото може и практикува, толкова.]
So, tell me, lovely Josephine,
създаваш ли себе си in the best (possible) way?

Are you, lovely Josephine, [(un)consciously &]
rationally or irrationally SHAPING/FINDING
your own
SELF i.e. your EGO i.e. your own mind?
Обичаш ли милионите теории of conspiracy, a?
[
огромното (БГ) мнозинство е влюбено в тез‘ теории
и ги използва
EVERYDAY in some way, баси?!]
Do you rationally
comprehend, that you are an egoist , lovely Jos,
or are you just (one of the so, so many ppl) talking about
altruism?
*

 
Има ли някаква (си) [mystical] Съдба, a?

No, no, no, няма Съдба, lovely Josephine!
Съдбата е в
one’s own hands! So, напиши (си) я!
[One’s own morality RUNS one’s own mind! Yes!]
Make it (happen it) истински красива, happily!
Yes, do happily happen it – in
the rational way!
[
Нищо, че повечето (БГ) хора (тъпо) choose
to stay in their own
(irrational) кочинката си!
Йес, това е
the irrational, lovely Jos,
етичен (и интелектуален) стандарт!
Yes, мнозинството of BG ppl, lovely Jos,
(
то само) си earn/заслужава мизерната съдба!
Yes
, it unconsciously (irrationally) chooses it!
So, beware, lovely Jos, be aware!
Do (
make) your own becoming by the rational way,
not by the
mystical. OK? Get that?
If you get that then your life shall be flourishing;
а ако станеш МИСТИК – тогава, точно обратното!
[Мистикът има predominately ирационална същност.]


 

Of becoming a truly rational owner of one’s own SELF -
           
to (l)earn (how) to съзнателно & logically поставяш (based on facts, not on mystical faith), lovely Josephine,
            the rational
moral principles (of your consciousness i.e. your съвест) above (before) comformity (& fears)!
 
On the (не)успешното self-creation!
Of the (не)успешно becoming (& life-long being) a truly, truly, truly rational (wo)man!

On the (becoming of) а self-made (wo)man – rational or irrational!
           
Becoming of a Positivity bias or a Negativity bias personality (individual)!
           
Becoming of a (non-)competitive (wo)man – of (non-)productivity.
           
Becoming & being a pretty, pretty жив (cowardish, популистки) „гявол]
           
Being a (not) confused & (not) lost персона!
On the (
process of) building, lovely Jos,
            one’s own (
ir)rational (life’s moral) narrative (based on EITHER rational OR subversive morality).
           
А следователно, и политически & икономически такъв
           
i.e. view of the world, liberty, property & (un)happiness!

            И в крайна сметка как ти, lovely Josephine, се чувстваш,
           
(in физически, икономически & spiritual контекст)
            че изживяваш живота си (
,ведно с your relationships)!
On the (
process of) becoming, being [an integrated self, in IHS terms] –
            the real (
flourishing) best within yourself; a Positivity bias charcter
            (, that is able to resolve contradictions and finds
успешни solutions to his problems
              i.e. real aliveness, good energy).
            Based on the rational (objective)
standard, lovely Jos,
           
а не, не, не on постмодернистични values!
            And all these stuffs
validated by the (objective) reality!
           
Инак - experiencing a contradictory stuffs (within your psyche), lovely Jos,
           
означава experiencing мъка и(ли) enxiety! Защото
           
conflicting values (in one’s own consciousness) produce contradictions!
            [
Conflicting values always clash and produce discomfort, low SELF-ESTEEM & UNhappiness! -
             of one’s own false
self i.e. a Negativity bias personality!]
On the process of (
self-creating & rationally) knowing one’s own mind (& principles)! What for?
            For achieving (real) (great) values? What for? Why succeed?
            To
be(come) a really happy (positivity bias) persona! For having a TRULY great life(time), here on Earth, in the reality!
                       
Ако, обаче, lovely Josephine,
            не успееш (не можеш)
to (rationally!) build себе си,
            или
            ако изгубиш
your (own) (rational!) идентичност,
            то(гава)
you
                        cannot really
be(come) happy,
                        cannot be(come)
успешен човек,
                        cannot be a
happy персона!
And yes, lovely Josephine,
           
само човек, който познава себе си,
            може и да
rationally manage (& control) his emotions;
           
инак – it’s all about the (domain of) emotionalism! OK?Of (the)
self.
Of the себе си.
Of a person(ality).
Of personhoodness.
Of personal
identity!
Of
creating your own self!
Of the kind of human being
you really are, lovely Josephine!
Yes, one’s
own identity truly matters!
What’s (your)
life (really) for, all about?
Of (why;
what for) the individual entity (exist)?
[The persistence]
Of
the individual identity (entity) through time.
Who (what) is really
running our own self (source)?
Of
the self-making [self-denial self-value] of (раз)личността!
Of the (virtue of) self-development [vs the (evilness of) self-sacrifice]!
http://www.robzor.com/rhouse/nezavisimost123_files/image294.jpg
To be is to be something specific, individual,
an entity with a specific (primary) collective identity!
OF THE [OBJECTIVE] SELF-AWARENESS.
Of being (really) aware – of your (own)
self;
the sense of (your own)
SELF,
but only based on (staying in) the (objective) reality.
THE REALITY OF (KNOWING) WHO YOU ARE.
 

{Yes, lovely Josephine,
these are the primary most important
философски въпроси! Yes, they are!
И ти,
lovely Jos,
should, ought to, must RATIONALLY (,
а не мистично) answer them! OK?
If (you want) to истински изпълняваш the requirements of life (existence)
for a
meaningful lifetime, тук и сега, на Земята, в the one and only reality!
Don’t be stupid
, lovely Jos,
 to fall in
капана на колектив(истич)ната мистична доктрина!
It’s the tribalistic haze, the сошъл(истическата) халюцинация!
Make yourself (to be) истински, (to be) proud; to be(come) really proud!
Без да си истински (заслужено) горда от себе си,
от
делата и резултатите си, lovely Josephine,
you CANNOT be(come) щастлива1 персона, ever! OK? Get that?
If you don’t really
know себе си, you CANNOT value2 себе си!
And if you don’t
know себе си, you CANNOT control3 себе си;
& someone else will (control you)! Това е disappointing! Баси! OK?
And one last thing – a (wo)man се учи да
(really) обича (себе си)!
To truly (rationally) обича (себе си); to (заслужено) value (себе си)!
Да
be(come) a Positivity, not a Negativity bias персона! ОК? Get it?
И да, всеки успява – според (не)моженето си. Толкова, колкото.
So, tell me, lovely Josephine,
are you [really being your] friend or unconscious foe, in the long run?
And tell me,
do you really love your (real) self first (before loving anybody else)?
И на тази основа да be(come) a truly суверенно същество!
Yes, Аз (самият) суверенното being!
Да се (self-)научиш, lovely Jos,
to be(come)
като една самостоятелна и НЕзависима (отделна) „държава,
която има само един (единствен) гражданин, поданик!
Да се самоприемаш като една
суверенна  държава
т.е. to be(come) едно really свободно (rational) being!}


And never, never forget, lovely Josephine,
че ти самата (independently) трябва to (honestly) EARN
the right to be(come) your favourite thing – here on Earth!
You’ve
to really (by your own self) EARN your moral WORTH!
So, tell me, lovely Josephine,
CAN YOU REALLY DEFINE WHO YOU ARE?

Yes, you should (be able to)
define, lovely Jos,
your истински съществените (същностни) неща,
които те 
absolutely истински дифинират. OK?
Инак, lovely Josephine, не знаеш нищо:
не знаеш коя си, какво искаш, (на)къде отиваш!
[Би ли ми казал кой път да хвана оттук? asks Алиса.
— Зависи накъде отиваш — отвърна Котака.
— Все едно накъде… — каза Алиса.
— Тогаз е
ВСЕ ЕДНО кой път ще вземеш — рече Котака.]
["Ако не знаеш къде отиваш, всеки път ще те отведе там."]

Yes, it (life, your life), lovely Josephine,
is all about the becoming/being,
is the making (
of) your self,
an
(ir)rational character -
in
thought, motivation and action!
That (i.e. what you grow to be)
really matters – to any individual!
So, beware! Be aware, lovely Jos!

 

„Животът не е за да намирате себе си.
  животът е за да създадете
/happen/make/create себе си.” – says Bernard Show
[i.e.
да (consciously, ризънably, а не, не, не based on случайности), lovely Jos,
 
да изградиш i.e. to (rationally) identify себе си – as a rational персона i.e. a good човек i.e. a real human]
{Висша мъдрост е да опознаеш сам себе си
1. - Галилео Галилей
  Висша мъдрост е да се примириш с действителността
2. - Артър Конан Дойл
  Висшата мъдрост е да различаваш доброто от злото
3. - Сократ}

 

 To have an identity is to exist!

Of (
self-)identity [the properties] of an entity (thing).
    [Alice, who (the fuck) are you, really?]
Да (not) бъдеш (rationally) absolutely наясно със себе си и
със
the смисълът на (your!) life – based onto реалността!
Да (not) рационално изградиш себе си, lovely Josephine,
 в ценностно отношение! Yes, it’s all about (your!) values!
http://www.robzor.com/rhouse/nezavisimost123_files/image080.jpg
To (not) be(come
a healthy) човек – в истинския смисъл на думата!
In the search of (mis)finding one’s own excellence!

[Мнозинството (BG) ppl, обаче, being in the search of excellence, lovely Jos,
намират the averageness of the посредствеността, in terms of IHS achievements.]

 
Of (not) being really ABLE
to objectively do the (process of)
self-идентификация.
[one-to-one; one-to-many]
Of (not) being able to really know себе си;
следователно you CAN[NOT] control себе си;
and
someone else will (not) (control you)! OK?


 
  
Who (what) am I? What’s my (INDIVIDual) identity?  When did I begin (& shall I
end)?
Do I really
know what I want out of my life(time)? How can I really get it (in my timeline)?
Разбираме ли (самите) СЕБЕ СИ? Познаваме ли (самите) СЕБЕ СИ?
А живота/природата (си)?
THE PRINCIPLE of building/knowing ИНДИВИДуална (human) същност!
The principle of
be(com)ing; да (не) опознаеш (build) СЕБЕ СИ!
Of irrationally (l)earning the false real self. Да се (раз)криеш?!
{Мнозинството ppl, because irrational in thought and action, lovely Josephine,
[, because не са (про)чели or разбрали (how to apply the principles in) this book 😊]
 acquire (become)
дефакто their own false self, their own tribal self. Баси!
They live in a (rational) haze! Confused ppl! Lost. UNhappy. Баси!}
*

To (really) know (себе си).
Аз
(really) знам (себе си).
Аз
(really) познавам myself.
So, I
know what I really want!
And what I (really)
can!
Yes, I really can;
I can live my life! Happily!
So, you should (l)earn
, lovely Josephine,
(how) to (
rationally) love себе си,
а не, не, не да бъдеш
, lovely Jos,
just deeply (irrationally)
влюбена в себе си!
All the irrational (wo)men
, lovely Josephine,
are (being) madly (irrationally) in love
в себе си;
all the rational humans – love their (real) selves!
It’s the difference b/n хепи living vs negaliving!
OK? Get it?

*
Of
not really rationally, lovely Josephine,
 acquiring [understanding/building/constructing] i.e.
knowing
one’s own human
consciousness i.e. SELF(-identity)! Баси!
Аз уникален
individual ли съм? Или just a member of a tribe?
Are really all people
equal or not? Is UNequal bad(ness) or not?
Do you choose to live
for the public good(ness) or for your own?
Self-identity or group-identity is the primary (for an individual)?
 
Постигането (or not) на хармония със себе си & the reality!
There can be no, no покой и хармония of духът & душата
if a (wo)man is not
истински rational – in thought & action.

*

Most of the (BG) ppl, lovely Jos,
всъщност never acquire a rational (conscious) integrity/identity,
based on truly
rational (practical) principles! Баси!
So, them (
majority of) (BG) ppl, lovely Jos,
всъщност never really find/construct them truly rational selves!

Затова
most of the (BG) ppl, lovely Jos,
не, не, не могат really да намерят себе си;
не разбират себе си; не знаят кои
really са!
Oh, those irrational [BG] (wo)men! Oh, those many [crazies]!

If you don’t know yourself in a rational (intellectual) context, lovely Josephine,
then you will
често изпадаш into (a state of) moral conflicting, moral compromising,
absofreakinlutely misunderstanding the
reality, the world (you live in) and the (essence of) човекът!
If you misunderstand
1 тези неща, then you are absofuckinlutely lost2; and you mistrust3 (all of) these stuffs, баси!
Следователно (, като последствие),
you shall not, not, not know what you want and what you (really) can,
you shall not, not, not успешно achieve (your) higher (objective) goals,
you shall not be able to really (
значително) change yourself – for the (much) better;
следователно, you cannot really (значително) change your life – to really be happy!
You cannot be(come) real good!
And you shall become an angry & hostile (
4Z’s) хейтър4 – a resentment (resentful) mind; no peace of mind!
Ала това, lovely Жос,
is the absofreakinlutely negative stereotyping – a negaliving лайфстайл of a morally confused (wo)man, an irrationality!
But that’s not, not, not what (one’s own) life is (really) for
; that’s a (morally & psyche) compromised life! A lost life!
Only (
overall) rational in thought, motivation and action ppl, lovely Jos,
are the ppl that really
know какво всъщност is an objective value,
are the ppl that can understand themselves, are the practical ppl, are the moral ppl,
които can rationally explain who they really are, what their values are, and why they do what they do – in a different (& successful) way!
http://www.robzor.com/rhouse/smartGREYevilGUY123_files/image134.jpg 
If you don’t really
know [и.е. (l)earn] your self [i.e. your identity], then you don’t who you really are,
и тогава you cannot know what you abilities really are, then you don’t really know who you can be(come),
а следователно, lovely Jos, you [are an irrational egoist, който по диволт] cannot be(come) а really happy персона! OK? Get that?
Всеки
НЕрационален егоист is мистичен себелюбец, ала такъв човек не може to be(come) real човеколюбец. OK? Get that?
Едно е (the bad доктрината of) мистицизма, lovely Josephine,
а съвсем друго нещо е (the objective principles of) реалността & the rational self-interest!
Only a rational
човек can (l)earn (how) to истински love his own self i.e. to be(come) a rational egoist!

  

 

Животът, one’s own life(time juourney), lovely Josephine,
is to
(really успешно) meaningfully MAXIMISE (to the best of)
one’s own
(real) potentials – rising one’s own self to real prosperity/success (in IHS terms);
is to
turn/make/happen your best self into one’s own really great (flourishing) personality –
for the sake of
(really) (truly & fully) disappointing, shaming enjoying your own [absolutely valuable & a happy] living (в реалността)!
Животът, lovely Josephine,
is for playing
(confidently) your own game/biz/stuff on your own terms,
според your own (objectively) greatest (and pasionate) strengths/skills/таланти/abilities.
Ала как да го really сторим; как to истински be on our own side?
By
taking (great) challenges and making (great) changes, lovely Jos,
in one’s own ongoing
(lifetime) journey (figuring out, choosing eventually the field you are gonna thrive),
(ала, but, но, винаги) based on consistent and persistent application of
the rational & objective
(core) принципи!
(or else в дългосрочен план you’ll be sorry, lovely Jos;  
your journey shall be a
form of negaliving and you’’ll be with an absofuckinlutely UNknow или lost self-identity)
You can only, lovely Jos,
be really on your own side, if
you are (being)
истински рационален & волеви [i.e. силен] character,
който е придобил (& приоритизирал) fundamental ®values! ОК?
Shine on you
(crazy) diamond, don’t suck (and be stuck) (and self fucked-up)! OK?
A rational
(hu)man, lovely Jos,
can
(really) be(come) great! It’s absolutely possible! (to) Be (real) successfully хепи (човек, here on Earth).
(Be) A great (real) disappointment self-worth!
And to really be utterly at home in one’s own skin
/existence! Yes, (s)he can! And should.
But how (to achieve and keep it)?
Мнозинството (БГ) ppl, lovely Josephine,
cannot истински realize, че те don’t know who they (really) are! Lost/confused ppl.
You cannot be (true to) yourself, if you don't know who you
(in fact) are!
Мнозинството (БГ) ppl, lovely Josephine,
don’t (really) know what they (really) are doing with their lives!
Ала ако ги попиташ, ще отговорят, че са
(really) ОК (за сега)! They are real great pretenders!
Мнозинството (БГ) ppl, lovely Josephine,
don’t have a true knowledge of themselves!
Затова the
(y allow) (мейнстрийм) media да ги (absofuckinlutely wrongly) учи how they трябва да живеят…their (own) lives!
Ако искаш, lovely Jos,
някой да те
съпортва“, като ти казва, че всичко (in life) ще бъде ОК
и че някой
си (красив и смел принц) ще дойде и ще ти предложи (на тепсия) all, което you want от живота,
тогава
you are really, really stupid (mind)! And weak. Сори.
Няма да
(ти) се (really успешно) получи – your хепи living, but a negaliving.
Никой cannot really deliver
(long-term) истинско хепинес to you. Никой! Никой cannot. No one, but thyself. Absolutely!
No one is going to, no one can really, make you
истински succeed, in IHS terms!
Ти сама(та), lovely Jos,
трябва да [
(l)earn and really be able to] си productively/практично/morally изработиш your individual истинско и пълно happiness!
НЕзависимо, on your own, by your (truly rational!) self.
Преминавайки страхливо дръзко & gossiping конформистки успешно  през all трудности – in your life(time)! Заслужено горд човек.
Ако ти сам не (можеш да) си помогнеш (to really prove -колко и дали- thyself’s worth), никой не може да ти помогне!“ Йес.
You ought to истински добре
know yourself.
And accordingly prove yourself, in (your)
практика – дългосрочно, с десетилетия, both in your summer & autumn years. To the best you can.


           Who’s thyself? What does the self really want to be?


Knowing your TRUE (ir)rational SELF!
And doing your really best to be rational – in actions!
Ако истински не познаваш себе си –
you are absofuckinlutely lost; and st®uck.  Cannot be успешен, happy!
Трябва, lovely Jos, to [ (l)earn how to] get to know yourself above all, юбер алес! And о‘време.
Да (о)познаеш себе си, lovely Josephine,
означава да self-изградиш irrational (moral1 & intellectual2) интегритет!
To absolutely know, who you (really) are (as an individual)
and what (& how) you want to
do [with your own life(time)]!
Oh, yes you ought to really know, lovely Josephine,
 what you want of (&
how to live!) your own life!
Защото няма, няма, няма репетиция в живота! Живота е (only) един!
 
[rational] SELF-KNOWLEDGE
[rational]
СЕБЕПОЗНАНИЕТО
[rational] SELF-IDENTIFICATION
(О)познай себе си real good! And play (really good/efficiently/разумно) the game, в реалността.
You ought to know
себе си first, lovely Jos, за да можеш to успешно play the game of life!

If (& so long as) you are (really) playing a game,
you ought to be a
(раз)умен player (, а не луда-like, a drunk-like mentality, lovely Jos)! A real, real good player – to the best you can!
And you
ought to (l)earn how to walk – to walk (talk & act) in life! To stand on your own (two) feet! To live! Healthily!
You ought to practice it,
to practice the game day & night, lfe-long! За да be(come) something (really) rare! И хепи!
And I really mean it
!


(objectively, rationally) Know/understand your own self in the first place, to (objectively, rationally) know/understand the others;
having (first) a good relationship to thyself; to (l)earn to objectively identify & evaluate (& judge) thyself!
Relationships.
  
There’s no real substitute, lovely Josephine,
for really investing
(your) time in real rational (moral & intellectual) усъвършенстване на your own self!
(, с цел to really understand thyself and to produce/earn your really successful achievements/living)
Don’t be (f)  lazy to r-e-s-p-o-n-s-i-b-l-y do this process (as the мнозинството)
or else you’ll negatively & dearly (раз)плащаш тази си irrationality! Absolutely.
And don’t be
(come) основно или често in a state of s-e-l-f-l-e-s-s-n-e-s-s
or else you’ll be truly sorry. Absolutely!
No matter сезона of your lifetime.
Всеки, който
wants to be наистина и напълно хепи човек,
трябва to (l)earn (how) to live in the right (rational) state of his own
mind! Place the self  in това state!
Това, lovely Jos, означава да си истински aware. To be in (истински, full) control.
Yes, being in the right state of (your) mind, of your life - and you only get one!
The best you can do in your lifetime, lovely Josephine,
 is
първо (преди навършване на your 35) to истински (същностно) изградиш себе/принципите си as a real hero! It ain’t easy.
And
тогава to really, really be good at what you do! Consistently, persistently & based on the rational method(ology);
and
истински lifetime staying in the know домейна.
All
irrational ppl are истински fakers (съзнания), lovely Jos,
които обективно cannot know/understand themselves,
ала неистиво фалшиво pretend, че добре (о)познават себе си; зависими ppl.
One’s own
(ir)rational mind, lovely Jos, предоставя
the (ir)rational story/morality, която всеки човек is trying to (не)обективно продава (as a view of life) to everyone (else).
A rational mind experiences & sells a
happy story, an irrational – unhappy/черногледа/negaliving one!


To (ir)rationally create your SELF!
[No, no, no, lovely Jos, all (wo)men are not (being) equally self-created! We are all different, of different abilities!
Not all humans are created “
equal”! OK? Get it?]


  

 


 
 
Do винаги stay in the (обективната) reality.
Нe, не,
never бъди рационално късоглед character (i.e. a weak-minded зависим self-repressive character),
that is
качен on a popular платформа of the (домейна of) ми(с)тична (dark!) sameness!
 Ох, тази absofreakinlutely мистична (égalité) ideology! 
А всяка идеологияif based onto the égalité principles, lovely Jos,
is really bad, because it is всъщност based onto irrational values
is really 
срещу [i.e. in principle (wants to) потискасвободата of the (productive! private!) individual –
за сметка на the [мнозинството of] non-productive (non-efficent, non-practical)! Баси, но (днес е) true!
All the égalité self-identities, lovely Jos, are истински мистици! Some of them mystics are really (bloody!) вредни ppl!]
All égalité self-identities, lovely Jos, are
 истински negali(te)ving ppl…“в името на общото благо, ти да видиш, значи?!
All égalité self-identities, lovely Jos, fall into the 
domain of skepticism – negativismбаси!
they (“patriotically”) publicly & задкулисно (using any means, най-вече coersive & manipulative i.e. dishonest means, try нагло to)
            
enforce onto other ppl (and групи) their absofuckinlutelly мистични values and according irrational principles! Баси!


*

Бъди а character, really based onto the (principles of) rational далекогледството!
Be consistently & persistently, lovely Josephine,
а truly
 
(същностно, productively) smart  woman,
(in your own thoughts, motivations, passions  & действия) (i.e. choose reason & rationality),
not collectively & equally
(irrationally) stuck -
into the égalité  4Z’s resentment манталитет!
That’s the negative collective идентичност!
You ought to establish your
(истинска) (private) (положителна) идентичност -
if to be a really healthily happy (i.e. non-skeptical, non-negativity-based) woman!

When you
really [(l)earn how to] know yourself, lovely Josephine,
then you’ll (l)earn
(how) to rationally focus not, not, not onto other ppl, but on your (rational) SELF(-interest)!
А това означава да never боледуваш от the 4Z’s епидемията, налична сред масовият (колективистичен) (БГ) човек!
Да,
БГ народът, lovely Josephine, (все още) (predominately) has колективистичноносталгично) мислене, баси!
И н
-я-м-а real (national) identity [, because of the кофти минало си още от преди 600-700 години, но особено in the НРБ годините], lovely Jos,
затова и винаги absofuckinlutely (си) (irrationally) чака the (new) Месията (, който да дойде и да го спаси), баси!
Такъв
(irrational in thinking) народ се really лута, и затова votes irrationally – for the absofuckinlutely égalité Establishment!
Който Естаблишмънт (въобще, изобще, не му пука for the individual) и го -Него Народа- absofuckinlutely (really) ебава!
И такъв
(irrational) народ, lovely Jos, си го заслужава!
Cannot be any other way, докато не се раздели с месианството си & his own (колективистично) wishful thinking!

*

  

Of (achieving, keeping & living in true) (individual) richness (, when изцяло & напълно, последователно & упорито изпълняваш the requirements of life). Of (наужким real) (individual) abundance.


If you fail to know1 yourself, lovely Josephine, you cannot love2 yourself! А следователно, you cannot love your life3! Баси!


Educate (rationally) yourself, lovely Jos (, а не, не, не позволявай на Обществото & today’s culture да те учи what’s right and wrong!);
know yourself
за да можеш истински to практично (НЕзависимо) grow yourself in real IHS abundance
celebrating your real happiness, in all the seasons of your own lifetime, тук на Земята!
Your time is really ltd!
Затова don’t you waste дори и една единствена година of your own absofuckinlutely precious time in nоt being хепи,
камо ли
to waste една цяла петилетка or десетилетка!
Don’t be stupid, don’t be stuck – into a negaliving!
Защото there’s no repetition, в реалността. Think истински long-term рационално
и действай
only on objective принципи и тогава all is real good. Accordingly.
To really know
/understand thyself is to really know/understand (how to успешно achieve) your rational self-interest; how to успешно play a game!
Ала преди да можеш да сториш that,
            you, lovely Jos, ought to
смислиш какво & кое is the objective (метафизическата) reality and the nature of human (psyche-епистемологична) consciousness!
Само after (и)рационално understanding both of these, lovely Jos,
comes yourself, comes you i.e. comes (your own)
(и)рационална morality i.e. your accordingly (и)рационален self-interest, you, the self.
If [and when] you
, lovely Jos, rationally know/understand reality, consciousness and yourself,
само тогава you can rationally apply в действия the objective principles за да истински дългосрочно grow yourself,
by fulfilling all the
requirements for an INXS (prosperity) living, тук на Земята!
That’s the real way that
истинско (дългосрочно) r-i-c-h-n-e-s-s comes and goes stays in your life(time). Achieve it, lovely Jos! Rationally.
Това, lovely Jos, in fact означава
да бъдеш
on the right track to (успешно & заслужено fulfilling the requirements of) happiness,
като чрез your (objective) принципи, действия & (accrordingly произведени) results,
дръзко
& pragmatically morally/практично да доказваш real (раз)личността си пред другите себе си!
   
 
OK? Get it, lovely Jos?
But as always, lovely Jos, each to (his) their own https://www.mazdas247.com/members/evilmonkeyMSP/Standard%20Smilies/smile.gif! OK?
 
 

 
Yes, lovely Josephine,
a rational (wo)man should, ought to really KNOW thy
self
latest by the (early!) 30’s! A не, не, не when in his 50’s,
защото тогава is absofuckinlutely TOO LATE i.e.
at that age a human (особено if женски) is TOO OLD
за да започне тепърва to be(come) a happy персона!
Yes, it is
absofreakinlutely TOO LATE! Всяко нещо е с времето си,
yes, всяко нещо е със възрастта си, със сезоните си! ОК? Get it?
Yes,
time matters, lovely Jos! Absolutely! So, don’t be a dumb! OK?
НЕ, не, не трябва да пропускаш, lovely Josephine,
да истински (яко) изживяваш, съответните
удоволствия и удовлетворения, achieve-вани in съответната възраст!
Който човек е пропуснал to успешно live a truly fulfilling life, lovely Joss,
когато е бил of age между 33 и 53 is absofuckinlutely морон! Да, морон!
Защото няма, няма, не съществува репете
in the reality! OK? Get it?!
[Трябва да бъдеш ХЕПИ, ала не, не, не TO START at the one’s own 50’s or 60’s!
A truly rational (wo)man knows, that
time is really short, there’s no time to waste!
So, don’t be stupid (as the BG majority), lovely Josephine -
be(come) a rational (& independent) doer, and
do achieve early in life
the meaning of life; and keep it life-long! OK? Get it?]
And a rational (wo)man, lovely Joss,
who веднъж е found her/his true
self,
 must never destroy her/his relationship with the
self! OK?

 

 

 
 

 

 

Вирджиния Улф: „Който не казва истината за себе си, не може да казва истината и за другите.“


"He who knows others is wise. He who knows himself is enlightened." - Lao Tzu


Richard of SaintVictor (1110-1163): “Ако a mind ще се старае да се изкачи до височината на науката, let its first and principal study be to know itself.


Ърнест Хемингуей: “Най-болезненото нещо е да изгубиш себе си, докато обичаш някой друг, и да забравиш, че ти също си специален.”

Китайска поговорка:  Най-трудно се учи от собствения опит,
по-лесно от книгите,
а най-лесно - с (добър & RR) учител.

 

Твоята собствената същност, the self, lovely Josephine,
                        не е нещо, което ти е априори дадено (например, от the Skies above)! No, it isn’t!
                       
But it is a long-term (две-три десетилетен) process of (self-)building – of an (ir)rational value system, core principles!

Твоята основна (, а често пъти и единствена) опора in your life(tome), lovely Josephine,
е (& ought to be) your own REAL (, а не, не, не фалшиво) self, your own consciousness, your own mind! Ведно, разбира се, with you (integrated & inseparable) personal body & personal economics!
It’s absolutely
важно, lovely Josephine, to do your best,
to
винаги be (to put thyself) on the path of true awakening & истинска awareness!

А най-важната част of awareness, lovely Josephine, is self-awareness;

without which e absofuckinlutely
НЕвъзможно
to obtain истинско & пълно happiness! And НЕвъзможно би било to rely on себе си, on one’s own умения, efforts & talents!
Without обективна self-awareness, lovely Jos,
you cannot truthfully
identify (understand) what the истински meaning of (your own) life really is; and you cannot know (understand) други (rational!) ppl!
Ако, lovely Josephine,
you are
(really) (consciously)
playing a game,

            която (truly) знаеш, че you cannot (really) win (т.е. you’re gonna lose)

no matter дали всички около теб are winnimg or губят (& childishly whining),

[и (не)справедливо се mutually обвиняват за това]

it’s OK да продължиш (to keep on) playing

само & единствено if you’re doing it for (your own) fun! For fun! That’s OK.

Ако, обаче,
            you are not having fun and you’re are
истински rational(ly способен character, based on real principles),

[, no matter дали всички се съмняват в теб or те одобряват]

тогава не приемай играта – just quit the game and walk away!
            [
Never play the game of the mainfraim “elites”!
            Never play by the rules of (all the
versions of) мистиците!

Бори се за собствената си свобода, lovely Jos,
            and stay
истински highly productive (успешна) in IHS termsпрез целия си живот, and especially between 27- 57 years or age! OK?
           
Бори се за себе си, by staying (and working efficently) outside (not within) the game of the егалитаристите! OK? Get it? 
           
Запомни, lovely Josephine, че
           
as long as you play by the “Elites’s” rules, them егалите-ppl will rule [over the (productive) individual]!
           
If you (l)earn to be истински рационален in thought & action човек,
            тогава
you can, should and ought to outsmart them (правилата/commandments of) мистиците – for that is in your own rational self-interest.
            Bettering your lifetime, living
в реалността.           
OK? Get that?]

*

 

Винаги (раз)умно [i.e. morally i.e. practically],

            a не, не, не arbitrarily
                        i.e. не, не, не emotionally or
мистично (и/или because of others that are playing into the game; и/или based on the случайността i.e. arbitrarily) (i.e. irrationally)
                        choose and pick  your
(all kinds of) (life’s) games/проекти/начинания/battles/idea(l)s, в реалността!
           
Yes, make a rational pick – to your own best, at the time of picking!

Според your own best abilities, skills, възможности & талант(и). On & by your own окултни обективни merits. And yes, taking some (not absofuckinlutely stupid, never НЕразумни) risks.
           
You, lovely Жозефин,
            can, should and ought to (really) know your own
self (best)!
           
If you don’t истински & напълно know yourself,
               then you do/can not objectively
understand
               what 
(value) (и дали въобще any value) you’re actually worth т.е.
               how 
(much) (in delusion fact) конкурентоспособен/productive/практичен/valuable си.
            If you don’t know yourself, then you don’t
know коя лъжица е really подходяща за твоята уста!
            You should and ought to really know thyself, lovely Jos,
                         
за да (можеш да) бъдеш наистина добра, really (greatly) efficient,
                        в
това което правиш,
                       
с това, което you do to really (un)successfully earn your (and yours offspring’s) living!
            You, lovely Жозефин,
            ought to be(come, in life timeframe)
            really, really good (
successful achiever; successful doer)
            at what
(ever) you are doing for earning (and истински long-term продуктивно grow) your living (grow your life to real prosperity & happiness),
            while at the same time
истински enjoying yourself (these both could & should be harmonized to go together into истинска love story – for all of your own lifetime, в реалността, lovely Jos)!
            Прави всичко по
the best of your own силите/капацитета си! Колкото, толкова.
            Ала винаги give your best
and
                        do
самоНАДГРАЖДАЙ (increase or keep) и
                       
never do самоИЗЯЖДАЙ (stagnate or destroy) your (real values of the) self!
            Надграждането
, life-long успешно надграждане, lovely Jos,
                       
е absolutely свързано с
                       
rational упражняване на passionate efforts & according (real) (successful) achievement (of истински values, by productive/практични ppl),
                        а the achievements
with истинско (long-term process of) a happy living;
                       
самоизяждането – със (a sense of) (irrational) resentment (of истински values) & a real nega living!
                        OK?

Never, lovely Жозефин,
            be a part of the absofuckinlutely
ресантиментof (all) the irrational ppl, that are тъпо resentmentfully playing all kind of games; и, разбира се, their резултати in IHS tems са accordingly!

Be ready, истински ready, and always ready
to be безкомпромисно
judged by the reality [, както и by some/all of the (ir)rational ppl]! Това винаги (ще) се happen; cannot be ever избягвано, от никой. Absolutely.

You (ir)rationally judge the reality and accordingly (un)efficiently choose to play or not to play a game (by the обективните rules & objective изисквания);
ала at the end of the day the reality will finally judge your (НЕ)практични (без)действия and accordingly will either (greatly) reward or (greatly) punish you; self-произвеждането на the (really) great you or the (really) greatly poor you;
в този (right) контекст богатият (honestly икономически забогатял) (fe)male е  -възнаграждаван by the reality for his coherent actions- the practical/efficient човек, doing практично his own stuff, a бедният (fe)male е -наказван by the reality for his INcoherent actions- НЕпрактичен (посредствен or a лузър; UNable; НЕкадърен) човек, doing НЕпрактично his own stuff;
в този (right) context, само при
the system of истински capitalсошълism, дори и да си се родил (икономически) беден (& глупав) не, не, не означава непременно, че трябва да умреш беден (& глупав)
           
т.е. if your idea(l)s, motivations and actions са истински рационални ( & consistent in the long run),
            тогава
you’ll be (икономически) rich/НЕбеден (, ала виж, lovely Jos, с rational ограмотяването е малко по-сложно, but by no means impossible – просто it needs acquiring more knowledge & applying the objective принципите more абстрактно  persistency & фундаментално  rightly);
в този (right) context, ако не (успяваш да) правиш нищо (рационално) ще си останеш (едно масово absolutely) нищо – и тогава животът can be истински скучен (или terribly тежък/кофти дори) ! Absolutely!
Божичко, lovely Jos,
нямаш представа колко скучен (и тежък) може да бъде живота!
                       
[, especially if човек не успее да придобие real (rationally strong) характер, с който to do rational/practical действия);
                                а
(being) с мен не може да се скучае, животът е much по-забавен, happier, if you do not, not, not have викторианско/вегетарианско отношение към sex(uality) ]
Don’t be stupid,
don’t be
мистична, dogmatic, утопично фанатична, колективистична;

            life’s really short – do it истински rightly, happier, принципно, НЕдвусмислено категорично!
            Yes, you can be истински (раз)умна
/intelligent, истински НЕзависима/rich & истински красива – all three into your one self! Йес, it’s истински worth it; do it, DIY! Тогава you be(come) of real worth, too. Маке-ваш се a real (happy) човек. Absolutely!

Само и единствено тогава, lovely Josephine, (an individual’s)
              
life/living
            is
(can really be наистина & напълно) lonely, UNinteresting, скучен, рутитен  
            lovely
, хепи – for an истински rational SELF, for an истинска rational self-lovability!

Based, разбира се, onto your own will power & ризънинг! Колкото, толкова.
OK? Get it?
So, look back and turn back, look (objectively)
at yourself!
                       
Don't be afraid!         
                        You've got a friend just look (rationally)
at your self!
OK? Get it?
                       

************

 

 

 

PS6

 Of самоподценяването самонадценяването(в self-оценките) на the absolutely huge majority of (BG) ppl.
 Именно (the application of) тази характеристика, lovely Josephine, по-късно в живота,
             
http://www.robzor.com/rhouse/IHStatus123_files/image240.png
 поставя the huge мнозинството от (БГ) хората into the domain of  (self-)разочарованието & песимизма скептицизма!

 

            Сега, lovely Josephine,
            нека
на кратко да поговорим за една идея малко по-различна перспектива от текущата тема „според чергата,
            защото it is absofreakinlutely много popular today – за very, absofuckinlutely very many ppl in БГ.
            I call
тази perspective: (thoughtless) фрогизъм - an irrational wishful thinking;
           
да (very much) искаш нещо (си),
            ала което
in fact не, не, не можеш да имаш (да притежаваш, to achieve, to keep long-term) in reality!

            It’s all about the irrational (инфантилен) к-о-н-с-у-м-е-р-и-з-ъ-м;
           
да купуваш (имаш, притежаваш) неща, които де факто не, не, не можеш да си really позволиш in the long-term!
            Living onto the
D&D&D lifestyle/model
            i.e.
личната кономика (based) на consumption т.е. (living с години into) (the world of) the debt-based consumerism!

            So, many people по целият свят (с години!) live по този absofreakinlutely irrational way!
           
They are really, really (being) UNhappy ppl

                        living яко stressfully, in great emotional anxiety & feeling stuck,
                        no matter,
че повечето от тях, Omfg,